Pohorsko LUO – IO POZUL

Z A P I S N I K

16. redne seje IO POZUL, ki je bila 24.11.20101 ob 12.00 uri v prostorih Tinčeve bajte na Pohorju. 

Prisotni: Izidor Cojzer, Ivan Golob, Zdravko Miklašič, Jože Grah, Zdravko Brezovšek, Tone Navodnik, Brane Kurnik in Andrej Ivančič 

Odsotni: mag. Boris Podvršnik, mag. Edi Osrajnik, Polde Mori 

DNEVNI RED:

  1. 1.        Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
  2. 2.       Pregled sklepov 15. redne seje in 2. dopisne seje IO POZUL
  3. 3.       Pregled odvzema divjadi do 15.11.2010
  4. 4.       Predlog prerazporeditve odstrela visoke divjadi
  5. 5.       Določitev datuma in prostora izvedbe kategorizacije odvzema divjadi za LD Pohorskega LUO za leto 2010
  6. 6.       Razno
  7.  

Ad. 1 

Prisotne je v odsotnosti predsednika IO POZUL mag. Borisa Podvršnika pozdravil in sejo tudi vodil podpredsednik IO Izidor Cojzer. Na seji je bilo prisotnih 5 članov IO POZUL, ki so soglasno potrdili predlagani dnevni red. 

Sklep št. 97: Na seji je bilo prisotnih 5 članov IO POZUL, zato je bila seja sklepčna in so prisotni lahko veljavno sklepali in odločali, soglasno so potrdili tudi predlagani dnevni red. 

Ad. 2 

Vsi sklepi 15. redne seje in 2. dopisne seje IO POZUL so realizirani. 

Sklep št. 98: Potrdijo se sklepi s 15. redne in 2. dopisne seje IO POZUL. 

Ad. 3 

Zdravko Miklašič

Podatki o odvzemu divjadi se nanašajo do 20.11.2010. Realizacija odvzema pa je naslednja: 

Srnjad:

Realizacija je dobrih 80 % načrtovanega odvzema.

LD so se pozitivno odzvale na določilo Letnega upravljavskega načrta, da je potrebno takoj na začetku lovne dobe pristopiti k realizaciji odvzema mladičev in srn.

V dosedanji realizaciji odvzema izstopa prenizko razmerje odvzem srn 2+ glede na odvzem srnjakov 2+. V Letnem upravljavskem načrtu je opredeljeno, da mora biti število odstreljenih srn 2+ čim bližje številu odstreljenih srnjakov 2+ (dovoljeno odstopanje med obema številoma je 20 %), morebitna odstopanja realiziranega odvzema od planiranega preko 10 %, ki bi nastala kot posledica evidentiranih izgub srne, ne štejejo kot kršitev določil načrta. V kolikor bo nastala razlika odvzema v

razredu 2+ bomo  razliko smiselno vključili v načrt za leto 2011.

Glede na dosedanjo realizacijo odstrela srn morajo LD  do konca leta realizirati še enkrat takšen odstrel, kot so ga do sedaj. 

Jelenjad:

Dosedanja realizacija odvzema jelenjadi je 62 %. Glede realizacije odvzema po spolni in starostni strukturi ni večjih odstopanj.

Odstrel kronskih jelenov katere je IO POZUL določil posameznim LD je realiziran. Je pa kar nekaj LD, ki še močno odstopajo od načrtovanega odvzema, te LD so: Slovenska Bistrica, Oplotnica, Fram,  Pogorevc, …. 

Damjak:

Odstrel je realiziran v skladu z določili Letnega načrta.  

Muflon:

Realizacija je dosežena 50 %. LD, ki upravljajo z muflonom naj do konca leta čim bolj intenzivno izvajajo lov na to vrsto divjadi. 

 Gams:

Realizacija odvzema gamsa je 51 %. Odstrel po spolni in starostni strukturi poteka v skladu z določili Letnega načrta. LD, naj do konca leta intenzivno izvajajo lov, da se bomo čim bolj približali načrtovanemu odvzemu gamsa. 

Divji prašič:

Realizacija je dobrih 80 % načrtovanega odvzema. LD naj do konca leta čim bolj spodbujajo lov na to vrsto divjadi. Glede odstrela po spolni in starostni strukturi odstrel poteka v skladu z določili Letnega lovsko upravljavskega načrta. V zaostanku je realizacija odstrela svinj 2+. LD v katerih odstrel svinj 2+ še ni realiziran v skladu z Letnim načrtom naj le tega izvedejo. 

Mala divjad:

Odstrel male divjadi poteka v skladu z določili Letnega načrta, zaostaja odstrel sive vrane. LD naj spodbujajo odstrel sive vrane in  čim bolj spodbujajo lov. 

Sklep št. 99: Člani IO POZUL se seznanjajo z realizacijo odvzema divjadi v Pohorskem LUO do 20.11.2010. 

Ad. 4 

Andrej Ivančič

Člane IO je seznanil s predlogi za prerazporeditev odstrela in sicer:

LD Radvanje prosi za prerazporeditev odstrela:

-          Košuta

-          Gams kozel  1 leto

-          Gams koza 1 leto

-          Prašič ozimec

-          Prašič lanščak

-          Prašič ozimka ženskega spola 2 kom

-          Prašič lanščakinja  2 kom

-          Svinja 2+ 

LD Puščava:

-          Kozice 2 kom

LD Oplotnica:

-           Jelen 2 – 4 leta 

LPN Pohorje 10 kom. gams v vseh starostnih strukturah 

Dogovor med LD Golavabuka in Dolič, da LD Dolič prevzame odstrel dveh divjih prašičev 

Dogovor med LD Bistra in Koprivna – Topla, da LD Koprivna – Topla prevzame 1 kom. prašiča 

Sledila je temeljita razprava v kateri so bila sprejeta naslednja izhodišča:

-          Predlog za prerazporeditev smo podali zato, da poskušamo tistim LD, ki iz kakršnegakoli vzroka ne morejo izpolniti načrtovanega odvzema, le tega prevzamejo LD, ki bodo načrtovani odvzem dosegle ali presegle

-          Prerazporeditev odstrela ne pomeni, da se bo v naslednjem letu načrt odstrela povečal ali zmanjšal

-          Da pri realizaciji odvzema divjih prašičev pride do solidarnosti, da tiste LD, ki odvzema ne bodo mogle realizirati ne bi prišle pod sankcije

-          Razen dogovora med štirimi LD o prevzemu odstrela divjih prašičev druge LD ponujajo le oddajo odstrela

-          Če katera LD želi prevzeti prerazporejen odstrel naj to javi v najkrajšem času, najkasneje pa 10.12.2010 na sedež LZ Maribor ali KLZ 

V primeru, da bo katera od LD izrazila željo po dodatnem odstrelu bomo takoj na začetku decembra sklicali dopisno sejo in prerazporedili odstrel. 

Sklep št: 100: IO POZUL se seznanja s predlogom prerazporeditve odvzema vseh vrst divjadi. LD, ki želijo prevzeti odstrel od drugih LD, naj najkasneje do 10.12.2010 javijo predlog na sedeža LZM ali KLZ. 

Ad. 5 

Andrej Ivančič

Predlagal je, da izvedemo »Pregled odstrela in ostalih izgub« za LD Pohorskega LUO za leto 2010 v soboto:

-          15.1.2011 s pričetkom ob 8.00 uri za LD Koroške LZ na sedežu KLZ v Pamečah

-          22.1.2011 s pričetkom ob 8.00 uri za LD LZM na sedežu izobraževalnega centra na Meranovem.

Prisotni člani IO POZUL so predlaga soglasno potrdili. O sklepu IO POZUL bomo vse LD obvestili s tem zapisnikom in jim poslali urnik pregleda za posamezne LD. 

Sklep št. 101: Pregled odstrela in ostalih izgub za LD Pohorskega LUO za leto 2010 bomo izvedli 15.1.2011 v prostorih KLZ za LD KLZ in 22.1.2011 za LD LZM na Meranovem. LD in člane Komisije bomo o urniku pregledov pisno obvestili. 

Ad. 6 

Andrej Ivančič

Člane IO je seznanil s pošto, ki je prispela na naslov Pohorskega LUO:

-           LD  Zreče smo na osnovi dogovora med ZGS OE Slovenj Gradec, Lovsko inšpekcijo in IO POZUL dodatno odobrili odstrel jelena 5 – 9 let. 

-          ZGS OE Slovenj Gradec je pozval IO POZUL, da imenuje v Svet ZGS OE SG novega člana. Na dopisni seji IO je bil sprejet sklep, da v Svet ZGS imenujemo Ivana Goloba člana LD Remšnik in člana IO POZUL.

-          MKGP je izdalo Sklep o spremembi sklepa o imenovanju komisije za pregled in oceno odstrela in izgub divjadi za Pohorsko LUO. Namesto nadomestnega člana Martina Krajnca, ki ni več delavec ZGS je MKGP imenovalo Izidorja Cojzerja in namesto Jožefa Kotnika člana LD Bukovje, Petra Jeznika člana LD Zeleni vrh

-          Lovska inšpekcija je izdala odločbo LD Gaj nad Mariborom za postavitev treh dodatnih privabljalnih krmišč, z namenom povečanega odstrela divjih prašičev 

Zdravko Brezovšek

Prisotne je seznanil, da bo lovski inšpektor zahteval polno številčnost članov Komisije za oceno odstrela in ostalih izgub. V kolikor bo kateri od članov Komisije manjkal bo inšpektor dovolil ocenjevati odstrel in ostale izgube le eni Komisiji, zato se lahko čas pregleda zavleče na dva dni.  

Seja je bila zaključena ob 13.00 uri. 

         Zapisal                                                                                                       Podpredsednik IO POZUL

  Andrej Ivančič                                                                                                             Izidor Cojzer