Lovska zveza Maribor – UO

Z A P I S N I K

 

23. redne seje UO LZ Maribor, ki je bila v sredo 19.12.2012 ob 18.00 uri v prostorih lovskega doma LD Pobrežje -Miklavž.

Prisotni:, Marjan Gselman, Boštjan Plaznik, Dušan Volmajer, Bojan Urbančič, Ivan Ži žek, Franci  Krivec, Borut Mithans, Štefan Cmrečnjak, Miro Knez in  Boris Rožman (predsednik NO)  .

Odsotni:  Zdravko Brezovšek, Rudi Majer, Franci Ornik  

DNEVNI RED:

  1. Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
  2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 22. redne seje UO LZM
  3. Obravnava trenutne nodomestirve strokovnega tajnika LZM
  4. Obravnava razdelitve zbranih sredstev ob poplavah
  5. Analiza svečene žaljne seje in pogreba ob smrti pokojnega predsednika LZM Kurnik Braneta
  6. Razno

                                                                                              Ad. 1

 Prisotne je pozdravil novo izvoljeni  predsednik LZ Maribor Marjan Gselman. Na seji je  bilo prisotnih 8  članov UO LZ Maribor, ki so soglasno potrdili predlagani dnevni red.

 Sklep št. 177:  Na seji je bilo prisotnih 8  članov UO LZ Maribor, zato je bila seja sklepčna in so prisotni lahko veljavno sklepali in odločali, soglasno so potrdili tudi predlagani dnevni red.

 Ad. 2

 

Predsednik LZ Maribor Marjan Gselman je podal pregled sklepov 22. redne seje  z dne 28.11.2012 in ugotovil, da so vsi sklepi  realizirani.(sprejetih in potrjenih je bilo 7 sklepov).

 Sklep št. 178:  Potrdijo se sklepi ter zapisnik 22. redne seje UO LZ Maribor z dne 28.11.2012.

 Ad. 3

Marjan Gselman

Članom UO je še enkrat razložil trenutno situacijo ob izgubi pokojnega predsednika Braneta Kurnika. Potrebno je urediti vso dokumentacijo na Zavodu za zaposlitev ,da se začasno aktivira strokovni tajnik na lovski zvezi in vzporedno se imenuje komisija za izbor novega  profesionalno zaposlenega  strokovnega tajnika. Za začasnega tajnika se predlaga  Andrej Ivančič .

Po razpravi  je bil sprejet naslednji:

Sklep št. 179:  UO LZ Maribor je zavzel sklep ,da je čim prej potrebno urediti dokumentacijo za začasno zaposlitev strokovnega tajnika lovske zveze Andreja Ivančiča,  ki bo delo  začasno upravljal za čas  dobe enega leta.

 Sklep št. 179:  Za izbor  kandidata za  strokovnega tajnika LZM  se imenuje tri članska komisija v sestavi in sicer: Gselman Marjan, Štefan Cmrečnjak, Ivan Žižek.

Ad. 4

Mithans Borut

Članom UO LZ Maribor je podal poročilo  sestanka razdelitve  finančne pomoči ob poplavah .Kot je bil predlagan sklep  na prejšnji seji UO LZM je imenovana komisija razdelila prispela sredstva med predlagane lovce, kateri so utrpeli škodo po poplavah. Na poseben račun se je zbralo 3.325,00 eur . Sredstva je prispevalo 16 lovskih družin LZM in štirje posamezniki. Pomoč je donirala tudi LZM  in sicer višini 985 eur  tako ,da je bilo zbranih 4440,00 eur. Ta znesek se enakovredno razdeli med predlagane oškodovane lovce.

Sklep št. 180:  UO LZ Maribor  je sprejel  sklep, da se zbrana  sredstva iz naslova Pomoči  poplavljenim lovcem   enakovredno razdelijo med 12 predlaganih oškodovanih lovcev, tako da bo vsak oškodovam lovec  prejel na svoj trr. račun znesek v višini 370,00 eur.   

 Ad. 5

Marjan Gselman

Še enkrat smo se spomnili našega žal prehitro preminulega predsednika LZM Braneta Kurnika,  svečanosti  žalne seje in pogreba. Z smrtjo Braneta je potrebno nadomestiti nastale vrzeli v posameznih funkcijah,komisijah  in sicer:

-          v roku enega meseca je potrebno urediti na Upravni enoti zamenjavo zakonitega podpisnika

-          določiti nadomestnega člana na nivoju LZS;

-          Izbrati nadomestnega člana v predavateljskem kolektivu LZM

 Boštjan Plaznik

Člane UO LZM sprašuje in postavlja vprašanje ,kako lahko LZS zavrne pogajanje in dogovore glede načrtovanja , kajti po informacijah ki jih ima,  se LZS ni  udeležila sestanka na ministrstvu glede načrtovanja. Potrebno je zavzeti sklep in odpreti javno razpravo glede te teme.

 Sklep št. 181:  UO LZ Maribor v celoti podpira prevzem načrtovanja v lovstvu, ki naj ga prevzame LZ Slovenije skupaj z območnimi lovskimi zvezami. Prav tako UO LZ Maribor zahteva od LZS pojasnilo v zvezi z informacijo o zavrnitvi ponudbe ministrstva o načrtovanju v lovstvu. V pojasnilu mora biti jasno navedeno, kakšna je bila ponudba, kdo jo je zavrnil in ali je za to zavrnitev vedel in se z njo strinjal predsednik LZ Slovenije.

Štefan Cmrečnjak

Potrebno je  izdati  po prej pregledani dokumentaciji opomine črtanima družinama  Polskava in Duplek zaradi neplačevanja nastalih stroškov z neplačevanjem članarine.

 Seja je bila zaključena ob 19.00

  

       Zapisal:                                                                                                       Predsednik LZ Maribor

  Borut Mithans                                                                                                       Gselman Marjan