Lovska zveza Maribor- Občni zbor

Z A P I S N I K

rednega občnega zbora LZ Maribor, ki je bil  2. decembra ob 18. uri  v prostorih lovskega doma LD Pobrežje-Miklavž.

Lista s podpisi prisotnih pooblaščenih  predstavnikov LD so pri originalnem zapisniku sestavni del zapisnika.

 DNEVNI RED:

1. Otvoritev občnega zbora, sprejem dnevnega reda in odločitve o vodenju občnega zbora

2. Izvolitev verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika

3. Poročilo predsednika LZ Maribor

4. Poročilo predsednika nadzornega odbora LZ Maribor

5. Poročilo predsednika disciplinskega razsodišča LZ Maribor

6. Poročilo verifikacijske komisije

7. Razprava in potrditev poročil

8. Predlog in sprejem načrta dela LZM za leto 2012

9. Predlog in potrditev finančnega načrta LZM ter višine članskega prispevka LZM za leto 2012

10. Obravnava predloga sprememb Pravil LZ Maribor

11. Razno

 Ad. 1

Otvoritev občnega zbora so naznanili rogisti LZ Maribor. Prisotne je pozdravil  predsednik LZ Maribor Brane Kurnik, ki je predlagal dnevni red in odločitev o vodenju občnega zbora:

Sklep št. 1:  Prisotni predstavniki občnega zbora so soglasno potrdili predlagani dnevni red in soglasno sprejeli odločitev, da bo občni zbor vodil predsednik LZ Maribor Branko Kurnik.

Ad. 2

V organe občnega zbora so bili imenovani:

-          Zapisnikar  Rudi Majer

-          Overitelja zapisnika  Slavko Prah in Franc Štuber

-          Verifikacijska komisija Franc Košir, Andrej Holcman in Stane Petar.olcHolcman in Stane Petar.

  Sklep št. 2: V organe občnega zbora LZ Maribor so bili imenovani; zapisnikar Rudi Majer, overitelja zapisnika; Slavko Prah in Franc Štuber, verifikacijska komisija; Franc Košir, Andrej Holcman in Stane Petar.

Ad. 3

Poročilo predsednika LZ Maribor je pri originalnem zapisniku in je sestavni del zapisnika.

Ad. 4

Poročilo predsednika NO LZ  Maribor je pri originalnem zapisniku in je sestavni del zapisnika.

Ad. 5 

Poročilo predsednika DR LZ  Maribor je pri originalnem zapisniku in je sestavni del zapisnika.

Ad. 6

Franc Košir

Poročal je, da je na občnem zboru od 45 vabljenih LD prisotnih 38 predstavnikov LD ali 84 % udeležba, zato je občni zbor sklepčen.

Sklep št. 3:   Na občnem zboru je bilo prisotnih 38 predstavnikov LD LZM ali 84 % prisotnih vabljenih predstavnikov LD, zato je bil občni zbor sklepčen in so prisotni lahko veljavno sklepali in odločali.

Ad. 7 

Brez razprave so prisotni soglasno sprejeli naslednji:

 Sklep št. 4: Potrjujejo se poročila predsednika LZ Maribor, predsednika NO LZ Maribor in predsednika DR LZ Maribor za leto 2011.

Ad. 8

Branko Kurnik

Podal je predlog programa dela LZ Maribor za leto 2012.

Pisno poročilo o načrtu dela LZM za leto 2012 je pri originalnem zapisniku kot sestavni del zapisnika.

Brez razprave so prisotni soglasno sprejeli naslednji:

Sklep št. 5: Potrjuje se načrt dela LZ Maribor za leto 2012.

 

Ad. 9 

Stane Petar

Prisotne je podrobno seznanil s finančnim načrtom LZ Maribor za leto 2012. Podrobno je razčlenil prihodke in odhodke, ki jih načrtujemo v letu 2012. Prihodke in odhodke načrtujemo:

Prihodki skupaj

  93.900 €

Odhodki: plača, rač. servis

  29.500 €

Funkc. odhodki

   12.800 €

Mater. odhodki

   40.655 €

Rezerva

      2.045 €

Stroški finančnega poslovanja se bodo porazdelili:

Plača, regres, rač. ser

31,41 %

Funkcionalni stroški

13,63 %

Materialni stroški

43,30 %

Rezerva

2,20 %

Članarina pa se bo porazdelila:

Plača, regres, rač. ser.

7,22  €

Funkcionalni stroški

3,22  €

Materialni stroški

    10,12 €

Rezerva

      1,44 €

UO in NO LZ Maribor sta obravnavala finančni načrt za leto 2012. Občnemu zboru predlagamo, da ostane višina članarine 23 € enako kot v letu 2011, v tej članarini je 1 € izključno za namen lovske kulture. LD morajo članarino za leto 2012 poravnati najkasneje do 31.1.2012.

V razpravi je bilo izpostavljeno:

Alojz Petrovič: Stroški izpita za lovske pripravnike so previsoki in predlaga, da bi bilo tovrstno izobraževanje v bodoče zastonj, če ne gre drugače, bi naj LZ Maribor v ta namen  zmanjšala stroške na področju materialnih stroškov.

Odgovor temu predlogu je podal predsednik komisije za izobraževanje Ivan Žižek, ki je podal tudi dejstva, da je tovrstno izobraževanje v naši zvezi med najcenejšimi v Sloveniji. Prav tako je bilo v odgovoru podano, da v kolikor želimo imeti izobraževanje za lovski izpit zastonj bi morali povečati članarino.

Boštjan Plaznik: Prisotne je opozoril na dejstvo, da so v članarini LZ Maribor zajeti tudi kompletni stroški za delovanje OZUL-ov, kar pa druge ZLD/LZ nimajo in plačujejo stroške delovanja OZUL še posebej. Zato višina članarine posameznih območnih zvez v Sloveniji ni realno primerljiva.

Ob glasovanju z 38 glasovi ZA,    1 glasom PROTI  in   0 VZDRŽAN je bil sprejet naslednji:

Sklep št. 6: Višina članarine  LZ Maribor za leto 2012 znaša za posameznega lovca 23 €. 1€ od posamezne članarine  bomo namenili izključno za namene lovske kulture. Članarino morajo LD poravnati najkasneje do 31.1.2012.

Ad. 10 

Štefan Cmrečnjak

Prisotne je predsednik komisije za pravno statutarne zadeve seznanil z razlogi za potrebne spremembe in dopolnitve »Pravil LZ Maribor«. Predlog spremeb Pravil LZ Maribor je v prilogi zapisnika.

 

V razpravi so sodelovali; Slavko Prah, Alojz Gostenčnik, Milan Krajnc, Branko Kurnik in Štefan Cmrečnjak.

Ob glasovanju z 39 glasovi ZA,    0  glasovi PROTI  in   0 VZDRŽAN je bil sprejet naslednji:

Sklep št. 7: Prisotni predstavniki LD so soglasno potrdili predlog sprememb Pravil LZ Maribor. Spremenjena Pravila se dajo v potrditev na pristojno UE v Mariboru.

 

Ad. 11 

Walter Meglič  je postavil vprašanje komu je namenjeno pedagoško-andragoško izobraževanje 2. in 3.12.2011 v Ljubljani.

Boštjan Plaznik je postavil vprašanje zakaj komisija za izobraževanje ne razpiše zbiranje predlogov za predavatelje LZ Maribor.

Odgovor na zastavljena vprašanja je podal predsednik komisije za izobraževanje Ivan Žižek.

Ob glasovanju z 39 glasovi ZA,    0  glasovi PROTI  in   0 VZDRŽAN je bil sprejet naslednji:

Sklep št. 8: Komisija za izobraževanje pri LZ Maribor mora pripraviti razpis za zbiranje predlogov kandidatov za predavatelje v LZ Maribor ter ga posredovati vsem LD LZ Maribor.

 Občni zbor je bil zaključen ob 20.00 uri.

  

  Zapisal                                                                                  Predsednik LZ Maribor

Rudi Majer                                                                                    Branko Kurnik

 

Overitelja zapisnika

Slavko Prah

Franc Štuber