1. Obveščamo vas, da lahko do vključno 9.1.2016 v aplikaciji »LISJAK« v rubriki »Kategorizacija«  popravljate in vnašate podatke, ki jih pri posameznih vnosih niste vnesli (mase in točke trofej, starost določena na osnovi ocenjevanja trofej v vaši LD,…).

 

  1. Kategorizacija uplenjene ali drugače odvzete divjadi V LETU 2015 za Slovensko goriški LUO bo v soboto 16.1.2016 od 8.00 ure dalje v prostorih Osnovne šole Lenart po naslednjem razporedu:

 

Ura

LD

8:00

LD Lenart in LD Voličina

8:30

LD Sv. Jurij Jurovski Dol in LD Sv. Ana

9:00

LD Dobrava v Slovenskih goricah in LD Benedikt

9:30

LD Velka in LD Paloma Sladki Vrh

10:00

LD Šentilj v Slovenskih goricah in LD Jakob

10:30

LD Kungota in LD Pesnica - Jarenina

11:00

LD Pernica in LD Duplek

11:30

LD Malečnik – Košaki in LD Pobrežje - Miklavž

12:00

LD Cigonca in LD Črešnjevec

12:30

LD Laporje in LD Polskava

13:00

LD Rače in LD Starše

13:30

LD Kamnica

 

 

3.      Na kategorizacijo naj pride predstavnik upravljavca lovišča (starešina oz. gospodar) ter lovski pripravniki.

Predstavnik upravljavca lovišča mora imeti s seboj obvezno žig LD in še:

- obe evidenčni knjigi odstrela in izgub velike in male divjadi,  

 

- Komisiji se ob pregledu predloži za vso parkljasto divjad levi del spodnje čeljusti in trofeje za kategorije, ki imajo trofejo, razen za gamsa, kjer se predloži samo trofeja, ter za divjega prašiča, kjer je treba predložiti celo spodnjo čeljust. Za malo divjad komisiji ni treba predložiti materialnih dokazov.

- če je odstrel divjadi opravil lovski gost, ki je trofejo odpeljal s seboj, se komisiji predloži trofejni list in spodnjo čeljust v skladu s prejšnjim odstavkom. Trofejni list sestavi komisija za ocenjevanje odstrela in izgub posameznega upravljavca lovišča.

 

- Komisiji se v primerih, ko trofeje in čeljusti zaradi poškodovanja, uničenja, odtujitve ali iz drugih razlogov ni bilo mogoče dostaviti na pregled, predloži drug ustrezen materialni dokaz (fotografija z datumom posnetka, trofejni list, zapisnik komisije, zapisnik pristojnih javnih služb in državnih organov – Veterinarsko higienska služba, Policija ipd.).

 

Seznam odvzema divjadi se izpiše v enem izvodu, katerega podpišeta in žigosata predstavnik upravljavca lovišča in komisija ter se dve leti hrani v originalu na OZUL, kopijo pa lahko na zahtevo prejmejo Zavod, krajevno pristojni lovski inšpektor, komisija ali upravljavec lovišča.

 

Lovski pripravniki naj imajo s seboj Dnevnik lovskega pripravnika.

 

Trofeje in čeljusti morajo biti primerno očiščene in obeljene ter označene po vrstnem redu kot so bile zavedene v Evidenčni knjigi odstrela in izgub. Podatki v Evidenčni knjigi in aplikaciji LISJAK se morajo ujemati.

 

4. Člani Komisije za pregled in oceno odstrela in izgub imenovanih od MKGP morajo biti v prostorih  Osnovne šole Lenart 16.1.2016 ob 7:00 uri, zaradi dogovora o načinu dela in razporeditvi članov Komisije.

 Komisija mora po pregledu odstrela in izgub divjadi čeljusti trajno označiti ali uničiti.

Lovski zdravo!

 

 

   Pripravil tajnik LZ Maribor                                                                   Predsednik IO SOZUL

  Božidar Kunej, inž.gozd.lov.                                                                   Marjan Gselman.  l.r.