Pohorsko LUO – IO POZUL

Z A P I S N I K

17. redne seje IO POZUL, ki je bila 21.2.2011 ob 16.00 uri v prostorih lovske koče LD Slovenj Gradec na Selah pri Slovenj Gradcu.

 Prisotni:  Izidor Cojzer, Ivan Golob, Zdravko Miklašič (ZGS, OE SG), Jože Grah, Zdravko Brezovšek, Tone Navodnik, mag. Edi Osrajnik, Dušan Leskovec (KLZ), Franc Praznik (KLZ) in Branko Kurnik (LZMB).

Odsotni: mag. Boris Podvršnik, Polde Mori

DNEVNI RED:

  1. Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
  2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 16. redne seje IO POZUL
  3. Poročilo o opravljeni kategorizaciji v LD Pohorskega LUO za leto 2010
  4. Analiza odvzema divjadi in upravljanja z lovišči v letu 2010 in obravnava predloga plana odvzema LD Pohorskega LUO za leto 2011
  5. Razno

Ad. 1

Prisotne je v odsotnosti predsednika IO POZUL mag. Borisa Podvršnika pozdravil in sejo tudi vodil podpredsednik IO POZUL Izidor Cojzer. Na seji je bilo prisotnih 6 članov IO POZUL, ki so soglasno potrdili predlagani dnevni red.

Sklep št. 102: Na seji je bilo prisotnih 6 članov IO POZUL, zato je bila seja sklepčna in so prisotni lahko veljavno sklepali in odločali, soglasno so potrdili tudi predlagani dnevni red. 

Ad. 2

Vsi sklepi 16. redne seje  IO POZUL so realizirani.

Sklep št. 103: Potrdijo se sklepi in sprejme se zapisnik 16. redne seje IO POZUL.

 

Ad. 3

Zdravko Brezovšek

Kot predsednik komisije za oceno odstrela in izgub v Pohorskem LUO je podal obširno poročilo o

 kategorizaciji, ki se je vršila 15.1.2011 v prostorih KLZ v Pamečah in 22.1.2011 v prostorih kmetijske

 fakultete na Meranovem. V  poročilu je bilo izpostavljeno predvsem naslednje:

-          Da je pristop večine LD upravljavk lovišč v POZUL-u zelo resen in na visoki ravni, kar se iz leta v leto izboljšuje predvsem v pripravi trofej, čeljusti in dokaznega gradiva ostale odvzete divjadi iz lovišč. Slabše so bile na tem področju le LD Golavabuka in LD Fram.

-          Komisija se je odločila, da ne popravlja ocene starosti do 1 leta razlike med oceno LD in komisije, razen pri  jelenih, kjer je bila starostna ocena LD za nekaj let precenjena in je komisija te ocene popravila na stvarne.

-          Lovski inšpektor je kot vzorce za analizo DNK odvzel nekaj čeljusti srnjadi, ki je bila s strani LD opredeljena kot ostali odvzem – ženski spol (povoz).

-          Delo celotne komisije in sodelovanje z lovskim inšpektorjem je  na obeh kategorizacijah potekalo zelo dobro, tekoče in na visoki strokovni ravni.

Sklep št. 104: Člani IO POZUL se seznanjajo s poročilom komisije za oceno odstrela in izgub divjadi v Pohorskem LUO o opravljenem delu za leto 2010.

Ad. 4

Zdravko Miklašič :

Člane IO je seznanil z analizo odvzema divjadi in upravljanja z lovišči v letu 2010 in  predlogom načrta odvzema, ki so ga predlagale lovske družine Pohorskega LUO za leto 2011 in sicer:

 

 

 

 

 

 

 

 

VRSTA DIVJADI

PLAN 2010

REALIZACIJA 2010

%

PREDLOG LD  2011

PREDLOG POZUL 2011

OPOMBA

LISICA

960

1331

139

974

980

Navzgor ni omejitve

JAZBEC

80

81

101

98

80

Odstopanja +- 20%

KUNA ZLATICA

20

15

75

22

20

Ni potrebno realizirati

KUNA BELICA

200

296

148

215

220

Povečanje za 10%

PIŽMOVKA

2

4

200

9

4

Navzgor ni omejitve

P. ZAJEC

110

56 (90)

82

121

110

Planira se odstrel

FAZAN

70

42

60

88

70

Upošteva se plan LD

RACA MLAKARICA

115

101

88

147

115

Upošteva se plan LD Odstopanja +- 10% - plan ni potrebno realizirati

SRAKA

 

2

 

 

 

 

ŠOJA

80

109

136

128

100

Povečanje za 25%

SIVA VRANA

440

452

103

438

440

Odstopanja - 20% - navzgor ni omejeno

MUFLON

60

45

75

50

50

Znižanje za 16%

DIVJI PRAŠIČ

370

357

96

316

340

Znižanje za 8%

GAMS

410

387

94

422

410

Upošteva se plan LD

JELENJAD

390

383

98

393

390

Upošteva se plan LD

DAMJAK

 

 

 

3

3

 

SRNA

3800

3637

96

3652

4000

Povečanje za 5%

 

Sklep št: 105: IO POZUL se seznanja z analizo odvzema divjadi in upravljanja z lovišči v letu 2010 in  predlogom načrta odvzema, ki so ga predlagale lovske družine Pohorskega LUO za leto 2011. IO POZUL predlaga za načrt odvzema posameznih vrst divjadi usklajeno število, z ZZGS OE Slovenj Gradec, kot je zapisano  v gornji tabel pod rubriko »PREDLOG POZUL 2011«.

Ad. 5

Predsedujoči se je v imenu IO POZUL zahvalil gostiteljem 17. Seje IO POZUL  lovski družini  Slovenj Gradec.

Seja je bila zaključena ob 18.30 uri.

         Zapisal                                                                                                       Podpredsednik IO POZUL

  Branko Kurnik                                                                                                             Izidor Cojzer