Slovensko goriško OZUL – IO

 

Z A P I S N I K 

12.  seje IO Slovensko goriškega OZUL – a, ki je bila 30.11.2010 ob 17.00 v prostorih lovskega doma LD Pobrežje – Miklavž v Mariboru.

 Prisotni: Brane Kurnik, Marjan Gselman,  Boris Rožman, Dušan Poštrak, Franc Krivec,  Rudi Majer in Cojzer Itzidor.

Odsotni: Marjan Toš, Branko Repnik in Franc Oman.

 DNEVNI RED:

  1. 1.      Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
  2. 2.      Pregled sklepov in potrditev zapisnika 11. redne seje IO SOZUL
  3. 3.      Analiza odstrela divjadi do 30.11.2010
  4. 4.      Določitev datuma in kraja »Pregleda odstrela in ostalih izgub vseh vrst divjadi za LD Slovensko goriškega LUO za leto 2010«
  5. 5.      Razno

 Ad.1

Prisotne je pozdravil predsednik IO Slovensko goriškega OZUL-a, še posebej Cojzer Izidorja, predstavnika ZZGS OE Maribor, ki je odgovoren za  lovsko gospodarsko načrtovanje  za področje  Slovensko goriškega OZUL-a. Po ugotovitvi, da je IO sklepčen so prisotni soglasno sprejeli predlagani dnevni red seje.

 Sklep št. 46:   Na seji je bilo prisotnih 6 članov IO SOZUL, zato je bila seja sklepčna in so prisotni lahko veljavno odločali in sprejemali sklepe. Soglasno je bil sprejet dnevni red 12. seje IO SOZUL.

 Ad.2

Predsedujoči je opravil pregled zapisnika 11. redne seje IO SOZUL in zapisnika ZU SOZUL z dne 4.5.2010 in ugotovil, da so bili vsi sprejeti sklepi obeh sej realizirani..

 Sklep št.47:   Potrdijo se sklepi in zapisnik 11. redne seje IO SOZUL in ZU SOZUL z dne 4.5.2010.

 Ad.3

Brane Kurnik

Prisotne je podrobno seznanil z analizo odstrela posameznih vrst divjadi za SOZUL in za vsa posamezna lovišča do 30.11.2010. Predstavljeni podatki so sledeči:

Pri srnjadi je planirani odvzem dosežen 70%, izgube znašajo 35%. V primerjavi s podatki zadnjih petih let je odvzem v povprečju v zaostajanju za cca. 15%, izgube pa so se povečale.

Realizacija odvzema navadnega jelena in divjega prašiča se je v letu 2010 povečala, glede na zadnje petletno obdobje.

Odvzem male divjadi s strani upravjlavk lovišč ni redno vnesen v aplikacijo« lisjak«, zato ni pregleda nad dogajanji pri teh vrstah divjadi.

 V razpravi v kateri so sodelovali vsi prisotni je bilo izpostavljeno naslednje:

- Nekatere upravljavke lovišč neredno vnašajo in zaključuje podatke odvzema v aplikacijo »lisjak« (še posebej izstopa LD Starše  z zadnjimi podatki vnesenimi v mesecu aprilu !),

- podatki kažejo veliko zaostajanje pri odvzemu naslednjih LD: LD Benedikt, LD Duplek, LD Lenart, LD Starše in LD Velka. Prav pri teh LD pa se kažejo zelo povečane izgube,

- pri LD Jakob in LD Kamnica se kažejo izredno povečane izgube zaradi psov,

- v letošnjem letu je bil lov res nekoliko  otežen (september, oktober), zaradi poznega spravila koruze, kar pa ne more biti opravičljiv razlog za nedoseganje realizacije plana, upoštevati pa je potrebno še dejstvo, da je do konca lovne dobe le še mesec december, ko je lov najtežji,

- pozitivno je ocenjeno, da so se vse upravljavke lovišč držale določila v načrtu da do prska odstrelijo do 50% odraslih srnjakov,

- posebno pozornost je potrebno nameniti doseganju realizacije plana pri sivi vrani, kjer se škode v zadnjem obdobju zelo povečujejo,

- izpostavljeno je bilo dejstvo, da je potrebno izgube pravilno evidentirati tudi po spolu, saj podatki kažejo pri nekaterih loviščih nenormalno visoke izgube samo pri ženskem spolu predvsem pri srnah 2+,

- v zvezi z evidentiranjem izgub je bilo izpostavljeno tudi dejstvo, da bi bilo potrebno pri načrtovanju upoštevati to, da vsaka izguba osebka ženskega spola ne pomeni samo izgubo enega kosa srnjadi, ampak ob tem še  prirastek, ki bi ga bilo tudi potrebno upoštevati.

 

Sklep št.48:Apeliramo na vse upravljavke lovišč, da sprotno vnašajo in zaključujejo podatke odvzema v aplikacijo »lisjak« vseh odvzetih osebkov vseh vrst divjadi.  Glede na dejstvo da zaostajamo za doseganjem plana pri srnjadi opozarjamo vse LD, da poskrbijo za realizacijo svojih načrtov v izogib sankcijam, ki so predvidene v koncesijskih pogodbah. Prav tako apeliramo na vse upravljavke lovišč da realizirajo načrtovani odvzem tudi pri vseh ostalih vrstah divjadi.

 Ad.4

Brane Kurnik

Članom IO SOZUL je predlagal določitev datuma in kraja »Pregleda odstrela in ostalih izgub vseh vrst divjadi za upravljavke lovišč Slovensko goriškega LUO za leto 2010«. Glede na izkušnje iz preteklih let je bilo predlagano, da se pregled za leto 2010 izvede v soboto 22.1.2011 v osnovni šoli Lenart v Lenartu. Vse lovske družine bodo obveščene o terminu pregleda za njihovo LD.

 Sklep št.49:  Pregleda odstrela in ostalih izgub vseh vrst divjadi za upravljavke lovišč Slovensko goriškega LUO za leto 2010 se izvede v soboto 22.1.2011 v osnovni šoli Lenart v Lenartu.

 Ad.5

Boris Rožman

Opozoril je na problematiko gospodarjenja s srnjadjo v neposredni povezavi z avtocesto, ki vodi skozi vse lovišče s katerim upravlja LD Pernica. Problem nove avtoceste se kaže v povečanem število izgub (tudi na avtocesti), o katerih pa upravljavec ceste DARS LD sploh ne obvešča, avtocesta je presekala stalne poti srnjadi, zelenih mostov in podhodov ni prav tako ni vetrobranskih mej in nabrežja melioracijskih kanalov so gola, tako da  divjad nima nobenega kritja. Predlaga, da za SOZUL po končanem pregledu odvzema za leto 2010 izdelamo detajlno analizo problematike avtocest v loviščih SOZUL in o ugotovitvah seznanimo pristojne institucije in organe.

 Sklep št.50: Po končanem pregledu odstrela in ostalih izgub vseh vrst divjadi za upravljavke lovišč SOZUL, bomo posebno pozornost namenili problematiki vpliva avtocest v loviščih našega OZUL- odstrela in ostalih izgub vseh vrst divjadi za upravljavke lovišč SOZUL, bomo posebno pozornost namenili problematiki vpliva avtocest v loviščih našega OZUL-a.

 Seja je bila zaključena ob 18.30 uri.

 

             Zapisal                                                                                            Predsednik IO SOZUL

          Branko Kurnik                                                                                          Branko Kurnik