Lovska zveza Maribor – občni zbor

Z A P I S N I K

 

izrednega občnega zbora LZ Maribor, ki je bil 28.6.2012 ob 18.00 uri v prostorih lovskega doma LD Pobrežje-Miklavž v Mariboru.

 

DNEVNI RED:

  1. Otvoritev izrednega občnega zbora, sprejem dnevnega reda in izvolitev delovnega predsedstva občnega zbora
  2. Izvolitev verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika
  3. Poročilo verifikacijske komisije
  4. Obravnava pritožbe LD Duplek na sprejete sklepe UO LZ Maribor o črtanju iz članstva v LZ Maribor
  5. Obravnava pritožbe LD Polskava na sprejete sklepe UO LZ Maribor o črtanju iz članstva v LZ Maribor

 

Ad. 1

 

Prisotne je pozdravil predsednik LZ Maribor Branko KURNIK. Prisotni so soglasno sprejeli dnevni red in odločitev, da občni zbor vodi delovno predsedstvo in sicer: Boštjan PLAZNIK (predsednik), Andrej HOLCMAN (član) in Sebastijan SORŠAK (član).

 

Sklep št. 1: Občni zbor je soglasno sprejel predlagani dnevni red in odločitev da občni zbor vodi

                     delovno predsedstvo v sestavi:  Boštjan PLAZNIK (predsednik), Andrej HOLCMAN (član) in                 

                     Sebastijan SORŠAK (član).

 

Ad. 2 

V organe občnega zbora LZ Maribor so bili predlagani:

-          Za zapisnikarja: Ivan ŽIŽEK

-          Overitelja zapisnika : Boris MUŠIČ in Bojan URBANČIČ

-          Verifikacijska komisija: Franc KRIVEC (predsednik), Anton STRNAD in Vinko GRAJFONER (člana)

Sklep št. 2: Občni zbor je sprejel odločitev, da se za zapisnikarja imenuje Ivan ŽIŽEK, overitelja zapisnika Boris MUŠIČ in Bojan URBANČIČ in v verifikacijsko komisijo Franc KRIVEC (predsednik), Anton STRNAD in Vinko GRAJFONER (člana).

Ad. 3

 

Poročilo  verifikacijske komisije je podal predsednik komisije Franc KRIVEC in sicer:

Glede na oddana pooblastila prisotnih pooblaščenih predstavnikov članic LZ Maribor je prisotnih 24

pooblaščenih predstavnikov  članic LZ Maribor od 45.

Svojo odsotnost so opravičili predstavniki: LD Velka, LD Remšnik, LD Pesnica, LD Oplotnica,

LD Kamnica in LD Voličina.

Pooblastila prisotnih predstavnikov LD in lista prisotnih so v  prilogi  zapisnika.

Sklep št. 3:  Na občnem zboru je bilo prisotnih 24  ali 56  % pooblaščenih predstavnikov LD, zato je bil občni zbor sklepčen in so prisotni lahko veljavno sklepali in odločali.

Ad. 4 

Uvod k obravnavani točki dnevnega reda je podal predsednik delovnega predsedstva. V razpravi je bil predlagan sklep z naslednjo vsebino:  Pritožbo LD Duplek z dne 21.5.2012, se kot neutemeljeno zavrne in se potrdita sklepa UO LZ Maribor  št. 138 in št. 139 sprejeta na 17. redni seji dne 25.4.2012.

Predsedujoči je dal predlog sklepa v glasovanje.

Ob glasovanju z 22  glasovi ZA,    2  glasovi PROTI  in   0  VZDRŽAN

 je bil sprejet naslednji:

Sklep št. 4:  :  Občni zbor LZ Maribor pritožbo LD Duplek z dne 21.5.2012, kot neutemeljeno zavrne in se potrdita sklepa UO LZ Maribor  št. 138 in št. 139,  sprejeta na 17. redni seji dne 25.4.2012.

 

Ad. 5

 

Uvod k obravnavani točki dnevnega reda je podal predsednik delovnega predsedstva. V razpravi v

kateri so sodelovali:  Alojz PETROVIČ, Milan KRAJNC, Marjan GSELMAN, Boris ROŽMAN, Bojan

URBANČIČ in Štefan CMREČNJAK, sta bila predlagana naslednja sklepa:

 

-          Občni zbor LZ Maribor ugodi pritožbi LD Polskava z dne 21.5.2012, in se razveljavi sklepa UO LZ Maribor  št. 136 in št. 137, sprejeta na 17. redni seji dne 25.4.2012.

-          Pritožbo LD Polskava z dne 21.5.2012, se kot neutemeljeno zavrne in se potrdita sklepa UO LZ Maribor  št. 136 in št. 137 sprejeta na 17. redni seji dne 25.4.2012

V razpravi je bil predlagan sklep z naslednjo vsebino:  Pritožbo LD Polskava z dne 21.5.2012, se kot neutemeljeno zavrne in se potrdita sklepa UO LZ Maribor  št. 136 in št. 137 sprejeta na 17. redni seji dne 25.4.2012.

Predsedujoči je dal predloga sklepov v glasovanje.

Ob glasovanju z 2  glasovi  ZA,    22  glasovi  PROTI  in   0  VZDRŽAN

 NI bil sprejet naslednji:

Sklep št. 5 :  Občni zbor LZ Maribor ugodi pritožbi LD Polskava z dne 21.5.2012, in se razveljavi sklepa UO LZ Maribor  št. 136 in št. 137, sprejeta na 17. redni seji dne 25.4.2012

Ob glasovanju z  23  glasovi  ZA,    1  glas  PROTI  in   0  VZDRŽAN

 je bil sprejet naslednji:

Sklep št. 6 :  Občni zbor LZ Maribor pritožbo LD Polskava z dne 21.5.2012, kot neutemeljeno zavrne in se potrdita sklepa UO LZ Maribor  št. 136 in št. 137, sprejeta na 17. redni seji dne 25.4.2012.

 

Občni zbor je bil zaključen ob 19.00 uri.

 

       Zapisal :                                                     Predsednik delovnega predsedstva:

     Ivan ŽIŽEK                                                               Boštjan PLAZNIK

 

Overitelja zapisnika:

 

Boris MUŠIČ

 

 

Bojan URBANČIČ