Lovska zveza Maribor – UO

Z A P I S N I K

17. redne seje UO LZ Maribor, ki je bila v sredo 25.4.2012 ob 18.00 uri

v prostorih lovskega doma LD Voličina.

Prisotni: Branko Kurnik, Marjan Gselman, Franc Krivec, Bojan Urbančič, Ivan Žižek, Dušan Volmajer, Rudi Majer, Stane Petar, Štefan Cmrečnjak, Zdravko Brezovšek, Franci Ornik, Drago Vešner  in Edo Goričan (predstavnik NO) .

Odsotni:   Boštjan Plaznik  (opr.)

DNEVNI RED:

  1. Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
  2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 16. redne UO LZM
  3. Določitev datuma, kraja in dnevnega reda sklica rednega občnega zbora LZ Maribor
  4. Dogovor o izvedbi programa dela za mesec maj 2012
  5. Obravnava problematike neplačanih članarin LZ Maribor za leto 2012
  6. Potrditev novega člana komisije za odlikovanja in obravnava predlogov za plaketo LZ Maribor
  7. Obravnava problematike fazanerije Vurberk
  8. Razno

Ad. 1

Prisotne je pozdravil predsednik LZ Maribor Branko Kurnik. Na seji je  bilo prisotnih 12  članov UO LZ Maribor, ki so soglasno potrdili predlagani dnevni red.

Sklep št. 132: Na seji je bilo prisotnih 12  članov UO LZ Maribor, zato je bila seja sklepčna in so prisotni lahko veljavno sklepali in odločali, soglasno so potrdili tudi predlagani dnevni red.

Ad. 2

Predsednik LZ Maribor Branko Kurnik je podal pregled sklepov 16. redne seje  z dne 19.3.2012 in

ugotovil, da so vsi sklepi  realizirani.

Sklep št. 133: Potrdijo se sklepi ter zapisnik 16. redne seje UO LZ Maribor z dne 19.3.2012.

Ad. 3

Branko Kurnik

Zaradi sklica DOZ LZS dne 8.5.2012 je predlagal da zaradi racionalnosti isti dan ob 18.00 uri skličemo

občni zbor LZ Maribor.

Po razpravi  je bil sprejet naslednji:

 

Sklep št. 134:  UO potrjuje predlog, da se občni zbor LZ Maribor skliče v torek 8. maja ob 18.00 uri v prostorih lovskega doma LD Pobrežje-Miklavž.

Ad. 4

 Ivan Žižek

Člane UO LZ Maribor je podrobno seznanil s programom dela komisije za izobraževanje v mesecu maju, da skličemo vse mentorje  pripravnikom, ki so jih LD sprejele letos in jih seznanimo s programom praktičnega pripravništva, izobraževanjem in izpitom za varno ravnanje z orožjem in PMP, ki ga bomo izvedli v mesecu septembru.

Drago Vešner

Člane UO LZ Maribor je podrobno seznanil s programom dela komisije za stike z javnostmi v mesecu maju in juniju. V maju se bo izvedel posvet predstavnikov LD, ki delajo na področju izobraževanja mladih v mesecu juniju pa se izvede tradicionalno tekmovanje ekip LD v kuhanju divjačinskega golaža.

Sklep št. 135:  UO LZ Maribor se seznanja s programom dela v mesecu maju in juniju 2012. 

Ad. 5

Branko Kurnik

Člane UO LZ Maribor je seznanil, da LD Duplek in LD Polskava še vedno nista poravnali svojih finanč-

nih obveznosti in sicer članarine za leto 2012 do LZ Maribor, čeprav koristita servis naše LZ. Glede na

sklep št. 130, prejšnje seje UO se je UO LZ Maribor sestal s predstavniki LD Polskava medtem ko pred-

stavniki LD Duplek za tak sestanek niso našli časa.

Po dolgi razpravi vseh prisotnih so bili na podlagi določila pete alineje tretjega odstavka 8. člena, pete

alineje 9. člena in šestnajste alineje 19. člena Pravil Lovske zveze Maribor soglasno sprejeti naslednji

sklepi  in sicer:

 

Sklep št. 136: Lovsko družino Polskava, Bukovec 2, 2314 Zg.Polskava,  se črta iz članstva Lovske zveze Maribor, ker niti po opominu ni poravnala finančnih obveznosti do Lovske zveze Maribor.

 Sklep št. 137: Do plačila zapadle obveznosti članarine za leto 2012 Lovska zveza Maribor ne bo izvajala storitev za lovsko družino Polskava.

 

Sklep št. 138: Lovsko družino Duplek, Ciglence 43, 2241 Sp. Duplek, se črta iz članstva Lovske zveze Maribor, ker niti po opominu ni poravnala finančnih obveznosti do Lovske zveze Maribor.

Sklep št. 139: Do plačila zapadle obveznosti članarine za leto 2012 Lovska zveza Maribor ne bo izvajala storitev za lovsko družino Duplek.

Zoper sprejete sklepe imata lovski družini Duplek in Polskava  v roku 15 dni od prejema možnost pritožbe . Pritožba v pisni obliki se pošlje na naslov Lovske zveze Maribor, c. XIV. divizije 36, 2000 Maribor.

O morebitni pritožbi bo odločal Občni zbor Lovske zveze Maribor.

Sklep št. 140:  UO LZ Maribor predlaga, da se sestane z IO OZUL in da se določi višina stroškov dela OZUL-a za LD, ki niso članice LZ Maribor.

Ad. 6

 Stane Petar

Člane UO LZ Maribor je seznanil, da lovsko gojitveni bazen Radlje ob Dravi predlaga za novega člana komisije za odlikovanja pri LZ Maribor člana LD Kapla RIBIČ Jožef-a.

Sklep št. 141: UO se seznanja s predlaganim kandidatom  za delo v komisiji za odlikovanja in sicer RIBIČ Jožef, član LD Kapla, ter ga potrjuje za člana omenjene komisije.

Ad. 7

Branko Kurnik

Člane UO LZ Maribor je seznanil, da je dosedanji najemnik fazanerije Vurberk Štefan Cmrečnjak pisno podal odpoved najemne pogodbe do konca meseca aprila.

Sklep št. 142: UO se seznanja s predlagano odpovedjo najemne pogodbe za fazanerijo Vurberk in zadolži predsednika LZ Maribor, da opravi primopredajo z dosedanjim najemnikom.

Ad. 8

Člani UO  LZ Maribor so podali poročila o obiskih na občnih zborih posameznih LD članic LZ Maribor.

 Rudi Majer

Člane UO LZ Maribor je seznanil z aktivnostmi lovskih rogistov LZ Maribor

Sklep št. 143: Glede na aktivnosti rogistov LZ Maribor in v zvezi z nastalimi stroški posameznih članov v zvezi s tem, se stroški kilometrine posameznim članom skupine rogistov poravnajo  iz naslova sredstev namenjenih za delovanje rogistov LZ Maribor.

 

Ad. 9

Pod to točko dnevnega reda ni bilo razprave.

 

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.

 

                                                                       Predsednik LZ Maribor

                                                                      Branko Kurnik