DELNI OBČNI ZBOR LZS

Volilni okoliš   MARIBOR                                      .

 Datum: 2.12.2011

Z A P I S N I K  DELNEGA  OBČNEGA ­­­­­­ZBORA

 V VOLILNEM OKOLIŠU  MARIBOR

ki je bil v prostorih LD Pobrežje-Miklavž,  dne  2.12.2011, ob 17.00 uri  v Mariboru.

 Predlog dnevnega reda:

 1. Otvoritev občnega zbora in izvolitev organov občnega zbora – delovno predsedstvo, zapisnikar, overitelja, verifikacijska komisija in volilna komisija.
 2. Predlog poslovnika o delu delnega občnega zbora.
 3. Poročilo verifikacijske komisije.
 4. Obravnava in odločanje po predlogu dnevnega reda Občnega zbora LZS.
 5. Izvolitev predstavnikov članic za Občni zbor LZS.
 6. Razno

                                                              Ad1

Otvoritev delnega občnega zbora

Otvoritev delnega občnega zbora so najavili rogisti Lovske zveze Maribor.

Predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Srečko Felix KROPE je uvodoma pozdravil vse prisotne ter pojasnil, da delni občni zbor v skladu z določbami 16. člena Pravil LZS sestavljajo na vsakih začetih 50 članov po en predstavnik iz lovskih družin, ki imajo sedež v volilnem okolišu. Območna zveza lovskih družin, ki ima sedež v volilnem okolišu, pa je na delnem občnem zboru zastopana z enim predstavnikom. V nadaljevanju je pojasnil, da ima vsak predstavnik en glas. Delni občni zbor odloča z večino oddanih glasov navzočih predstavnikov članic. Povedal je, da so navodila za izvedbo delnih občnih zborov v volilnem okolišu in predlog poslovnika o delu delnega občnega zbora prejele vse članice skupaj z vabilom na delni občni zbor.

Izvolitev verifikacijske komisije

V skladu s podanimi predlogi za organe delnega občnega zbora je bil na predlog pooblaščenega predstavnika predlagatelja sprejet naslednji:

 1. S K L E P: V verifikacijsko komisijo so izvoljeni:

Franc KOŠIR, Andrej HOLCMAN in Stane PETAR

 Izvolitev delavnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika

 V skladu s podanimi predlogi za organe delnega občnega zbora je bil na predlog pooblaščenega predstavnika predlagatelja sprejet naslednji:

2. S K L E P :

1. V delovno predsedstvo so izvoljeni: Marjan GSELMAN, za predsednika,

Dušan VOLMAJER, za člana in  Milan KURI, za člana

2. Za zapisnikarja je izvoljen Rudi MAJER

3. Za overitelja zapisnika sta izvoljena: Slavko PRAH in Franc ŠTUBER

Po izvolitvi organov delnega občnega zbora je prevzelo vodenje delnega občnega zbora delovno predsedstvo.

Ad2

Poslovnik DOZ LZS

Predsedujoči je dal v razpravo predlog poslovnika delnega občnega zbora

Ob glasovanju z 39 glasovi ZA,    0 glasovi PROTI  in   0 VZDRŽAN je bil sprejet naslednji:

3. S K L E P: Sprejme se poslovnik o delu delnega občnega zbora v predloženi obliki.

Ad3

Predsednik verifikacijske komisije, je podal poročilo.

 Na delnem občnem zboru je od skupnega števila 62 predstavnikov članic, ki sestavljajo delni občni zbor, prisotnih 39 predstavnikov, s čemer je zagotovljena sklepčnost delnega občnega zbora.

Pooblaščeni predstavnik sklicatelja je razglasil, da je delni občni zbor sklepčen, zato lahko veljavno odloča.

Ad4

Obravnava in odločanje po predlogu dnevnega reda Občnega zbora LZS.

Predsedujoči je dal v razpravo predlog dnevnega reda Občnega zbora LZS, sklicanega za 10.12.2011.

Ob glasovanju z 39 glasovi ZA,    0 glasovi PROTI  in   0 VZDRŽAN je bil sprejet naslednji:

4. S K L E P:    Brez razprave je bil sprejet naslednji predlog dnevnega reda ob

   sklicu volilnega občnega zbora LZS:

DNEVNI RED:

 1. Otvoritev volilnega občnega zbora in izvolitev organov zbora: delavnega predsedstva, zapisnikarja, dveh overiteljev zapisnika in verifikacijske komisije
 2. Sprejem dnevnega reda
 3. Sprejem poslovnika volilnega občnega zbora LZS
 4. Izvolitev volilne komisije
 5. Poročilo verifikacijske komisije
 6. Predstavitev programov kandidatov za predsednika LZS
 7. Predstavitev kandidatnih list za člane Upravnega odbora LZS, za člane Nadzornega odbora LZS, za člane Razsodišča in za člane Odbora etičnega kodeksa
 8. Volitve predsednika LZS, članov Upravnega odbora LZS, članov Nadzornega odbora LZS, članov Razsodišča in članov Odbora etičnega kodeksa
 9. Razglasitev rezultatov volitev
 10. Razno

                                                             Ad5

Izvolitev predstavnikov volilnega okoliša za udeležbo ter zastopanje sprejetih  odločitev na OZ LZS

Predsednik delovnega predsedstva je pojasnil, da v skladu z določbami drugega odstavka 13. člena Pravil LZS članice na delnem občnem zboru izvolijo po enega predstavnika za občni zbor na vsakih začetih 200 članov lovskih družin. Strokovna služba LZS je pripravila pregled skupnega števila članov lovskih družin v volilnem okolišu, ki je podlaga za določitev števila predstavnikov, ki se na delnem občnem zboru izvolijo za Občni zbor LZS. Glede na navedeno zastopa odločitve delnega občnega zbora volilnega okoliša Maribor 11   predstavnikov.

Po razpravi so bili predlagani naslednji predstavniki in njihovi namestniki, ki so dobili naslednje število glasov:

Zap. št.

Priimek in ime

predstavnik / namestnik

Število prejetih glasov

1.

Bojan Urbančič

predstavnik

39

2.

Boštjan Plaznik

predstavnik

39

3.

Franc Krivec

predstavnik

39

4.

Dušan Volmajer

predstavnik

39

5.

Ivan Žižek

predstavnik

39

6.

Boris Rožman

predstavnik

39

7.

Marjan Gselman

predstavnik

39

8.

Rudi Majer

predstavnik

39

9.

Zdravko Brezovšek

predstavnik

39

10.

Štefan Cmrečnjak

predstavnik

39

11.

Stane Petar

predstavnik

39

12.

Beno Metličar

namestnik

39

13.

Branko Kurnik

namestnik

39

14.

Franc Košir

namestnik

39

15.

Drago Vešner

namestnik

39

V skladu s podanimi predlogi za predstavnike volilnega okoliša so bili na predlog članov delnega občnega zbora imenovani  naslednji predstavniki:

5. S K L E P: Volilni okoliš MARIBOR, bodo zastopali dne 2.12.2011 na volilnem občnemu zboru LZS naslednji predstavniki oz. njihovi namestniki:

Zap. št.

Priimek in ime

predstavnik / namestnik

1.

Bojan Urbančič

predstavnik

2.

Boštjan Plaznik

predstavnik

3.

Franc Krivec

predstavnik

4.

Dušan Volmajer

predstavnik

5.

Ivan Žižek

predstavnik

6.

Boris Rožman

predstavnik

7.

Marjan Gselman

predstavnik

8.

Rudi Majer

predstavnik

9.

Zdravko Brezovšek

predstavnik

10.

Štefan Cmrečnjak

predstavnik

11.

Stane Petar

predstavnik

12.

Beno Metličar

namestnik

13.

Branko Kurnik

namestnik

14.

Franc Košir

namestnik

15.

Drago Vešner

namestnik

                                                                Ad6

Razno

V razpravi so sodelovali:

Franc Košir (LD Rače), Walter Meglič (LD Fram), Ivan Žižek, Bojan Urbančič (LD Ruše), Milan Krajnc (LD Puščava), Boštjan Plaznik (LD Makole) in Marjan Gselman (LD Pobrežje-Miklavž). Razpravljavci so kandidatom za predsednika LZS zastavili naslednja vprašanja:

-         Kakšen bo sistem izobraževanja v bodoče ?

-         Kako bo z sodelovanjem LZS na sejmih ?

-         Ali se bodo spremenila Pravila LZS ?

-         Ali bo ostal dosedanji direktor strokovnih služb LZS ?

-         Za kakšno načrtovanje v lovstvu se bo zavzemala LZS ?

-         Kaj bo naredila LZS v zvezi z ustanovitvijo Zavoda za lovstvo ?

-         Kakšen bo pristop LZS v naslednjem mandatu pri reševanju prostorske problematike LZS ?

Na zastavljena vprašanja so odgovore podali vsi trije prisotni kandidati za predsednika LZS.

Zaključeno ob 18.30 uri.

Zapisnikar:                                                      Predsednik delovnega predsedstva:

Rudi MAJER                                               Marjan GSELMAN              

__________________________                   ___________________________

Overitelja:

Slavko PRAH                                                          

__________________________

Franc ŠTUBER

__________________________