Lovska zveza Maribor – UO

Z A P I S N I K

 

8. redne seje UO LZ Maribor, ki je bila 31.1.2011 ob 17.00 uri v prostorih gostinskega podjetja Amabilis v Mariboru.

Prisotni: Branko Kurnik, Marjan Gselman,  Štefan Cmrečnjak, Franc Krivec, Boštjan Plaznik, Rudi Majer, Bojan Urbančič, Ivan Žižek, Stane Petar,  Dušan Volmajer in Boris Rožman

Odsotni: Drago Vešner, Zdravko Brezovšek, Franci Ornik in Boštjan Plaznik.

DNEVNI RED:

  1. Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
  2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 7. redne seje UO LZM
  3. Izobraževanje pripravnikov generacije 2011 in program permanentnega izobraževanja LZ Maribor v letu 2011 (poročevalec: Ivan Žižek)
  4. Poročilo o izvedeni kategorizaciji za leto 2010 za SOZUL in POZUL (poročevalca: Franci Ornik in Zdravko Brezovšek)
  5. Informacija o 29. in 30. redni seji UO LZS (poročevalec: Marjan Gselman)
  6. Informacija o sestanku strokovnih delavcev LZ/ZLD in uslužbencev LZS (poročevalec: Branko Kurnik)
  7. Poročila o obiskih v LD na občnih zborih oz. drugih  dogodkih  LD članicah LZ Maribor
  8. Razno

Ad. 1

 

Prisotne je pozdravil predsednik LZ Maribor Branko Kurnik, ki je posebej pozdravil predsednika NO LZM Borisa Rožmana. Na seji je bilo prisotnih 9 članov UO, ki so soglasno potrdili predlagani dnevni red.

 

Sklep št. 71: Na seji je bilo prisotnih 10  članov UO, zato je bila seja sklepčna in so prisotni lahko veljavno sklepali in odločali, potrdili so tudi predlagani dnevni red.

Ad. 2

 

Predsednik LZ Maribor Branko Kurnik je podal pregled sklepov 7. redne seje UO LZ Maribor, in

ugotovil, da so vsi sklepi zadnje seje  realizirani.

 

Sklep št. 72: Potrdijo se sklepi ter zapisnik 7. redne seje UO LZM.

Ad. 3

 

Predsednik komisije za izobraževanje Ivan Žižek je predstavil predlog urnika izobraževanja pripravnikov generacije 2011 in predlog  komisije za izobraževanje programa permanentnega izobraževanja, ki ga je komisija sprejela na svoji 4. redni seji in obsega izobraževanja:  za lovovodje, mentorje, odgovorne osebe za pregled divjadi, strelske sodnike, za kategorizacijo in ocenjevanje trofej , za  varno ravnanje z orožjem ter tečaj za lovske čuvaje.

 V razpravi v kateri so sodelovali vsi prisotni je bilo izpostavljeno naslednje:

Glede na to, da bodo pripravniki, ki jih bodo LD sprejele spomladi opravljali izpit iz varnega ravnanja z orožjem in praktično streljanje v mesecu septembru, bi bilo potrebno v mesecu maju organizirati sestanek z njihovimi mentorji, kjer bi jim bilo potrebno predstaviti program za izvedbo tega izpita.

Ob dejstvu, da vse LD nimajo svojih strelišč, kjer bi lahko izvedli praktično vadbo streljanja s pripravniki, bi bilo potrebno vsem LD posredovati informacijo, kje in kdaj so odprta strelišča tistih LD, kjer se lahko redno izvaja vadba streljanja.

 

Sklep št. 73: Potrjuje se urnik in stroškovnik tečaja za lovske pripravnike, ki znaša 220 € po kandidatu za leto 2011. Cena morebitnega ponavljanja posameznega izpita znaša 20 €. Urnik se posreduje vsem LD in objavi na spletni strani LZ Maribor.  Potrjuje se program permanentnega izobraževanja za leto 2011. Vsem LD se posreduje informacijo, kje in kdaj se lahko izvaja vadba praktičnega streljanja s pripravniki.

Ad. 4 

Branko Kurnik

Poročal je o izvedenih kategorizacijah za leto 2010, ki sta bili izvedeni za POZUL  na Meranovem in za SOZUL v osnovni šoli v Lenartu, obe 22.1.2011. Pri izvedbi obeh kategorizacij ni bilo nobenih težav in sta potekali tekoče po že ustaljenem programu v skladu s predpisi na tem področju.

 

V razpravi, ki je sledila je bilo izpostavljeno:

-          zakaj se ob dejstvu, da vse podatke tekoče vpisujejo upravljavke lovišč v aplikacijo LISJAK še ročno vpisuje podatke v predpisane knjige evidenc odvzete divjadi.

 

Sklep št. 74: UO LZM se seznanja z izvedenimi kategorizacijami SOZUL in POZUL. Problematiko predpisanega ročnega vodenja evidenc odvzete divjadi bomo posredovali organom IO SOZUL in POZUL.

Ad. 5 

Marjan Gselman

Poročal je o najpomembnejših sklepih 29. In 30 redne seje UO LZS.

-          UO LZS je sprejel spremembe Pravilnika o finančno materialnem poslovanju in računovodenju

-          UO LZS  je izbral revizijsko hišo Refiko iz Maribora  za  izvedbo revizije

-          UO LZS je potrdil izbiro kandidatke mag. Tine Drolc za delovno mesto novinar-svetovalec v strokovni službi LZS s pogojem, da v roku 2 let opravi lovski izpit

-          UO LZS je sprejel sklep o poravnavi z občino Vrhnika glede zemljišča na Ljubljanskem vrhu v višini 14.620 €

-          UO LZS je potrdil urnike izobraževanj in predavateljske aktive posameznih LZ/ZLD za izvedbo lovskih izpitov v letu 2011

-          UO LZS je obravnaval poročilo NO LZS

-          UO LZS je obravnaval problematiko širjenja vojaškega vadbišča Poček in sprejel do tega nasprotujoče stališče

-          UO LZS je zadolžil komisijo KOPV, da prouči problematiko prenosa zemljišč LD na sklad kmet. zemljišč in gozdov RS z možnostjo spremembe ZDlov v tem segmetu

 

Sklep št. 75:   UO LZM se seznanja z vsebino sklepov 29. In 30. redne seje UO LZS. 

 

Ad. 6 

Branko Kurnik

Prisotne je seznanil z vsebino zadnjega sestanka strokovnih delavcev LZ/ZLD in uslužbencev LZS, kjer je bila kot pomembnejša naloga dogovor o odpravi  pomanjkljivosti vnesenih podatkov v aplikaciji LISJAK o funkcijah posameznih članov, ki so ali jih opravljajo v LD in na nivoju območnih lovskih zvez.

 

Sklep št. 76: UO LZM se seznanja z vsebino zadnjega sestanka strokovnih delavcev LZ/ZLD in uslužbencev LZS. Manjkajoče podatke v aplikaciji LISJAK o opravljanju funkcij na nivoju Lovske zveze Maribor se vnese v strokovni službi za nivo lovskih družin pa se o tem obvesti vse LD s prošnjo, da manjkajoče podatke dopolnijo do konca meseca marca 2011.

Ad. 7 

Branko Kurnik

Podal je informacijo o izvedenem predavanju o vidri, ki je bilo 15.1.2011 v Malečniku ter poročilo o

udeležbi na občnih zborih LD Fram, LD Polskava in sodelovanju na bazenski razstavi Pesniškega LGB, ki je bila organizirana 23.1.2011 v LD Košaki.

Franc Krivec

Podal je informacijo o izvedeni bazenski razstavi Lenarškega LGB, ki je bila 23.1.2011.

 

Sklep št. 77: UO LZM se seznanja s poročili o udeležbi članov UO LZ Maribor na prireditvah LD in LGB.

Ad. 8 

Štefan Cmrečnjak

Podal je pobudo, da državnim organom predlagamo, da za nastalo škodo, ki jo povzročijo klateški psi

odgovarja država in sicer v smislu veljavne zakonodaje, kjer država odgovarja za škodo, ki jo povzroče

 zavarovane vrste divjadi in glede na dejstvo, da so klateški psi z veljavno zakonodajo tudi zavarovana

vrsta, saj smo upravljavci lovišč pri skrbi za divjad, ki je državna lastnina nemočni ukrepati v primerih,

ko klateški psi povzročajo škodo na divjadi.

 

Rudi Majer

Podal je informacijo o delu rogistov LZ Maribor in sicer o vadbi, predstavitveni strani za nastop v Trs

tu, izdelavi znaka rogistov Lovske zveze Maribor, nabavi novih rogov in potrebe po izdelavi Pravilnika

o delovanju rogistov v okviru LZ Maribor.

 

Marjan Gselman

Glede na sklep št. 60, 6. redne seje UO LZ Maribor je podal poročilo komisije za spremljanje poskus

nega dela za čas 90 dni strokovnega tajnika LZ Maribor in podal predlog UO LZ Maribor za sprejem

sklepa za sklenitev pogodbe za nedoločen čas.

 

Sklep  št. 78: UO LZM bo podal pobudo MKGP s predlogom, da za nastalo škodo, ki jo povzročijo klateški psi na divjadi prevzame odgovornost država.

 

Sklep št. 79: UO LZM zadolži komisijo za statutarno pravne zadeve, da izdela osnutek Pravilnika o delovanju rogistov LZ Maribor v okviru njihovega delovanja v komisiji za lovsko kulturo kakor tudi nastopanja za potrebe LD članic LZ Maribor.

 

Sklep št. 80: UO LZM se seznanja s poročilom komisije za spremljanje poskusnega dela v času 90 dni novega strokovnega tajnika LZ Maribor.Ker je podana ocena in predlog o uspešno opravljeni poskusni dobi se sklene pogodba o delu za nedoločen čas.

 

Seja je bila zaključena ob 19.00 uri.

 

                                                                                                   Predsednik LZ Maribor

                                                                                                           Branko Kurnik