Lovska zveza Maribor – UO

Z A P I S N I K

18. redne seje UO LZ Maribor, ki je bila v torek 29.5.2012 ob 18.00 uri

v prostorih lovskega doma LD Šentilj v Slovenskih goricah.

Prisotni: Branko Kurnik, Boštjan Plaznik, Franc Krivec, Bojan Urbančič, Ivan Žižek, Dušan Volmajer, Rudi Majer, Štefan Cmrečnjak, Zdravko Brezovšek, Franci Ornik, Drago Vešner  in Boris Rožman (predsednik NO) .

Odsotni:   Marjan Gselman, Stane Petar  (opr.)

DNEVNI RED:

  1. Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
  2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 17. redne UO LZM (priloga: zapisnik)
  3. Določitev datuma, kraja in dnevnega reda sklica izrednega občnega zbora LZ Maribor, zaradi pritožb LD Duplek in LD Polskava na sklepe UO LZ Maribor (priloga:dopis LZ Maribor LD Duplek in dopis LZ Maribor LD Polskava,  pritožbi LD Duplek in LD Polskava)
  4. Obravnava problematike fazanerije Vurberk (priloga: drugostopna sodba)
  5. Dogovor o izvajanju programa dela v poletnih mesecih
  6. Razno

                                                                                                   Ad. 1

 Prisotne je pozdravil predsednik LZ Maribor Branko Kurnik. Na seji je  bilo prisotnih 11  članov UO LZ Maribor, ki so soglasno potrdili predlagani dnevni red.

 Sklep št. 144: Na seji je bilo prisotnih 11  članov UO LZ Maribor, zato je bila seja sklepčna in so prisotni lahko veljavno sklepali in odločali, soglasno so potrdili tudi predlagani dnevni red.

Ad. 2

Predsednik LZ Maribor Branko Kurnik je podal pregled sklepov 17. redne seje  z dne 25.4.2012 in

ugotovil, da so vsi sklepi  realizirani.

 

 Sklep št. 145:  Potrdijo se sklepi ter zapisnik 17. redne seje UO LZ Maribor z dne 25.4.2012.

Ad. 3

 Branko Kurnik

Članom UO LZ Maribor je predstavil prispeli pritožbi LD Duplek in LD Polskava naslovljeni na občni

zbor Lovske zveze Maribor v zvezi z sprejetimi sklepi UO LZ Maribor o črtanju teh dveh LD iz članstva

LZ Maribor zaradi neplačila članarine.

Po razpravi  je bil sprejet naslednji:

 

Sklep št. 146:  UO potrjuje predlog, da se izredni občni zbor LZ Maribor skliče v četrtek 28.junija ob 18.00 uri v prostorih lovskega doma LD Pobrežje-Miklavž.

Ad. 4

Branko Kurnik

Člane UO LZ Maribor je podrobno seznanil s prispelo drugostopno sodbo, s katero je pritožbeno sodišče presenetljivo spremenilo prvostopno sodbo v korist tožeče stranke (SKZG RS).

Po razpravi  je bil sprejet naslednji:

 

Sklep št. 147:  UO LZ Maribor se seznanja z drugostopno sodbo in predlaga, da se pri Vrhovnem sodišču RS vloži predlog, da se zaradi različne sodne prakse na tem področju dopusti revizija in nato o tem pravnem vprašanju odloči.

Sklep št. 148:  UO LZ Maribor se seznanja  z nastalo situacijo fazanerije Vurberk in zadolži strokovno službo LZ Maribor, da objavi razpis za oddajo fazanerije v najem in ga posreduje vsem članicam LZ Maribor.

 

Sklep št. 149:  UO LZ Maribor zadolži strokovno službo, da pri pristojnem organu vloži zahtevek za odmero funkcionalnega zemljišča na fazaneriji Vurberk.

Ad. 5 

Branko Kurnik

Člane UO LZ Maribor je seznanil, z aktivnostmi v mesecu juniju (sestanki komisij, nastop rogistov v

Šoštanju, tekmovanje v pripravi divjačinskega golaža, seja UO LZS, sklic OZ LZS, izvedba OZ OZUL, …)

 

Po razpravi  je bil sprejet naslednji:

 

Sklep  št.150: V času med 15.7. in 15.8. bo poslovanje strokovne službe LZM ob ponedeljkih in sredah

          med 8.00 in 12.00 uro.

Ad. 6 

Rudi Majer

Člane UO LZ Maribor je seznanil z aktivnostmi lovskih rogistov LZ Maribor v zvezi z nastopom

9.6. 2012 v Šoštanju na srečanju lovskih pevskih zborov in rogistov, ter na to prireditev povabil tudi

vse člane UO.

 

Boštjan Plaznik

V imenu  LD, ki so 12.5.2012 pripravile svečano prireditev ob 40 letnici naselitve muflona na pogorje

Boča v Poljčanah, se je zahvalil predstavnikom LZ Maribor in rogistom za udeležbo ter nastop na tej

prireditvi.

 

Sklep št. 151: UO LZ Maribor potrjuje predlog izplačila regresa za letni dopust za leto 2012 do konca meseca junija 2012 v višini enaki izplačilu v letu 2011.

 

Seja je bila zaključena ob 20.15 uri.

 

 

                                                                              Predsednik LZ Maribor

                                                                                  Branko Kurnik