Razpis volitev organov in predsednika LZS ter določitev rokovnika volilnih opravil za volitve za mandatno obdobje 2024 do 2028

Upravni odbor Lovske zveze Slovenije (LZS) je na 26. seji, dne 13. 6. 2023 sprejel sklep o razpisu volitev organov in predsednika LZS ter določitvi rokovnika volilnih opravil za volitve za mandatno obdobje od 15. 1. 2024 do 15. 1. 2028.

 

Razpišejo se volitve za mandatno obdobje od 15. januarja 2024 do 15. januarja 2028 za predsednika LZS, člane Upravnega odbora LZS, 5 članov Nadzornega odbora LZS, 5 članov Razsodišča in 9 članov Odbora etičnega kodeksa.

Roki za volilna opravila pričnejo teči z dnem sprejema tega sklepa. Podrobneje o izpolnjevanju pogojev kandidatov, terminih kandidacijskih postopkov in volitev spodnji prilogi. 

 

Razpis volitev organov in predsednika LZS ter določitev rokovnika volilnih opravil za volitve za mandatno obdobje 2024 do 2028

 Kandidacijski postopki se izvedejo po posameznih volilnih okoliših. S sklepom UO LZS o razpisu volitev za mandatno obdobje 2024 - 2028 je določenih 20 volilnih okolišev, ki v bistvu zajemajo vseh 20 območnih lovskih zvez oziroma zvez lovskih družin. Kandidacijske postopke v posameznem volilnem okolišu vodijo posamezni člani Kandidacijske komisije pri LZS s pomočjo strokovnih tajnikov območnih zvez.

Kandidacijsko konferenco vsakega volilnega okoliša posebej skliče član Kandidacijske komisije, ki je zadolžen za izvedbo kandidacijskih postopkov v posameznih volilnih okoliših. Predvidoma bodo kandidacijske konference po volilnih okoliših izvedene v mesecu avgustu 2023.

 

S tem obvestilom vas seznanjamo, da se naj pričnejo postopki za predlaganje kandidatov za predsednika LZS in organe LZS (upravni odbor, nadzorni odbor, razsodišče, odbor etičnega kodeksa) ter pravočasno, to je najkasneje 7. dni pred izvedbo Kandidacijske konference volilnega okoliša, kandidature se vložijo na sedežu volilnega okoliša (Lovska zveza Maribor, Tržaška cesta 65, 2000 MARIBOR).

pdfobr. 2 predlog kandidature za predsednika lzs in organe lzs 2023.pdf

pdfobr. 4 evidentiranje za kandidate 2023.pdf

pdfpravilnik_o_kandidiranju_ in_volitvah_organov_ter_predsednika_lzs 1.pdf