Lovska zveza Maribor – UO

Z A P I S N I K

16. redne seje UO LZ Maribor, ki je bila v ponedeljek 19.3.2012 ob 18.00 uri

v prostorih lovskega doma LD Pobrežje-Miklavž.

Prisotni: Branko Kurnik, Marjan Gselman, Franc Krivec, Bojan Urbančič, Ivan Žižek,  Boštjan Plaznik, Dušan Volmajer, Rudi Majer, Stane Petar, Štefan Cmrečnjak, Zdravko Brezovšek in Boris Rožman (predsednik NO) .

Odsotni:   Franci Ornik (opr.), Drago Vešner 

DNEVNI RED:

  1. Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
  2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 15. redne UO LZM
  3. Obravnava in sprejem poročila inventurne komisije
  4. Obravnava in sprejem predloga zaključnega računa LZ Maribor za leto 2011 (Stane Petar)
  5. Obravnava poročila o poteku izobraževanja lovskih pripravnikov za lovski izpit  (Ivan Žižek)
  6. Obravnava problematike neplačanih članarin LZ Maribor za leto 2012
  7. Potrditev novih članov komisije za stike z javnostjo (Drago Vešner)
  8. Obravnava poročil o obiskih občnih zborov LD LZ Maribor
  9. Razno

 

Ad. 1

Prisotne je pozdravil predsednik LZ Maribor Branko Kurnik. Na seji je  bilo prisotnih 11  članov UO LZ Maribor, ki so soglasno potrdili predlagani dnevni red.

Sklep št. 126: Na seji je bilo prisotnih 11  članov UO LZ Maribor, zato je bila seja sklepčna in so prisotni lahko veljavno sklepali in odločali, soglasno so potrdili tudi predlagani dnevni red.

Ad. 2 

Predsednik LZ Maribor Branko Kurnik je podal pregled sklepov 15. redne seje  z dne 17.1.2012 in ugotovil, da so vsi sklepi  realizirani.

Sklep št. 127: Potrdijo se sklepi ter zapisnik 15. redne seje UO LZ Maribor z dne 17.1.2012.

Ad. 3

Branko Kurnik

Zaradi opravičene odsotnosti predsednika inventurne komisije je bilo podano pisno poročilo vsem članom UO LZ Maribor, ki zajema popis sredstev v poslovnih prostorih LZ Maribor, na fazaneriji Vurberk in popis finančnih sredstev.  Poročilo vsebuje tudi predlog inventurne komisije, da se z odpisom iz registra osnovnih sredstev izloči 1 kos valilnik Ehret 1200  s knjigovodskim stanjem 0, ki zaradi dotrajanosti že več let ni v uporabi.

Po razpravi  je bil sprejet naslednji:

Sklep št. 128:  UO potrjuje poročilo Inventurne komisije, ki je popisala vso premično in nepremično lastnino LZM za leto 2011 in potrdi predlog za odpis naslednjih sredstev: 1 kos valilnik Ehret 1200  s knjigovodskim stanjem 0, ki zaradi dotrajanosti že več let ni v uporabi.

Ad. 4

 Stane Petar

Člane UO LZ Maribor je podrobno seznanil s finančnim poslovanjem LZ Maribor v letu 2011. Zaključni račun je izdelal finančni servis Silva Vodopivec s.p., ki ga je izdelal v skladu z zakonskimi predpisi in ga oddal v zakonitem roku na AJPES.

Celotni prihodki LZ Maribor v letu 2011 so skupaj znašali 102.816,43 €, skupni odhodki pa so znašali 101.091,70 €.

V zaključnem računu za leto 2011 prihodki presegajo odhodke v znesku 1.724,73 €.  Davčni dobiček znaša 1.912,10 € in glede na to vrednost bo potrebno poravnati davek od dobička v višini 20%, kar pomeni 382,42 €.

Finančno smo gospodarili  preudarno in v skladu z letnim finančnim načrtom, ki ga  je potrdil občni zbor LZ Maribor. Na posamezne postavke, ki smo jih prekoračili nismo imeli vpliva. O vseh prekoračitvah smo sproti obveščali organe LZM.

Po razpravi v kateri ni bilo pripomb je bilo sprejeto stališče, da se UO LZ Maribor seznanja s finančnim poslovanjem LZ Maribor v letu 2011 in  potrditev finančnega poslovanja LZ Maribor za leto 2011 predlaga na naslednjem občnem zboru LZ Maribor.

Sklep št. 129:  UO LZ Maribor se seznanja s finančnim poslovanjem LZM za leto 2011

        in predlaga, da se ga posreduje v potrditev občnemu zboru LZ Maribor.

Ad. 5 

Ivan Žižek

Predsednik komisije za izobraževanje je članom UO podrobno predstavil potek  izobraževanja lovskih pripravnikov za lovski izpit. Po končanem izobraževanju bo komisija pripravila podrobno analizo  izobraževanja in jo podala v potrditev tudi UO.

Ad. 6 

Stane Petar

Člane UO LZ Maribor je seznanil, da LD Duplek in LD Polskava še vedno nista poravnali svojih finančnih obveznosti do LZ Maribor, čeprav koristita servis naše LZ. Obema LD smo posredovali opomin za takojšnjo poravnavo obveznosti. Ravnanje LD Duplek se namreč ponavlja že nekaj let in kaže na namerno ravnanje. Predstavil je tudi sklep finančno gospodarske komisije, ki glasi :  Finačno gospodarska komisija se seznanja z informacijo, da LD Duplek in LD Polskava še vedno nista poravnali svojih obveznosti do LZ Maribor in predlaga, da se s tem seznani  UO LZ Maribor, ki naj o tem sprejme stališče in nadaljnje ukrepe.

Po razpravi  v kateri so sodelovali vsi prisotni je bil sprejet naslednji:

Sklep št. 130: UO se seznanja s problematiko neplačane članarine za leto 2012 s strani LD Duplek in LD Polskava. Predsednika LZ Maribor se zadolži, da skliče skupni sestanek vodstev omenjenih LD in članov UO LZ Maribor, kjer se bomo pogovorili o razlogih za neplačilo članarine LZ Maribor.  

Ad. 7 

Branko Kurnik

Člane UO LZ Maribor je seznanil, da sta bila na razpis za delo v komisiji za stike z javnostjo s strani LD predlagana dva kandidata, ki jih komisija predlaga v potrditev za člana omenjene komisije.

Sklep št. 131: UO se seznanja s predlaganimi kandidati  za delo v komisiji za stike z javnostjo in sicer iz LD Fram Kanižar Branko in iz LD Zreče Klajne Franc, ter jih potrjuje za člane omenjene komisije.

Ad. 8

 Člani UO  LZ Maribor so podali poročila o obiskih na občnih zborih posameznih LD članic LZ Maribor.

Ad. 9

Pod to točko dnevnega reda ni bilo razprave.

 Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.

 

                                                                                       Predsednik LZ Maribor

                                                                                             Branko Kurnik