Lovska zveza Maribor- Komisija za lovsko strelstvo

 Z A P I S N I K

posveta strelskih referentov LD LZ Maribor,

ki je bil v torek 1.3.2011 ob 17.00 uri v prostorih lovskega doma LD Pobrežje – Miklavž.

Prisotni predstavniki LD: Benedikt, Boč na Kozjaku, Cigonca, Dobrava, Fram, Hoče, Jakob, Janžev vrh, Kamnica, Kungota, Oplotnica, Pernica, Pobrežje-Miklavž, Poljčane, Polskava, Radlje ob Dravi, Radvanje, Remšnik, Ruše, Šmartno na Poh., Vitomarci, Sveta Ana, Bojan Urbančič, Boštjan Sadek, Andrej Vipotnik in Branko Kurnik  (lista prisotnih je priloga zapisnika).

DNEVNI RED:

1. Predstavitev programa dela komisije za lovsko strelstvo pri LZ Maribor za leto 2011

2. Dogovor o izvedbi pristrela v lovskih družinah v letu 2011

3. Izdelava rokovnika lovskih strelskih tekmovanj za leto 2011

4. Tradicionalno lovsko strelsko tekmovanje »liga LZ Maribor« za leto 2011

5. Razno

 Ad.1

Prisotne je pozdravil predsednik komisije za lovsko strelstvo Bojan Urbančič in predstavil program dela LZ Maribor na področju lovskega strelstva v letu 2011 in sicer:

-          V letu 2011 se organizira tradicionalno lovsko strelsko tekmovanje »liga LZ Maribor«

-          Prvenstvo LZ Maribor v kombinaciji (glede na ponudbo strelskega centra »Gaj«, bo organizirano tudi kot »odprto prvenstvo Lovske zveze Maribor«)

-          Prvenstvo LZ Maribor za veterane (organizirano kot tradicionalni troboj zvez LZ MB, LZ Koroške in SK ZLD Celja) in

-          Prvenstvo LZ Maribor v disciplini bežeči merjasec.

Ad.2

Predsednik komisije za lovsko strelstvo je apeliral na vse LD, da izvedejo pristrel tako kot je opredeljeno v Pravilniku o lovskem strelstvu LZS in da pri izvedbi tega upoštevajo predvsem varnostna pravila in predpise, ki veljajo za takšne aktivnosti v lovski organizaciji.

Branko Kurnik je vse prisotne seznanil z navodilom komisije za lovsko strelstvo LZS v zvezi z izvajanjem vseh lovsko strelskih aktivnosti v lovskih družinah in z ugotovitvami in pripombami inšpektorja MNZ, ki je v lanskem letu nekaj teh prireditev v Sloveniji tudi obiskal.

Ad.3

Prisotni so izdelali rokovnik lovskih strelskih tekmovanj na območju LZ Maribor za leto 2011. Pri izdelavi rokovnika so bili upoštevani vsi termini državnih tekmovanj, prvenstev LZ Maribor in predlogi terminov meddružinskih tekmovanj. Rokovnik bo dopolnjen do konca meseca marca nato bo posredovan vsem LD in objavljen na spletni strani LZ Maribor. (predlog izdelanega rokovnika je priloga zapisnika).

Ad.4

Predsednik komisije za lovsko strelstvo je predlagal, da v letu 2011 organiziramo tradicionalno tekmovanje »liga LZ Maribor«. Po razpravi vseh prisotnih je bilo  sprejeto:

Sklep št. 4: V letu 2011 se organizira tradicionalno lovsko strelsko tekmovanje »liga LZ Maribor« v naslednjih terminih:

  1. 1.      krog: 3. 4.2011 v LD Pobrežje-Miklavž
  2. 2.      krog: 10.4.2011 v LD Ruše
  3. 3.      krog: 17.4.2011 v LD Janžev vrh in
  4. 4.      krog: 25.4.2011 v LD Podvelka (zaključek tekmovanja z razglasitvijo rezultatov).

Pravila tekmovanja: tekmuje se v kombinaciji 20 glinstih golobov (lovski položaj) in MK puška 4x5 strelov v štirih položajih (lisica, srnjak, gams in d. prašič). Tekmuje se v ekipni (3 člani iste LD) in posamezni konkurenci.

Veterani tekmujejo samo v eni konkurenci brez bonifikacij (starost  55 let in več), v kombinaciji 20 glinastih golobov ( lovski položaj) in MK puška 10 + 3 streli.

Ad.5

Predsednik komisije za lovsko strelstvo je predlagal, da glede na izražene želje  LD  v letu 2011 organiziramo izobraževanje za lovske strelske sodnike

 

Posvet je bil zaključen ob 18.30 uri.

 

Zapisal                                                           Predsednik komisije za lovsko strelstvo

       Branko Kurnik                                                                      Bojan Urbančič