Na 10. zboru upravljavcev lovišč Pohorskega LUO, 15.6.2015 je bilo postavljeno vprašanje: »o odstrelu kronskih jelenov. LD ni jasno kateri jeleni se lahko streljajo in kateri ne«?.

V zapisniku je zapisnikar napačno zapisal odgovor, zato se bo zapisnik v tem delu spremenil.

  

Po pogovoru z načrtovalcem ZGS in v skladu z Letnim načrtom za VI. Pohorsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015, v tem letu:

 -      ni omejitev, ki se nanašajo na odstrel jelenov z eno ali obojestransko krono v starosti od 2 do 4 let.   (torej so lovni vsi jeleni v starosti 2-4 let v skladu z načrtovanim številom za posamezno lovišče. Kriterij eno ali obojestranska krona ni omejujoč dejavnik pri odstrelu 2+ jelenov ne v loviščih osrednjega, kakor tudi ne v loviščih robnega območja.).

 -      v robnem območju odstrel lanščakov jelenjadi ni vezan na odvzem mulaste jelenjadi      (v robnih loviščih se lahko lovijo lanščaki brez predhodnega pokrivanja mulaste jelenjadi)

 

  

Vsi ostali kriteriji odvzema ostalih kategorij jelenjadi so navedeni v Letnim načrtom za VI. Pohorsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015 na strani 27 - 29.

 

Strokovna služba LZM