T E M A :

           E T I Č N I   K O D E K S

S L O V E N S K I H    L O V C E V

 

  

PREDAVATELJ : prof.  BRANKO  VASA

 

LITERATURA:

 

BROŠURA mag. JANEZA  ČRNAČA » ETIČNI KODEKS SLOVENSKIH LOVCEV » izdana l. 1999

 

 

1.  KAJ  RAZUMEMO  POD BESEDO  » E T I K A »

 

 

ETIKA ( etnos ) NAUK O NRAVNOSTI – NATURI,  KI SE            

             ODRAŽA V NAČINU ČLOVEKOVEGA OBNAŠANJA,

              KAR NAJVEČKRAT PROMERJAMO Z

MORALO ( mos ), KI SEVA ČLOVEKOVO VEDENJE IN  

                    RAVNANJE

 

V BISTVU STA SI POJMA  E T I K A  IN  M O R A L A  ISTOVETNA

 

V vsakdanjem življenju  lahko torej ljudi ločimo po njihovem obnašanju, vedenju in ravnanju na ETIČNE torej MORALNE  ali na

NEETIČNE torej NEMORALNE.

 

To je zelo groba definicija, ki velja za obče odnose ČLOVEK – ČLOVEK, v bivalnem okolju.

 

SICER PA SO MORALNO ETIČNE NORME PRAVILOMA

 

» NENAPISANA PRAVILA OBNAŠANJA ČLOVEKA, KI SE PRENAŠAJO IZ RODA V ROD, OD GENERACIJE NA GENERACIJO IN SO V VSAKODNEVNEM ŽIVLJENJU SPOŠTOVANA.«

 

PRIMERI:  - ne ubijaj, ne kradi   ( kazensko sankcionirano )

-         zajec na ložu, fazan na tleh ali na gredi, Švedska –

divji  petelin  ( moralne sankcije )

 

Se pa v zadnjem času, moralno etična pravila vse pogosteje zapisujejo.

Tako zapisana moralno etična pravila pa imenujemo

»K O D E K S«

( zdravniški, odvetniški, sodniški, lovski itd. )

 

Kodeks je ustvaril Napoleon, ko je naročil, da je treba ZAKONE KORISTNEGA OBNAŠANJA KODIFICIRATI – ZAPISATI.

 

Definicije iz tega poglavja.

 

ETIKA JE TEORIJA MORALE, KI NAS UČI, KAJ JE PRAV IN KAJ JE NAROBE. ETIKA NAS TOREJ USMERJA K MORALNEMU OBNAŠANJU, KI NI NIKJER ZAPISANO, PA VENDAR MED POŠTENIMI LJUDMI SPOŠTOVANO.

 

ETIČNI KODEKS JE ZAPIS MORALNO ETIČNIH PRAVIL OBNAŠANJA ČLOVEKA NA RAZLIČNIH PODROČJIH NJEGOVEGA DELA IN ŽIVLJENJA.

 

Izpitna vprašanja iz 1. poglavja:

 1.  Kaj je etika na splošno ?

2.  Kaj je etični kodeks na splošno ?

  

2. NASTANEK NENAPISANIH MORALNO ETIČNIH             

    PRAVIL OBNAŠANJA  L O V C E V

 

Nastajala so skozi vso zgodovino človekovega razvoja tako tudi skozi vso zgodovino razvoja lovstva. Čeprav niso bila zapisana pa so se spoštovala. Skozi človekovo evolucijo so se BOGATILA in NADGRAJEVALA, najbolj vidno na področju lovstva.

 

LOV JE NAMREČ ENA NAJSTAREJŠA ZAVESTNA ČLOVEKOVA DEJAVNOST

 

LOV JE NAJSTAREJŠI POKLIC,  nastal iz  nuje prživetja ( hrana, oblačila ), ki pa je vedno zahteval  veliko ZNANJA, MOČI IN SPRETNOSTI.

V začetkih je bil lov INDIVIDUALEN nato SKUPINSKI ( horde )

 

LOV JE VSPODBUDIL ČLAVEKOVO ZAVEST ( žgalna daritev )

 

Lov je tudi NAJMOČNEJE IZOBLIKOVAL

 

-         ODNOSE MED LJUDMI  ( kdo kaj )

-         ODNOS ČLOVEKA DO NARAVE IN DIVJADI

 

Iz  teh odnosov pa izhaja  LOVSKA ETIKA, ki je ZELO OBSEŽNA           

Iz teh odnosov so nastajala NENAPISANA PRAVILA MORALNO ETIČNEGA OBNAŠANJA LOVCEV PRI IZVAJANJU NJIHOVE LOVSKE DEJAVNOSTI.

 Najbolj pa so se izražala pri:

 -        ORGANIZACIJI LOVA

-        NAČINIH LOVA

-        PRAVICI DO PLENA

-        ODNOSU DO DIVJADI

-        RAVNAJU Z DIVJAČINO  itd.

 Iz tega moralno etičnega obnašanja lovca pri izvajanju lova pa se je izoblikovala tudi LOVSKA KULTURA, ki je bila vedno odvisna od SPLOŠNEGA ZGODOVINDKEGA RAZVOJA DRUŽBE IN LOVSTVA V NJEJ. Zato je bil tudi ČASOVNO in KRAJEVNO ZELO RAZNOLIKA.

Primeri:

-        Odnos do živalskega sveta v INDIJI in pri NAS

-        Varstvo divjadi v SRBIJI ali pri NAS

-        Ujede NEKOČ in DANES

 

Na STOPNJO LOVSKE KULTURE je imel zelo močan vpliv splošen GOSPODARSKI IN KULTURNI RAZVOJ. Zato so se tudi ČASOVNO in PROSTORKO izoblikovale zelo različne LOVSKO ETIČNE NORME IN LOVKE KULTURE. (Švedska, Kosovo, Srbija itd.)

 Tako Slovenijo obkrožajo kar ŠTIRI zelo raznolike LOVSKE KULTURE in to :

 

 • 1.   GERMANSKA
 • 2.   VZHODNO EVROPSKA
 • 3.   SREDNJE EVROPSKA in
 • 4.   SREDOZEMNA
 •  Kljub močnemu vplivu vseh, temelji SLOVENSKA LOVSKA KULTURA NA SREDNJE EVROPSKI LOVSKI KULTURI, ki je tudi v svetovni javnosti priznana kod najnaprednejša.

   Izpitna vprašanja iz 2. poglavja :

   3. Kdaj in zakaj so nastala nenapisana pravila moralno-etičnega 

      obnašanja lovcev ?

  4. Kakšne lovske dejavnosti so urejala nenapisana pravila 

      moralno-etičnega obnašanja lovcev ?

  5. Na kateri lovki kulturi temelji slovenska lovska kultura? 

   

   3. KJE SO NAJPOGOSTEJŠI MORALNO-ETIČNI

  KONFLIKTI ?

   Najpogostejši moralno etični konflikti se pojavljajo pri ravnanjih, ko gre za IZVAJANJE PRIDOBLJENIH PRAVIC IN IZ NJIH IZHAJAJOČIH OBVEZNOSTI.

   Primeri :  

  Pridobljena PRAVICA: DOLŽNOST + ODGOVORNOST

  - voziti avto --------------- vzdrževanje avta in vožnja

  - biti oče ------------------- vzdrževanje otrok, vzgoja

  - biti lovec ----------------- skrb za divjad, odlov

   

  Izvrševanje pravic in dolžnosti pa je lahko :

   

  - KORISTNO ali NEKORISTNO

  - PRAVILNO ali NEPRAVILNO

  - DOBRO ali SLABO

   

  Ravnanje lovca v naravi je vedno odvisno od RAZMER  in OKOLJA, zato mu naj bo vedno vodilo, da naj bodo njegova dejanja za

   NARAVO in DIVJAD:  - KORISTNA in

                          - PRAVILNA

  Izpitna vprašanja iz 3. poglavja:

   

  1. 5.   Kje so najpogostejši moralno-etični konflikti ?
  2. 6.   Kakšno naj bo ravnanje lovca v naravi ?

  4. KAJ JE ETIČNI KODEKS SLOVENSKIH LOVCEV ?

   

  ETIČNI KODEKS SLOVENSKIH LOVCEV JE ZAPIS MORALNO-ETIČNIH PRAVIL  OBNAŠANJA SLOVENSKIH LOVCEV.

   

  Njegova vsebina pa je VODILO IN OPORA LOVČEVI VESTI  ZA MORALNO-ETIČNO VEDENJE IN RAVNANJE VSEH LOVCEV IN LOVSKE ORGANIZACIJE PRI UREJANJU ODNOSOV MED :

                    -   LOVCI in NARAVO    ( okoljska etika )

  -         LOVCI in VSEMI PROSTOŽIVEČIMI ŽIVALMI 

       ( biološka etika )

  -         LOVCI in DRUŽBENIM OKOLJEM ( društv. Etika)

  -         LOVCI in LOVSKIMI TOVARIŠI ( medčl. Etika )

  -         LOVCI in LOVSKIM PSOM ( kinološka etika )

   

  Kaj je narekovalo potrebo za sprejem etičnega kodeksa slovenskih lovcev ?

   Trenutne družbene razmere, ki lovske dejavnosti ne ocenjujejo objektivno. V sodobni družbi so namreč mnenja o lovu in lovcih zelo različna. Vzrok temu je vse večja odtujenost mestnih ljudi od narave. Hiter razvoj tehnologije dopušča vse večje zlorabe človeka nad naravo in divjadjo. To dokazujejo nerazumljivi posegi v naravo in nenehno vznemirjanje divjadi v njihovih staniščih bodisi z motornimi koleri sanmi ali pri preglasnem pobiranju gozdnih sadežev.

   Zato mora biti vedno večja naša skrb in zahteva po ohranitvi naravnega okolja in divjadi v njej ter vzporedno tudi skrb za ohranitev lovske kulture , kamor sodijo tudi LOVSKE ŠEGE IN NAVADE. Ker so sestavni del naše KRAJINSKE IN NARODNOSTNE IDENTITETE.

   Zato nas etični kodeks usmerja na skupen koristen odnos do narave, divjadi in okolja, kakor tudi znotraj lovske organizacije, kar lahko DVIGNE UGLED IN ZAUPANJE V NAŠO LOVSKO POSLANSTVO TAKO DOMA, KOT TUDI V TUJINI.

   Izpitna vprašanja iz 4. poglavja :

   

 • 7.   Kaj je Etični kodeks Slovenskih lovcev ?
 • 8.   Kaj je narekovalo potrebo po sprejemu Etičnega kodeksa Slovenskih lovcev ?
 •              

    

  1. 5.   KDO JE SPREJEL IN KDAJ JE BIL SPREJET ETIČNIKODEKS SLOVENSKIH LOVCEV ?

   

  ETIĆNI KODEKS SLOVENSKIH LOVCEV JE BIL SPREJET  NA IZREDNEM OBČNEM ZBORU LOVSKE ZVEZE SLOVENIJE

  13. junija 1998 V NOVEM MESTU

   

  KER GA JE SPREJEL NAJVIŠJI ORGAN LOVSKE ZVEZE SLOVENIJE  JE ZA VSE SLOVENSKE LOVCE OBVEZUJOČ.

   

  S TEM DEJANJEM SE JE REPUBLIKA SLOVENIJA UVRSTILA MED TISTE REDKE EVROPSKE DRŽAVE, KI TUDI ŽE IMAJO ZAPISANE OSNOVNE MORALNO-ETIČNE NORME, KI SO SE RAZVIJALE SKOZI ZGODOVINO LOVA IN POTRJUJEJO DOLGOTRAJNO LOVSKO TRADICIJO.

    

  Izpitno vprašanje iz 5. poglavja ?

   10.  Kdo je sprejel in kdaj je bil sprejet Etični kodeks Slovenskih  

         lovcev ?               

    

  1. 6.   KAJ JE IN KATERE ODNOSE UREJA ETIČNI          

  KODEKS SLOVENSKIH LOVCEV ?

    

  ZAPISANI IN SPREJETI ETIČNI KODEKS SLOVENSKIH LOVCEV JE  V O D I L O  IN  O P O R A  LOVČEVI VESTI ZA ETIČNO VEDENJE TER ZA  O D N O S E   IN  R A V N A N J E  LOVSKE ORGANIZACIJE IN VSEH LOVCEV DO:

   

 • 1.     NARAVE
 • 2.     DIVJADI IN DRUGIH PROSTOŽIVEČIH ŽIVALI
 • 3.     DRUŽBENEGA OKOLJA
 • 4.     LOVSKIH TOVARIŠEV
 • 5.     LOVSKIH PSOV 
 •  

  ODNOS LOVCA DO NARAVE

  -         Spoštovanje načela trajnostne rabe narave

  -         Spoštovanje načela sonaravnega gospodarjenja z divjadjo

  -         Spoštovanje načela dobrega gospodarja

  -         Zagotoviti neškodljiv način gibanja v naravnem okolju

  -         Skrb za aktivno varstvo življenjskega prostora divjadi

   

  ODNOS LOVCA DO DIVJADI

   

  -         Odnos do divjadi mora biti strokoven, human in spoštljiv

  -         Potrebna je notranja etična kontrola. Za pošteno presojo naj velja načelo: KAJ SMEMO in ne KAJ ZMOREMO

  -         Preprečevanje odlova in zapiranja divjadi

  -         Zagotavljanje pravice divjadi po svobodnem življenju

  -         Varovanje podatkov o leglih, gnezdiščih, mladičih itd.

  -         V DVOMU se vedno odločiš V KORIST DIVJADI

  -         Pri mučenjih živali ne sodelujemo

  -         Z lovskim orožjem ravnamo varno in odgovorno

  -         Pri izvajanju lova se držimo vseh etićnih načel in spoštujemo vse lovske šege in navade

   

  ODNOS LOVCA DO DRUŽBENEGA OKOLJA

   

  -         lovec naj bo častna oseba s primernim notranjim in   zunanjim obnašanjem

  -         Skrbeti mora za lasten ogled in ogled lovske organizacije

  -         Biti mora moralno neodvisen od položaja in politične pripadnosti

  -         Skrbeti mora za zgledno sodelovanje z drugimi uporabniki prostora

  -         Aktivno sodelovanje z institucijami v kraju

  -         Skrbeti, da dobijo lovske razstave sodobno, za obiskovalce sprejemljivo vsebino

  -         Javni nastopi, zlasti v medijih, naj bodo strokovno argumentirani

  -         K aktivnostim varovanja okolja pritegniti tudi ne lovce

  -    Na izvajati pokončavanja domačih živali

   

  ODNOS LOVCI MED SEBOJ

   

              -   Lovčev odnos do drugega lovca naj bo tak, kot bi   

                       sam želel, da je do njega

      -    Lovsko tovarištvo naj sloni na medsebojnem   

  spoštovanju

  -        Prenašanje znanja in izkušenj naj bo dobra praksa

  -        Skrb za varovanje lastnega ogleda in ogleda so lovcev

  -        Kritika naj bo argumentirana in dobronamerna

  -        Preprečevati grupaštvo , sovraštvo, podtikanje in faušijo

  -        Lovska latinščina naj bo šaljiva ne pa žaljiva

  -        Lovski običaji se naj izvajajo na kulturen in korekten način

   

        ODNOS LOVCA DO LOVSKEGA PSA

   

  -        Lovskega psa je treba jemati kot lovskega    

  tovariša in sodelavca

  -        Lovskemu psu je treba posvetiti vso potrebno

  skozi vzgojo, nego in šolanje

  -        Odnos do psa mora biti spoštljiv tako doma kot

  na lovu in po lovu

  -        Delo psa na lovu je ogledalo vodnika

  -        Lovskemu psu je treba zagotoviti mirno in varno

  starost

   

  Izpitna vprašanja iz 6. poglavja :

      11.  Kaj je in katere odnose ureja Etični kodeks Slovenskih

             lovcev

  1. 12.      Opiši, kakšen mora biti odnos lovca do narave
  2. 13.      Opiši, kakšen mora biti odnos lovca do divjadi
  3. 14.      Opiši, kakšen mora biti odnos lovca do družbenega okolja
  4. 15.      Opiši, kakšni morajo miti odnosi med lovci
  5. 16.      Opiši, kakšen mora biti odnos lovca do lovskega psa

   

  7.   ZAKAJ JE POTREBEN PODPIS ZAPRISEGE O

    SPOŠTOVANJU ETIČNEGA KODEKSA 

    SLOVENSKIH LOVCEV ?

   

  -        Zato, ker so velike razlike o značajih in pojmovanjih

  -        Ker je lahko na isto stvar veliko različnih pogledov

  -        Ker področje etike še vedno ni pravno definirano

  -        V lovstvu so eno lastne moralno etične norme, povsem drugo pa so lahko večinsko sprejete

  -        Z etičnim kodeksom se želi lovske etične norme poenotiti in jih ohraniti za poznejše generacije

  -        Hkrati pa z njimi seznaniti širšo javnost zaradi dviga našega ogleda v družbi

    

  Izpitno vprašanje iz 7. poglavja :

   

  1. 17.      Zakaj je potreben podpis Etičnega kodeksa Slovenskih

  Lovcev ?

  VSEBINA ZAPRISEGE SLOVENSKEGA LOVCA

   

   Spoštovani lovski tovariši !

   

  Pred Vami ter pred našo skupno in edino Naravo prisegam, da sprejemam načela in določbe Etičnega kodeksa Slovenskih lovcev, po katerih se bom ravnal v svojem življenju in dokler bom imel čast biti lovec.

   

  Pri posegih v naravo bom uresničeval načelo trajnostne rabe. Lovil bom zakonito, po strokovnih smernicah in lovsko pravično ter v skladu z notranjo etično kontrolo. Spoštoval bom odloćitve lovske organizacije in si prizadeval za ugled lovstva ter za lovsko tovarištvo. Ohranjal in širil bom lovsko kulturo ter utrjeval narodno in naravovarstveno zavest.

    

  8.KDO NADZIRA SPOŠTOVANJE ETIČNEGA

  KODEKSA SLOVENSKIH LOVCEV ?

   

  SPOŠTOVANJE ETIČNEGA KODEKSA SLOVENSKIH LOVCEV NADZIRA 9. ČLANSKI  » O D B O R   E T I Č N E G A    K O D E K S A  » PRI LOVSKI ZVEZI SLOVENIJE

   

  TA ODBOR ETIČNEGA KODEKSA JE NEKAKO   V R H OSNOVNO    Č A S T N O    R A Z S O D I Š Č E, KI POMAGA LOVCEM IN LOVSKIM ORGANIZACIJAM, ČE ZAIDEJO V TEŽAVE PRI USKLAJEVANJU NAČEL ETIČNEGA KODEKSA

   

  RAZSOJA IN OCENJUJE PA TUDI RAZLIČNE SPORE

   

  ODBOR ETIČNEGA KODEKSA JE SESTAVLJEN IZ EMINENTNIH IN LOVSKO AFIRMIRANIH OSEBNOSTI.

   

  ŠTAJERSKE LOVCE V ODBORU ETIČNEGA KODEKSA ZASTOPA  ZMAGO  dr. TINTA

    

  Izpitna vprašanja iz 7. poglavja :

   

  18.  Kdo nadzira spoštovanje Etičnega kodeksa

                 Slovenskih lovcev          

          19.  Kdo zastopa Štajersko regijo v Odboru etičnega                    

                 kodeks   

    

  Generalno vprašanje za vse :

   

  Kje, kdaj oz. od koga meniš, da si pridobil največ   moralno-etičnih vrednot ?