Lovska zveza Maribor – UO

 

Z A P I S N I K  

2. redne seje UO LZ Maribor, ki je bila 16.2.2010 ob 16.00 uri v prostorih lovskega doma LD Šmartno na Pohorju. 

Prisotni: Brane Kurnik, Bojan Urbančič, Ivan Žižek, Franc Krivec, Rudi Majer, Franci Ornik, Zdravko Brezovšek, Dušan Volmajer, Boris Rožman, Alojzija Krajnc, Drago Vešner, Stane Petar, Štefan Cmrečnjak, Boštjan Plaznik in Andrej Ivančič 

Opravičeno odsoten. Marjan Gselman 

DNEVNI RED:

  1. 1.        Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
  2. 2.       Pregled sklepov in potrditev zapisnika 1. redne seje UO LZM
  3. 3.       Poročilo Inventurne komisije
  4. 4.       Izobraževanje v letu 2010
  5. 5.       Imenovanje in potrditev članov komisij pri UO LZM
  6. 6.       Vezava finančnih sredstev
  7. 7.       Razno
  8.  

Ad. 1 

Prisotne je pozdravil predsednik UO LZ Maribor Brane Kurnik. Posebej je pozdravil predsednika NO LZM Borisa Rožmana in članico Inventurne komisije LZM Lojzko Krajnc. Na seji je bilo prisotnih 12 članov UO, ki so soglasno potrdili predlagani dnevni red. 

Sklep št. 10:  Na seji je bilo prisotnih 12 članov UO, zato je bila seja sklepčna in so prisotni lahko veljavno sklepali in odločali ter predlagani dnevni red soglasno potrdili. 

Ad. 2 

Vsi sklepi zadnje seje so bili realizirani. 

Sklep št. 11: Potrdijo se sklepi in zapisnik 1. redne seje UO LZM. 

Ad. 3 

Poročilo o delu Komisije za popis premične in nepremične lastnine LZM za leto 2009 je podala članica Inventurne komisije Lojzka Krajnc. Komisija pri svojem delu ni našla nepravilnosti vsa sredstva so vzdrževana in se ujemajo s poslovnimi knjigami.

Poročilo je pri originalnem zapisniku sestavni del tega zapisnika.

 Inventurna komisija predlaga, da zaradi dotrajanosti UO odpiše naslednja sredstva: mobireglja inv. Št. 85, MS Oficce pro 2000 inv. št. 84, pisalni stroj OLIMPIA inv. št. 87, USB enota za računalnik inv. št. 88, tiskalnik EPSON inv. št. 8, računalniški program GK inv. št. 1, računalniški program Pogodbe avtorski honorar inv. št. 2 in  grafoskop inv. št. 58 in na fazaneriji Vurberk 7 t ječmena in 300 kg koruze.

Člani UO so poročilo in predlog za odpis sredstev soglasno potrdili. 

Sklep št. 12:  UO potrjuje poročilo Inventurne komisije, ki je popisala vso premično in nepremično lastnino LZM za leto 2009 in potrdila predlog za odpis naslednjih sredstev: mobiregla, MS Oficce pro 2000, pisalni stroj OLIMPIA, USB enota za računalnik, tiskalnik EPSON,računalniški program GK, računalniški program Pogodbe avtorski program, grafoskop, 7 t ječmena in 300 kg koruze. 

Ad. 4

Ivan Žižek

UO je seznanil z načrtovanimi aktivnostmi izobraževanja v letu 2000 za LD naše LZ:

-       Pričeli smo s predavanji za lovske izpite za  pripravnike generacija 2010. Tečaj obiskuje 59 bodočih mladih lovcev. Tečaj s     predavateljskim aktivom je potrdila LZS. Višina stroškov tečaja za posameznega slušatelja znaša 205,45 €, ki jo morajo lovski pripravniki poravnati na začetku tečaja.

-         V spomladanskih mesecih permanentna strokovna in funkcionalna izobraževanja

-          V mesecu maju dodatno izobraževanje lovskih čuvajev, ki imajo podpisane pogodbe z LD. Predvidoma bo izobraževanje trajalo cca 10  do 12 šolskih ur. LD so prijavile na izobraževanje 124 lovskih čuvajev

-          V mesecu marcu začetno in dopolnilno izobraževanje odgovornih oseb za pregled mesa uplenjene divjadi. LD so prijavile na izobraževanje 29 kandidatov za začetni tečaj in 16 kandidatov za nadaljevalni tečaj usposobljenih oseb.

-          V spomladanskih mesecih izobraževanje mentorjev lovskim pripravnikom in pred pričetkom jesenskih lovov izobraževanje lovo vodij

Sledila je razprava v kateri so se člani UO izrekli kritiko na način izobraževanja lovskih čuvajev. Na LZS bomo naslovili dopis s katerim bomo podali pobudo za čimprejšnjo  spremembo Pravilnika o izobraževanju lovskih čuvajev saj  način izobraževanja lovskih čuvajev po sedanjem Pravilniku ni ustrezen. 

Sklep št. 13: UO potrjuje načrt strokovnega in funkcionalnega izobraževanja in izobraževanje za LD LZM, kakor tudi izobraževanje lovskih pripravnikov – generacija 2010. Na LZS pa bomo podali pobudo za čimprejšnjo spremembo Pravilnika o izobraževanju lovskih čuvajev. 

Ad. 5 

Predsedniki Komisij pri UO so predlagali naslednje člane v Komisije, ki jih bodo vodili v mandatnem obdobju 2009 – 2013. 

Lovsko strelstvo:

Bojan Urbančič  predsednik LD Ruše

In člani

Marko Rožman                  LD Pernica

 Boštjan Sadek                   LD Oplotnica

 Anton Koropec                  LD Polskava

 Maksimiljan Verčko        LD Kapla 

Komisija za izobraževanje:

Ivan Žižek  predsednik LD Ruše

Branko Vasa  namestnik predsednika

In člani

Liljana Šurlan  LD Puščava

Zmago Tinta   LD Zreče

Peter Stergar  LD Malečnik – Košaki 

Komisija za lovska odlikovanja in priznanja:

Franc Krivec  predsednik  LD Sv. Jurij

In člani

Ladislav Steinbacher           LD Slov. Bistrica

Anton Stajan                        LD Kapla 

Komisija za lovsko kulturo:

Rudi Majer predsednik  LD Šentilj

In člani

Franc Schönwetter        LD Lenart

Peter Kranvogel             LD Pernica

Jože Pušnik                     LD Kapla 

Komisija za lovni turizem:

Dušan Volmajer predsednik  LD Podvelka

In člani

Igor Arzenšek              LD Kungota

Božidar Sevšek            LD Oplotnica 

Komisija za kinologijo:

 Koordinator med LKD Maribor in UO LZM:

Zdravko Brezovšek    LD Šmartno na Pohorju 

Komisija za stike z javnostjo:

Drago Vešner  predsednik                         LD Rače

Dušan Rosenfeld   podpredsednik           LD Polskava

In člani

Franc Jager                                                  LD Paloma – Sladki vrh

Boris Holer                                                   LD Sv. Jurij

Jože Marhl                                                   LD Remšnik 

Gospodarsko finančna komisija:

Stane Petar  predsednik   LD Kapla

In člani

Vili Lesjak                     LD Fram

Srečko Tancer             LD Starše

Bojan Protner             LD Pernica

Vinko Graifoner        LD Lenart 

Pravno statutarna Komisija:

Štefan Cmrečnjak  predsednik  LD Boč na Kozjaku

In člani

Dušan Dougan  LD Pernica

Martin Breznik  LD Velka

Marjan Malek  LD Starše

Danilo Muršec LD Dobrava v Slov. goricah 

Člani UO so predloge predsednikov Komisij brez pripomb potrdili. 

Sklep št. 14: UO potrjuje člane Komisij pri UO LZM za mandatno obdobje 2009 – 2013. 

Stane Petar

UO je predlagal, da bomo takoj po imenovanju Komisij v kratkem sklicali sestanek in UO predlagali vezavo finančnih sredstev.

Predlagal je da pridobimo ponudbe različnih bank za višino obresti vezanih sredstev in nato pri banki, ki bi ponudila najvišje obresti finančna sredstva, vežemo pri tej banki.

Člani UO so predlog potrdili. 

Sklep št. 15: Gospodarsko finančna komisija pri UO LZM bo pripravila finančni načrt vezave finančnih sredstev, ki jih bomo vezali pri banki, ki bo ponudila najugodnejšo obrestno mero za vezana sredstva. 

Ad. 6 

Brane Kurnik

Člane UO je seznanil s ponudbo za nakup poslovnih prostorov, za katere smo zainteresirani, da jih odkupimo. Prostori so izdelani do 4. gradbene faze. Cena je sprejemljiva. Prostori so dovolj veliki, da bi lahko zraven poslovnih zadev izvajali na tem mestu tudi vse ostale aktivnosti (izobraževanje, občni zbori, zbori starešin, seje organov LZ,…).

Po temeljiti razpravi je bilo sprejeto stališče, da bi pridobili tudi ponudbo višine stroškov za dokončanje prostorov.  O celotni višini in finančni konstrukciji nakupa bi seznanili starešine LD in na koncu prepustili odločitev občnemu zboru naše LZ. Seveda pa je predpogoj nakupa prodaja nepremičnine v Vurberku. 

Prisotne je seznanil, da so odgovorni na LZS opravili pogovor z inšpektorjem RS za notranje zadeve, odgovornim za področje orožja, ki je opozoril na določbe zakona glede hrambe orožja in streliva v lasti LD. Inšpektor je predstavnike LZ obvestil, da bo te LD obiskal in pregledal kako LD to orožje hranijo in vodijo za rokovanje in uporabo s tem orožjem tudi ustrezno dokumentacijo. Zahteval je tudi razpored strelskih tekmovanj LD, da bo nenapovedano obiskal katero od strelskih tekem in preveril same izvedbe teh tekmovanj. 

LZ Maribor je zadolžena, da pripravimo okroglo mizo na temo »Vožnja z motornimi vozili v naravnem okolju in Problematika gibanja psov brez nadzora «. Okrogle mize se bo udeležil širok krog strokovnjakov, ki bodo podali svoja stališča in predloge, kako te težave rešiti. Okrogla miza bo podprta z veliko večino medijev v RS.

Temeljito bo potrebno na okrogli mizi izpostaviti problematiko psov, ki neusmiljeno preganjajo in trgajo srnjad. V LD Voličina so v zadnjih dneh našli  4 komade raztrgane srnjadi in enega zajca, prav tako 4 komade raztrgane srnjadi v LD Ruše. Teh primerov je po drugih LD še več.

LZS je v tej zvezi poslala na odgovorna ministrstva dopis z zahtevo po spremembi zakona o gibanju psov v prosti naravi. Z dopisom je LZS podala na vpogled tudi podatke o št. pokončane divjadi od potepuških psov z analizo kakšna gospodarska škoda nastaja zaradi prostega gibanja psov v naravi.

Če se ugotovi čigav je potepuški pes je treba o tem pisno obvestiti lastnika psa in lovskega inšpektorja, da bo lahko zahteval odškodninsko odgovornost takega lastnika. 

Ker se strokovnemu tajnika plača ni usklajevala z dvigom inflacije zadnja 4 leta je predlagal, da finančno gospodarska komisija uskladi povišanje plače z dvigom inflacije v zadnjem času.

Prisotni so predlog soglasno potrdili. 

Sklep št. 16: Finančno gospodarska komisija bo pripravila predlog povišanja mesečnega dohodka za strokovnega tajnika LZM glede na višino inflacije v zadnjem obdobju, ko se mu mesečna plača ni usklajevala.

Sklep št. 17: UO se seznanja s možnostjo nakupa poslovnih prostorov LZM.

V sredo 24.2.2010 je sklicana seja UO LZS. Pomembne točke dnevnega reda na seji bodo:

-           Potrditev Pravilnika o podelitvi lovskih odlikovanj in priznanj

-          Dopolnitev posameznih členov Pravil LZS usklajenih z veljavno zakonodajo, na zahtevo UE Ljubljana, da jih bodo registrirali. Pomemben segment je uskladitev plačevanja koncesij LD, ki se naj obračunavajo vsako leto glede na zadnje 5 letno obdobje in ne plačevanje vsakoletne koncesije, ki zahteva redno povišanje koncesije  za dvig letne inflacije kot je to opredeljeno v sedanji zakonodaji

Volilnega občnega zbora KLZ se bo udeležil predsednik LZM Brane Kurnik, občnega zbora LD Zreče in Slov. Bistrica  Zdravko Brezovšek, ki bo obema LD podelil tudi priznanja za urejena lovska domova in občnega zbora LD Pernica pa Franc Krivec.

LD Pristava pri Mestinju je v vednost poslala dopis, ki ga je naslovila na LZS, SK ZLD Celje, Svinjsko – kozjanskemu LUO, ZGS OE Celje, reviji Lovec LD SKZ LD in ostalim OLZ. V dopisu naslovnike seznanjajo s problemom grožnje odvzema lovišč tistim LD, ki ne bodo izpolnjevale načrta odstrela in navajajo težave pri izvajanju lova na sive vrane in srake. Njihove pripombe so utemeljene in je prav, da jim damo popolno podporo. Zato bomo LD Pristava podali pisno podporo LZ Maribor.

LZS nas je obvestila, da pripravljajo razgovor s predstavniki Planinske zveze Slovenije. Prosijo, za konkretne pobude in predloge ter probleme iz našega okolja, ki bi jih obravnavali na skupnem sestanku.

S predsednikom Planinskega društva Fram bo o tem opravil razgovor strokovni tajnik, ki bo pobude poslal na sedež LZS.

9.3. je predviden sklic strokovnih tajnikov OLZ. Vodstvu LZS bomo ponudili, da bi sestanek izvedli na območju naše LZ. 

Ivan Žižek

Predlagal je, da v spomladanskih mesecih skličemo vse lovke naših LD in jih pogostimo in se jim zahvalimo za njiv doprinos slovenskemu lovstvu.

Člani UO so predlog podprli, zato bomo vsem našim lovkam v kratkem poslali vabilo na skupno srečanje. 

Sklep št. 18: UO LZM bo povabil na skupno srečanje vse lovke naše LZ in jim pripravil pogostitev. 

Andrej Ivančič

Poročal je, da se je posveta o »Obdavčitvi LD« udeležilo 18 predstavnikov. Udeležba je bila slaba predvsem zaradi slabega vremena. Kar nekaj predstavnikov LD, ki so se posveta udeležili je predlagalo, da pripravimo pisne pripombe in jih posredujemo na LZS, da bo pripombe prenesla na odgovorne inštitucije.

Po temeljiti razpravi je bilo sprejeto stališče, da bomo posvet ponovili , še enkrat povabili vse predstavnike LD in po posvetu pripravili pisne pripombe, ki jih bomo posredovali na sedež LZS. Posvet bomo sklicali v sredo  24.2.2010 ponovno v lovskem domu LD Rače. 

Sklep št. 19: V sredo 24.2.2010 ob 17.00 uri bomo ponovno sklicali posvet odgovornih oseb v LD na temo »Obdavčitev LD«. 

Seja je bila zaključena ob 17.30 uri. 

      Zapisal                                                                                                                       Predsednik LZ Maribor

Andrej Ivančič                                                                                                                          Brane Kurnik