Združenje upravljavcev lovišč Slovensko goriškega LUO- zbor upravljavcev lovišč

Z A P I S N I K

Zbora upravljavcev lovišč Slovensko goriškega LUO, ki je bil 25.9.2012 ob 18.00 uri v prostorih lovskega doma LD Pobrežje-Miklavž v Mariboru.

Prisotni: predstavniki LD Cigonca, Črešnjevec, Jakob, Sv. Jurij, Kamnica, Košaki-Malečni, Kungota, Laporje, Lenart, Paloma, Pernica, Pesnica-Jarenina, Pobrežje-Miklavž, Polskava, Rače, Starše, Šentilj.

Lista prisotnih je pri originalnem zapisniku sestavni del zapisnika.

DNEVNI RED:

1.       Pozdrav in potrditev dnevnega reda

2.       Izvolitev organov zbora upravljavcev SOZUL

-           zapisnikarja

-          dveh overiteljev zapisnika

-          verifikacijske komisije

3.       Poročilo predsednika IO SOZUL

4.       Poročilo verifikacijske komisije

5.       Razprava po poročilih

6.       Obravnava letnega načrta lovišč Slovensko goriškega LUO za leto 2012

7.       Obravnava in sprejem višine stroškov delovanja SOZUL

8.       Razno

Ad. 1

 

Prisotne je pozdravil predsednik IO SOZUL Marjan Gselman, prisotni so soglasno potrdili predlagani dnevni red.

 Sklep št. 1: Potrdi se predlagani dnevni red.

Ad. 2

V organe zbora upravljavcev lovišč so bili predlagani:

-          Delovno predsedstvo v sestavi: Marjan Gselman predsednik, Franc Krivec član in Igor Pahor član

-           Zapisnikar:  Branko Kurnik

-          Overitelja zapisnika: Damijan Štiberc in Benjamin Metličar

-          Verifikacijska komisija: Rudi Majer predsednik, Peter Mulec član in Marjan Lorber član

Po glasovanju prisotnih je bil soglasno sprejet naslednji:

 Sklep št. 2: V organe zbora upravljavcev lovišč so bili izvoljeni:  v delovno predsedstvo  Marjan

                     Gselman predsednik, , Franc Krivec član in Igor Pahor član, zapisnikar Branko Kurnik,  

                      overitelja zapisnika; Damijan Štiberc in Benjamin Metličar, v verifikacijsko komisijo

                     Rudi Majer predsednik ,Marjan Lorber član in Peter Mulec član.

Ad. 3

 Poročilo predsednika IO SOZUL za delu v obdobju junij 2011 – september 2012 je podal Marjan

Gselman.

Poročilo je pri originalnem zapisniku kot sestavni del zapisnika.

 

Ad. 4

 

Predsednik verifikacijske komisije Rudi Majer, je podal poročilo verifikacijske komisije in sicer: od 23

vabljenih članic SOZUL-a je prisotnih 17 pooblaščenih predstavnikov. Tako je udeležba na

zboru 74 %, kar pomeni, da  zbor veljavno sprejema sklepe.

 

Sklep št. 3: Zbor upravljavcev lovišč Slovensko goriškega LUO je sklepčen in  polno pravno  sprejema

                     sklepe

Ad. 5

 Alojz Petrovič

Izpostavil je problem odvzema-izgub srnjadi, ki se povečuje, kljub vsem preventivnim ukrepom s kemičnimi ograjami na kritičnih odsekih v lovišču LD Polskava. Zastavil je vprašanje v razmislek: Kako doseči povračilo škode na divjadi zaradi teh izgub ?

 Igor Pahor

Menil je, da povečevanje izgub srnjadi zaradi povoza ni v neposredni povezavi  z številčnostjo srnjadi v posameznem lovišču.

 Marjan Lorber

Izpostavil je problem odstranjevanja opozorilnih prometnih znakov s strani upravljavcev cest, kar ima tudi neposreden vpliv na večje izgube zaradi povoza.

 Rudi Majer

V svoji razpravi je opozoril na dejstvo, da se v zadnjem obdobju pojavljajo problemi z divjimi prašiči, katerih število iz leta v leto narašča s tem neposredno pa tudi vse večje škode za upravljavke lovišč, kjer ta vrsta divjadi ni zaželjena.

K temu mnenju so se pridružili tudi Igor Arzenšek, Milan Dovnik in Branko Kurnik.

 

 Sklep št. 4: Potrjuje se poročilo predsednika IO SOZUL za preteklo obdobje. Pripombo o povečevanju števila divjih prašičev na področju lovišč našega OZUL bomo posredovali na sosednja OZULA (Pohorski in Ptujsko Ormoški).

 

Ad. 6

Marjan Gselman

Prisotne je seznanil z potrjenim predlogom načrta odvzema SOZUL za leto 2012.

 Po razpravi  je bil sprejet naslednji:

 Sklep št. 5:  ZU SOZUL soglasno potrjuje načrt odvzema lovišč Slovensko goriškega LUO za leto 2012.

 

Ad. 7

 Marjan Gselman

Prisotne je podrobno seznanil z nastalo situacijo črtanja LD Duplek in LD Polskava iz članstva LZ Maribor zaradi neplačila članarine za leto 2012. Glede na to, da so ob ustanovitvi SOZUL vse članice soglasno sprejele odločitev, da se vse aktivnosti in delo povezano z delovanjem OZUL opravi na LZ Maribor v okviru stroškov članarine za LZ Maribor, IO SOZUL predlaga ZU SOZUL višino stroškov za delovanje SOZUL-a v višini 22 € po članu upravljavke lovišča, članice SOZUL, ki ne plača članarine LZ Maribor.

Po razpravi  in glasovanju je bil  z 16 glasovi ZA in 1 glasom PROTI sprejet naslednji:

 

 Sklep št. 6:     ZU SOZUL potrjuje predlog višine stroškov za delovanje SOZUL in sicer v višini 22 € po članu upravljavke lovišča članice SOZUL. Sprejeti stroški se plačajo do 31.1. za tekoče leto na TRR LZ Maribor.

 

Ad. 8

 Peter Mulec

Izpostavil je vprašanje izračuna vrednosti koncesije za posamezno lovišče, saj meni, da je sedanji način izračunavanja v škodo upravljavk. Predlaga, da to vprašanje zastavimo pristojnim na MKO.

 Boris Rožman

Delno je podal odgovor na prej zastavljeno vprašanje in sicer, da je sodeloval v pogovorih s pristojnimi MKO, kjer je bil podan odgovor na to vprašanje, da so LD neupravičene do drugačnega izračuna koncesij saj LD s svojim dohodkom dosegajo dobiček !

 Igor Pahor

Izpostavil je vprašanje za LZS in sicer kakšen je status LD, kot okoljevarstvene organizacije, ki deluje v javnem interesu, saj je pristojno ministrstvo ta status podelilo LZS.

 Vinko Grajfoner

Izpostavil je problematiko vse večjih škod na koruzi po sivih vranah.

 

K temu mnenju so se pridružili tudi vsi prisotni, in predlagan je bil predlog, da pristojnemu ministrstvu podamo pisni predlog, da se sivo vrano uvrsti med zaščitene vrste. Le tako se lahko izognemo vse večjim škodam.

 

 Zbor upravljavcev je bil zaključen ob 19.30 uri.

 

 

       Zapisal :                                                                                                            Predsednik IO SOZUL:

Branko Kurnik                                                                                                                Marjan Gselman

Overitelja zapisnika:

 

Damijan Štiberc

 

Benjamin Metličar