Lovska zveza Maribor – Komisija za izobraževanje

Z A P I S N I K

2. redne seje Komisije za izobraževanje pri UO LZ Maribor, ki je bila 26.5.2010 ob 14.00 uri v prostorih Lovske zveze Maribor. 

Prisotni: Ivan Žižek, Branko Vasa, Peter Stergar, Zmago Tinta in Andrej Ivančič 

Odsotna: Liljana Šurlan 

DNEVNI RED:

1.        Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda

2.       Pregled sklepov in potrditev zapisnika zadnje seje KI

3.       Analiza izobraževanja mladih lovcev generacija 2010

4.       Razpis izobraževanja v mesecu juniju

5.       Organiziranje predavateljskega aktiva

6.       Razno 

Ad. 1 

Prisotne je pozdravil predsednik Komisije za izobraževanje pri UO LZ Maribor Ivan Žižek. Na seji so bili prisotni štirje člani Komisije, ki so soglasno potrdili predlagani dnevni red. 

Sklep št. 6: Na seji so bili prisotni štirje člani Komisije za izobraževanje, zato je bila seja sklepčna in so prisotni lahko veljavno sklepali in odločali. Soglasno so potrdili tudi predlagani dnevni red. 

Ad. 2 

Vsi sklepi zadnje seje so realizirani. 

Sklep št. 7: Potrdijo se sklepi in zapisnik 1. redne seje Komisije za izobraževanje pri UO LZM. 

Ad. 3 

Ivan Žižek

Generacija mladih lovcev, ki je v letošnjem letu opravila lovski izpit je bila generacija, ki je zelo odgovorno pristopila k opravljanju lovskega izpita. LD so prijavile 59 kandidatov. Razen enega, ki je imel zdravstvene težave, so vsi opravili zaključni izpit. Znanje na zaključnem izpitu je bilo na visoki ravni.

Kandidata, ki zaradi zdravstvenih težav ni opravil vseh izpitov bomo pisno pozvali, da opravi manjkajoče izpite najkasneje do 10. septembra 2010, tako da bomo v sredini meseca septembra sklicali Izpitno komisijo, ki bo preverila njegovo znanje.

K zaključnemu izpitu je pristopilo tudi  6 lovcev, ki so pred leti opravljali lovski izpit pri ZGS. LZS jim je teoretični izpit priznala, opraviti so morali le zaključni izpit, ki so ga vsi uspešno opravili. To so lovci iz LD Dornava – Polenšak in Vitomarci. 

Sklep št. 8:  Komisija za izobraževanje se seznanja s polaganjem lovskih izpitov mladih lovcev generacija 2010.

Ad. 4 

Ivan Žižek

Še pred dopusti bomo izvedli izobraževanje za gospodarje, informatike in mentorje. Predavanje za gospodarje in informatike bomo izvedli v soboto 12. junija, predavanje za lovske mentorje pa v četrtek 24. Junija. O kraju in času tečaja bomo kandidate pisno obvestili. Tečaj za lovovodje bomo izvedli v mesecu septembru – pred pričetkom skupnih lovov. 

Sklep št. 9: V mesecu juniju 2010 bomo opravili izobraževanje za gospodarje, informatike in    mentorje, izobraževanje za lovovodje pa v mesecu septembru. 

Ad. 5 

Ivan Žižek

V predavateljskem aktivu LZ Maribor bo v naslednjem izobraževalnem ciklusu prišlo do sprememb. Zaradi zdravstvenih razlogov ne želi predavati več Vojko Podgornik, zaradi menjave službe, pa tudi ne bo mogel tema »Gospodarjenje z divjadjo« predavati Martin Krajnc. O predavatelju se bomo dogovorili z ZGS OE Maribor, ki bo določil predavatelja. O natančnem sestavu predavateljskega bomo razpravljali v mesecu septembru in ga usklajenega podali MKGP v potrditev.

Člani predavateljskega aktiva bodo morali tudi podpisati  izjavo, da bodo opravljali predavanja za mlade lovce. 

Sklep št. 10: Sestav predavateljskega aktiva LZM bomo pripravili v mesecu septembru in ga usklajenega predali MKGP v potrditev. Ad. 6 

Ni bilo razprave. 

Seja je bila zaključena ob 15.00 uri. 

        Zapisal                                                                                Predsedniki Komisije za izobraževanje

Andrej Ivančič                                                                                                Ivan Žižek