Komisija za stike z javnostjo – UO LZM

Z A P I S N I K 

2. redne seje Komisije za stike z javnostjo pri UO LZ Maribor, ki je bila 25.5.2010 ob 17.00 uri v prostorih LZ Maribor. 

Prisotni: Drago Vešner, Dušan Rosenfeld, Jože Marhl in Andrej Ivančič 

Odsotni: Franc Jager in Boris Holer 

DNEVNI RED:

1.        Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda

2.       Pregled sklepov in potrditev zapisnika 1. redne seje Komisije za stike z javnostjo

3.       Organizacija družabnega srečanja oziroma tekmovanja lovcev LD LZ Maribor

4.       Razno 

Ad. 1 

Prisotne je pozdravil predsednik Komisije za stike z javnostjo pri UO LZ Maribor Drago Vešner. Na seji so bili prisotni trije člani Komisije, ki so soglasno potrdili predlagani dnevni red. 

Sklep št. 3:  Na seji so bili od petih članov, prisotni trije, zato je bila seja sklepčna in so prisotni lahko veljavno sklepali in odločali. Soglasno so tudi potrdili predlagani dnevni red. 

Ad. 2 

Vsi sklepi 1. redne seje so realizirani. 

Sklep št. 3: Potrdijo se sklepi in zapisnik 1. redne seje Komisije za stike z javnostjo. 

Ad. 3 

Drago Vešner

Na 1. ustanovni seji UO LZ Maribor smo podali  predlog, da bi Komisija za stike z javnostjo pri UO organizirala tudi družabna srečanja lovcev naših LD. Predlog je UO podprl. Predlagal je, da v mesecu septembru 2010 organiziramo ribiško tekmovanje za vse LD naše LZ. Ribiško tekmovanje bi organizirali na ribnikih RD Rače. Predlagal je, da bi vsaka LD lahko prijavila na tekmovanje eno 3 člansko ekipo. Prvim trem ekipam bi izročili pokale, drugim uvrščenim pa tudi praktične nagrade. Tekmovanje  bi izvedli predvidoma v prvi  ½  meseca septembra. 

Dušan Rosenfeld

Predlagal je, da vsako leto organiziramo samo eno tekmovalno disciplino. Na tekmovanje je potrebno zraven tekmovalnih ekip povabiti tudi druge lovce z njihovimi sorodniki in znanci. Pomembna je družabnost in prijateljsko druženje. 

Andrej Ivančič

Tekmovalci naj tekmujejo za največjo ribo in največjo količino rib. Lovske družine bomo o izvedbi družabnega srečanja obvestili s tem zapisnikom. Pisno pa bomo izdali vabila za tekmovanje konec avgusta.

Jože Marhl

Pozdravil je pobudo. Potrebnega je čim več druženja lovcev med sabo.

Predlagal je, da v revijo Lovec pošljemo članek o ocenitvi naših lovskih domov.

Po krajši razpravi je bilo sprejeto stališče, da bomo še pred počitnicami pripravili obširni članek podprt s slikami o naših lovskih domovih. 

Sklep št. 4: V mesecu septembru bomo izvedli ribiško tekmovanje za člane LD naše LZ. 

 

Seja je bila zaključena ob 17.30 uri. 

      Zapisal                                                                                  Predsednik Komisije za stike z javnostjo

Andrej Ivančič                                                                                                   Drago Vešner