Lovska zveza Maribor – občni zbor

Z A P I S N I K

rednega občnega zbora LZ Maribor, ki je bil 8.5.2012 ob 18.00 uri v prostorih lovskega doma LD Pobrežje-Miklavž v Mariboru.

 Lista prisotnih je v prilogi zapisnika.

 DNEVNI RED:

1. Otvoritev občnega zbora, sprejem dnevnega reda in odločitve o vodenju občnega zbora

2. Izvolitev verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika

3. Poročilo predsednika LZ Maribor

4. Poročilo o rezultatu poslovanja LZ Maribor v letu 2011 (bilanca 2011)

5. Poročilo predsednika nadzornega odbora LZ Maribor

6. Poročilo predsednika verifikacijske komisije

7. Razprava o poročilih

8. Sprejem sklepov občnega zbora LZ  Maribor

9. Razno

Ad. 1

 

Prisotne je pozdravil predsednik LZ Maribor Branko Kurnik. Prisotni so soglasno sprejeli dnevni red in odločitev, da občni zbor vodi predsednik LZ Maribor Branko Kurnik.

Sklep št. 1: Občni zbor je soglasno sprejel predlagani dnevni red in odločitev da občni zbor vodi predsednik Branko Kurnik

 

Ad. 2

V organe občnega zbora LZ Maribor so bili imenovani:

-          Za zapisnikarja: Ivan Žižek

-          Overitelja zapisnika : Edi Goričan in Benjamin Metličar

-          Verifikacijska komisija: Franc Krivec, Danilo Muršec in Boštjan Plaznik

 

Sklep št. 2: Občni zbor je sprejel odločitev, da se za zapisnikarja imenuje Ivan Žižek, overitelja zapisnika Edi Goričan in Benjamin Metličar in v verifikacijsko komisijo Franc Krivec - predsednik, Danilo Muršec in Boštjan Plaznik kot člana.

 

Ad. 3 

Poročilo predsednika LZ Maribor je podal Branko Kurnik in je v  prilogi  zapisnika.

Ad. 4 

Uvod k poročilu o rezultatu poslovanja LZ Maribor v letu 2011 je podal predsednik finančno

gospodarske komisije pri LZ Maribor Stane Petar. Poročilo o rezultatu poslovanja LZ Maribor v letu

2011 je v prilogi zapisnika.

Ad. 5

Poročilo predsednika NO LZ Maribor je podal Boris Rožman predsednik NO in je v  prilogi   zapisnika.

Ad. 6 

Predsednik verifikacijske komisije Franc Krivec je podal poročilo o prisotnosti pooblaščenih

predstavnikov LD  in sicer, da je prisotnih 37 predstavnikov od 45.

Sklep št. 3:  Na občnem zboru je bilo prisotnih 37  ali 82  % pooblaščenih predstavnikov LD, zato je bil občni zbor sklepčen in so prisotni lahko veljavno sklepali in odločali.

Ad. 7

V razpravi v kateri so sodelovali: Janez Štrukelj, Igor Pahor, Franc Krivec, Walter Meglič, Ivan Žižek,

Benjamin Metličar, Anton Selinšek, Danilo Muršec, Franci Ornik, Milorad Popović, Milan Perko,

Boštjan Plaznik in Štefan Cmrečnjak, je bilo izpostavljeno sledeče:

-          UO LZ Maribor je upravičeno sprejel sklep o črtanju iz članstva v LZ Maribor LD Duplek in LD Polskava, ker nista poravnali članarine LZ Maribor za leto 2012, kljub opominu in dejstvu, da pa sta od svojih članov pobrali del članarine v vrednosti 23 €, namenjeno za LZ Maribor. Omenjen ukrep je bil UO LZ Maribor dolžan sprejeti v skladu z Pravili LZM in v skladu zaščite interesov članic LZ Maribor.

-          Glede na dejstvo, da so v preteklosti vse LD ustanovile LZ Maribor zaradi povezovanja in zastopanja skupnih interesov ter strokovne pomoči in servisa v tehničnem pomenu, si večina razpravljavcev ne zna predstavljati dela LD na tem področju brez  LZ Maribor.

-          S strani predstavnika LD Fram je bilo izpostavljeno vprašanje o sofinanciranju rogistov LD Fram.

-          Sodelujoči v razpravi so tudi izrazili nestrinjanje z načinom in vsebino članka »Kdo za člana etičnega kodeksa ?«, objavljenega v letošnji četrti številki reviji Lovec.

Ad. 8

  

Sklep št. 4:    Potrjujejo se podana poročila predsednikov LZ in NO  LZ Maribor.

Sklep št. 5:  Pooblaščeni predstavniki LD LZ Maribor so soglasno potrdili zaključni račun LZM za leto 2011.

 

Ad. 9

 

Pod to točko se je razvila razprava o problematiki sivih vran, ki povzročajo vedno večje škode

(Igor Arzenšek, Peter Mulec). Pojasnjeno je bilo, da je s strani ministrstva za kmetijstvo in okolje v

pripravi »strategija za upravljanje s sivo vrano«, kar bi naj v bodoče prispevalo k izboljšanju razmer na

tem področju (Franci Ornik).

Branko Kurnik je predlagal, da bi za lovce bilo najbolje, da predlagamo naj se sivo vrano uvrsti med

zaščitene vrste, saj bi to pomenilo edino rešitev, da problematika upravljanja in  škode od sivih vran

preide na odgovorne za zaščitene vrste v naši  državi.

 

Občni zbor je bil zaključen ob 19.30 uri.

 

       Zapisal                                                                                                                Predsednik LZ Maribor

    Ivan Žižek                                                                                 Branko Kurnik

Overitelja zapisnika

 Edi Goričan

Benjamin Metličar