glava dokumentov 100let

Zadeva: Zimske razmere in divjad v Pohorskem LUO - informacije in napotila za upravljavce lovišč

V večjem delu Pohorskega LUO so se naravne razmere za divjad zaradi visoke snežne odeje poslabšale.


V skladu z veljavnim dolgoročnim Lovsko upravljavskim načrtom za Pohorsko LUO /2011-2020/ je določen način krmljenja divjadi.


Zimsko krmljenje se izvaja z namenom zmanjšanja pritiska divjadi na naravne prehranske vire in tvorbe energijske rezerve v času prehranske ožine. Zimsko se v LUO krmi naslednje vrste divjadi: navadni jelen, mala divjad (fazan, poljska jerebica, poljski zajec).

Namensko krmljenje srnjadi in gamsa, razen v izjemnih razmerah, ni dovoljeno.


V primeru izjemnih zimskih razmer (dolgotrajnejša visoka in pomrznjena snežna odeja), je dovoljeno krmljenje naštetih vrst divjadi le v predelih, kjer je na večjih površinah s prehranskega vidika osiromašeno življenjsko okolje teh vrst.


Oceno izrednih razmer, ki bi opravičevale izjemno zimsko krmljenje naštetih vrst divjadi, opravi upravljavec lovišča samostojno ter o tem z vlogo (opis izrednih razmer, kraj oz. območje potrebnega krmljenja, čas, vrsta divjadi) pisno obvesti OE ZGS. Soglasje (pozitivno ali negativno) k začetku krmljenja izda pristojna OE ZGS pisno ter o tem obvesti tudi lovsko inšpekcijo.
Pred izdajo dovoljenja za krmljenje morajo biti izvedeni in preverjeni ukrepi povečevanja prehranske ponudbe z naravno hrano (posek drevja in grmovja za objedanje, pluženje). Povečevanje prehranske ponudbe, z ukrepi omogočanja prehrane z naravno hrano (posek gozdnogojitveno neprespektivnega drevja in grmovja za objedanje, pluženje) je dovoljeno in v ostrejših zimski razmerah priporočljivo, zato se jih nikjer v Sloveniji ne omejuje.


Krmljenje – konkretne usmeritve za posamezne vrste
Srnjad
Namensko krmljenje srnjadi ni dovoljeno, razen pod pogoji, ki so navedeni v splošnih usmeritvah za krmljenje in v nadaljevanju.
Z namenom zmanjšanja povoza srnjadi je izjemoma v bližini prometnic z močno povečanim povozom srnjadi v zimskem času za kratek čas (največ 1-2 tedna) dovoljeno t.i. prestrezno krmljenje (»intercept feeding«), s katerim zmanjšamo potrebo po približevanju (prehranjevanju) srnjadi na brežinah cest. Tovrstno prestrezno krmljenje je mogoče dovoliti le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
• dolgotrajna ali visoka snežna odeja;
• zaznano pogosto prehranjevanje srnjadi na brežini ceste;
• registrirano večje število povožene srnjadi v posameznem lovišču v času te zime (>3 po 1.12.);
• krmljenje se izvaja v pasu 300 - 500 m od problematičnega/ih odseka/ov cest(e).

Za pridobitev dovoljenja za prestrezno krmljenje veljajo enaki pogoji kot za izjemoma dovoljeno zimsko krmljenje srnjadi (podana pisna informacija z vlogo na ZGS s strani upravljavca, izdano soglasje s strani OE ZGS ter obveščanje lovske inšpekcije).
Pred izdajo dovoljenja morajo biti predhodno vzpostavljeni ukrepi dostopa srnjadi do naravnih prehranskih virov (pluženje visokega snega do robidovja, grmišč in ostalih virov naravne hrane …).


Jelenjad
Zimsko krmljenje se izvaja v območjih povečanih gostitev jelenjadi v zimskem obdobju – zimovališčih/mirnih conah.
Priporočljivo je, da je v tem času jelenjadi na razpolago le sočna in voluminozna krma!
Sestava krme za zimsko krmljenje jelenjadi:
• sočna krma (okopavine, tropine, sadje) v deležu do 30 %,
• voluminozna krma (seno, vejniki, silaža, pesni rezanci) v deležu najmanj 60 %.
Pri zimskem krmljenju je glede na število jelenjadi, ki prihaja na določeno krmišče, potrebno z razporeditvijo krme omogočiti, da vse živali istočasno pridejo do položene krme.

Gams
Zimsko krmljenje gamsa ni dovoljeno, razen pod pogoji, ki so navedeni v splošnih usmeritvah za krmljenje kot pri srnjadi.

Muflon
Zimsko krmljenje muflona ni dovoljeno.

Divji prašič
Zimsko krmljenje divjega prašiča je v celotnem LUO prepovedano.

Mala poljska divjad
Zimsko krmljenje male poljske divjadi je dovoljeno v vseh loviščih, upoštevajoč pri tem prisotnost posamezne vrste. Kljub temu, da je krmljenje male poljske divjadi smiselno in potrebno včasih izvajati tudi izven zimskega obdobja, se krmljenje v smislu biotehniških del opredeljuje med zimsko krmljenje. Krmljenje mora biti izvajano z vrsto krme in na način, ki je v največji možni meri prilagojena vrsti divjadi katero se krmi (poljski zajec, fazan, poljska jerebica). Pri krmljenju z močno škrobno krmo mora biti le ta položena tako oziroma zaščitena s tehničnimi objekti (nadkritje, lese), da se prepreči, da bi pretežni del krme zaužila srnjad.


Izvajanje lova
Upravljavci lovišč seznanite članstvo z določili 44. člena ZDLov-1, ki v 18. točki prvega odstavka navaja prepovedi pri opravljanju lova: »prepovedano je loviti divjad v premerih, ko je snežna odeja višja kot 40 cm ali poledenela.«
Pod pojem lov pomeni v skladu z določbo 12. alineje 1. odstavka 5. člena Zakona o divjadi in lovstvu: »…iskanje, opazovanje, zasledovanje, vabljenje in čakanje divjadi s ciljem upleniti divjad ali odloviti divjad živo ter pobiranje divjadi ali njenih delov«.
Upošteva se višina snežne odeje po podatkih ARSO za posamezno lokacijo.
https://meteo.arso.gov.si/met/sl/weather/observ/surface/snow/

Ob tem je pomembno izvajanje ukrepov za varstvo in monitoring divjadi.
Med najpomembnejše opravilo spada ozaveščanje lastnikov psov in mačk o nujnosti nadzora nad njimi, ter dosledno izvajanje lovsko čuvajske službe.
Ko bo obdobje visoke snežne odeje minilo, naj upravljavci lovišč poskrbijo za dodaten pregled lovišča in evidentirajo vse izgube divjadi.


Divjad potrebuje v visoki snežni odeji predvsem mir, saj ji vsako vznemirjanje v naravnem okolju lahko občutno škodi, ker po nepotrebnem izgublja rezervno energijo in je v primeru preganjanja tudi zelo lahek plen potepuških psov.


Zato se poziva vse lastnike psov, da jih v teh poslabšanih zimskih razmerah vodijo na sprehode in na skupno rekreacijo na povodcih, da so doma pod kontrolo in naj hodijo po označenih poteh, ter tako po nepotrebnem ne vznemirjajo divjadi in drugih prostoživečih živali.


Tajnik IO POZUL                                  Predsednik IO POZUL

Božidar Kunej                                       Zdravko Brezovšek