Lovska zveza Maribor – UO

Z A P I S N I K

34. redne seje UO LZ Maribor, ki je bila 17.11.2009 ob 16.00 uri v prostorih lovskega doma LD Gaj.

Prisotni: Brane Kurnik, Marjan Gselman, Zdravko Brezovšek, Bojan Urbančič, Drago Vešner, Franc Košir, Ivan Žižek, Dušan Volmajer, Stane Petar, Dušan Hlade, Rudi Majer, Franci Ornik, Franc Krivec, Boris Rožman, Štefan Cmrečnjak, Boštjan Plaznik in Andrej Ivančič 

DNEVNI RED:

1.        Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda

2.       Pregled sklepov in potrditev zapisnika zadnje seje UO LZM

3.      Poročilo kandidacijske komisije za evidentiranje kandidatov za funkcije v organih LZ Maribor, za mandatno  odobje   2009 – 2013

4.       Dogovor o poročilo dela UO LZM za obdobje 2005 - 2009

5.        Potrditev predlogov za odlikovanja

6.       Razno

 

Ad. 1

 

Prisotne je pozdravil predsednik LZ Maribor Brane Kurnik, posebej je pozdravil predsednika NO LZM Borisa Rožmana, predsednika Kandidacijske komisije za izvedbo volitev na občnem zboru LZM  Franca Koširja ter se  zahvalil  gospodarju LD Gaj Dušana Hladetu za gostoljubje današnje seje. Na seji so bili navzoči vsi člani UO, ki so soglasno potrdili predlagani dnevni red. 

Dušan Hlade

V imenu LD je pozdravil prisotne in jim zaželel uspešno delo na današnji seji in dobro počutje na njihovem lovskem domu. 

Sklep št. 290: Na seji so bili prisotni vsi člani UO, zato je bila seja sklepčna in so prisotni lahko veljavno sklepali in odločali. Soglasno so potrdili tudi predlagani dnevni red. 

Ad. 2 

Vsi sklepi zadnje seje UO so realizirani. 

Stane Petar

Na zadnji  seji UO smo obravnavali predlog finančnega načrta LZ Maribor za leto 2010. Žal je prišlo do programske napake v računalniku, zato podatki niso bili točni. Pripravili smo popravljen finančni načrt, kot ga bomo predlagali občnemu zboru v potrditev. 

Rudi Majer

Zahvalil se je vodstvu LZ Maribor za sodelovanje pri ureditvi mejnega spora med LD Kungota in Šentilj. Na skupnem sestanku smo se dogovorili, da bomo meje še enkrat pregledali, zabeležili in jih podali ZGS OE Maribor, da bo meje ponovno vpisal in jih poslal na MKGP v dokončno potrditev in vpis v kataster lovišč. 

Sklep št. 291: Potrdijo se sklepi in zapisnik 33. redne seje UO LZM. 

Ad. 3 

Franc Košir

Prisotne je podrobno seznanil o številu in imenih kandidatov za organe LZ Maribor, ki jih bomo izvoli na občnem zboru LZ Maribor 11.12.2009.

Od 45 LD LZM je kandidate predlagalo 25 LD ali 56 % vseh LD.

LD so kandidirale za predsednika LZ enega kandidata, za podpredsednika LZ 2 kandidata, za nadzorni odbor 9 kandidatov, disciplinsko razsodišče 6 kandidatov, za člane UO 18 kandidatov in v Komisije pri UO 37 kandidatov.

V skladu s Pravili LZ Maribor in Poslovnikom za kandidiranje in volitve organov LZ Maribor se na volilnem občnem zboru na tajnih volitvah izvolijo predsednik in podpredsednik LZ, NO in DR. Člane UO predlaga občnemu zboru novoizvoljeni predsednik LZ in občni zbor potrdi sestavo UO z javnim glasovanjem.

Sestave komisij potrdi UO na predlog predsednikov Komisij, kateri se na predlog predsednika LZ imenujejo na ustanovni seji UO.

Za tajne volitve bomo pripravili glasovalne lističe za vsako listo posebej. Na volitvah bomo oddane glasovalne lističe odložili v glasovalne skrinjice.

Za izvedbo volitev bomo na občnem zboru imenovali volilno Komisijo, ki bo zadolžena za razdelitev glasovalnih lističev, štetje glasov in uradno objavo izida volitev.

Prisotni so brez razprave potrdili poročilo kandidacijske komisije. 

Sklep št. 292: UO potrjuje poročilo Kandidacijske komisije.  

Ad. 4

Brane Kurnik

Okvirno smo sprejeli sklep, da bomo volilni občni zbor sklicali v soboto 12.12.2009, vendar je kar precej razlogov, da bomo občni zbor LZ Maribor sklicali v petek 11.12.2009 ob 17.00 uri v prostorih lovskega doma LD Rače.

O delu LZ Maribor za pretekli mandat bomo podali poročilo predsednika LZ. Člane UO predvsem pa predsednike Komisij pri UO, je poprosil da strokovni službi predložijo poročila o delu svojih Komisij. Poročila bodo podlaga za temeljitega poročila občnemu zboru. Vabilo in gradivo za občni zbor moramo v LD poslati 15 dni pred občnim zborom, zato je potrebno poročila oddati najkasneje do 23.11.2009. V poročilu naj bo naveden tudi predlog dela posameznih Komisij za naslednji 4 letni mandat.

Zadnjo sejo UO v tem mandatu bomo sklicali predvidoma 8.12.2009 v prostorih lovskega doma LD Paloma – Sladki vrh. 

Sklep št. 293: Poročilo o preteklem mandatu bo za občni zbor pripravil predsednik LZM Brane Kurnik. Člani UO pa so dolžni do 23.11.2009, strokovni službi oddati poročila o delu Komisij za minuli mandat in podati predlog dela posameznih Komisij za mandat 2009 – 2013. 

Ad. 5 

Ivan Žižek

LD: Ruše, Gaj in Zreče so posredovale predloge za odlikovanja. Komisija za izobraževanje pri UO je predloge pregledala in ugotovila, da vsi lovci, ki jih njihove LD predlagajo za sprejem odlikovanja pogoje izpolnjujejo. Prisotne je poimensko seznanil s predlogi in za kateri Red za lovske zasluge so lovci predlagani.

Prisotni so vse predloge soglasno potrdili. 

Sklep št. 294: Potrdijo se predlogi za odlikovanja. Predloge bomo posredovali Komisiji za odlikovanja pri LZS v dokončno potrditev. 

Ad. 6 

Drago Vešner

Glede na sprejet sklep UO na eni izmed prejšnjih sej, so člani Komisije za stike z javnostjo obiskali in ocenili, glede na kriterije, ki jih je potrdil UO, vse lovske domove naših LD. Komisija se je sestala, ocenitve uskladila in ugotovila, da so trije lovski domovi sprejeli najvišje možno št. točk, to je 25, 5 lovskih domov je sprejelo 24 točk in 10 lovskih domov po 23 točk.

Sledila je temeljita razprava vseh prisotnih. Temeljna izhodišča razprave so bila:

-          v bodoče je potrebno kriterije ocenitve lovskih domov še razširiti

-          ureditev lovskih domov se bo izvajala le enkrat v mandatu

-          na občnih zborih LD bomo podelili zlata, srebrna in bronasta priznanja LZ Maribor vsem LD, katere je Komisija ocenila z 25, 24 in 23 točkami

-          na spletni strani LZ Maribor bomo objavili kriterije ocenitve lovskih domov

-          do naslednje seje UO mora Komisija za stike z javnostjo v pisni obliki seznaniti s kriteriji po katerih se lovski domovi ocenjujejo in potrdili ocenitve lovskih domov

-          25  točk so dosegle LD: Podvelka, Poljčane in Sv. Jurij

-          24 točk so dosegle LD: Dobrava, Malečnik, Paloma, Šentilj in Velka

-          23 točk so dosegle: Duplek, Jakob, Košaki, Lenart, Makole, Puščava, Rače, Radvanje, Slovenska Bistrica in Zreče

-          Ostale LD so dosegle manj točk 

Sklep št. 295: Komisija za stike z javnostjo mora do naslednje seje UO člane pisno seznaniti s kriteriji ocenjevanja urejenosti lovskih domov. Po preučitvi kriterijev pa bo UO potrdil ocenitve. LD, kis o za urejenost svojih domov prejele 25, 24 in 23 točk bomo na njihovih občnih zborih podelili zala, srebrna in bronasta priznanja LZM. 

Brane Kurnik

Predsednik LZS mag. Srečko F. Krope nas je pisno obvestil, da je za pripombe, ki smo mu jih podali na zadnji seji UO LZM zadolžil odgovorne LZS, da smiselne pripombe, ki smo jih podali uresničijo in odpravijo. 

Do naslednje seje UO bomo s Pravno statutarno komisijo pripravili vsebino novih pogodb med LD in LZ Maribor. Pogodbe so LD podpisale pred sprejetjem ZDLov- 1 in bo potrebno vsebinsko Pogodbo uskladiti z novo zakonodajo ZDLOV-2 in Zakona o društvih, ki sta bila sprejeta po podpisu pogodb med LD in LZM.

Prav tako bomo zakonsko uskladili Pogodbe o prenosu Vodenja drugostopenjskega disciplinskega postopka o pritožbah zoper odločb disciplinske komisije LD na LZM. 

Ker smo se odgovorno porabljali finančna sredstva in bo na koncu ostal ostanek dohodka je predlagal, da uredimo poslovne prostore, kateri so potrebi pleskanja, sanacije parketa v vseh pisarnah in zamenjave pokvarjenih stolov, miz in omar. Predlagal je, da Brane Kurnik, Marjan Gselman, Stane Petar in Andrej Ivančič do naslednje seje pripravijo in finančno ovrednotijo sanacijo poslovnih prostorov LZM in pridobijo vsaj tri ponudbe za vsa dela, ki jih bomo opravili. 

Sklep št. 296: Do naslednje seje UO bo Komisija v sestavi: Brane Kurnik, Marjan Gselman, Stane Petar in Andrej Ivančič pripravila in finančno ovrednotila dela, ki jih bomo opravili v poslovnih prostorih LZM. 

Spletna stran LZ Maribor je zaživela. Predstavili smo tudi lovske domove naših LD. Predlagal je, da spletno stran nadgradimo s tem, da bi lahko vsaka LD, na strani kjer predstavljamo LD to stran uporabljala tudi za obveščanje svojih lovcev (delovne akcije, sestanki, izvajanje lovsko gojitvenih načrtov, plani lovov,….). Spletno stran bomo začeli za LD urejati po Novem letu. 

V U.l. RS so objavljene Spremembe zakona o orožju. Dopolnitev je precej. Predlagal je, da strokovna služba pripravi izvleček bistvenih sprememb, ki se nanašajo na lovstvo in jih objavimo na spletni strani LZM. 

Zdravko Brezovšek

Nejasnosti nastajajo koliko alkohola lahko zaužije lovec, ki prevaža ali prenaša svoje orožje in policija ugotavlja njegovo psihofizično stanje. Avto lahko voziš z 0,29 mg ( z upoštevano toleranco proizvajalca aparature) alkohola v l izdihanega zraka. Kako je v tem primeru z orožjem? 

Brane Kurnik

Do 0,29 mg alkohola na l izdihanega zraka, policist presoja psihofizično stanje lovca in presoja ali bo orožje začasno zasegel ali ne, če pa je alkohola več kot 0,29 mg na l izdihanega zraka sledi začasni zaseg orožja, ki ga policija preda na UE s predlogom za stalni odvzem. Ti posegi policije niso v skladu z zakonom o orožju. 

Sklep št. 297: Na spletni strani LZM bomo objavili izvleček Sprememb zakona o orožju. 

Bojan Urbančič

V LD Ruše je včlanjen lovski pripravnik, ki ne upošteva Kodeksa slovenskih lovcev. Na lov prihaja neprimerno oblečen in kljub opozorilom ne spremeni stila svojega oblačenja. Na lov prihaja oblečen v modro delavko obleko. Kaj naj LD stori?

Lovca, ki sta v zadnjem času opravila lovski izpit sta sicer podpisala načela Etičnega kodeksa slovenskih lovcev, nista pa sprejela knjižice.  Ali je upoštevanje Etičnega kodeksa zavezujoče? 

Ivan Žižek

Pri polaganju teoretičnega dela lovskega izpita lovski pripravniki poslušajo 1,5 ure o načelih Etičnega kodeksa slovenskih lovcev. Vsak slovenski lovec je dolžan upoštevati njegova načela in se mora po njih ravnati. Če se lovski pripravnik kljub opozorili ne drži lovskih običajev se ga lahko izključi iz članstva. 

Andrej Ivančič

Založba UNSU, umetnikov, ki slikajo z usti ali nogami d.o.o. je poslala kolekcijo novoletnih čestitk njihovih članov in prosi, da jim za poslano kolekcijo plačamo 20 €. Novoletne čestitke bomo poslali našim poslovnim partnerjem in LD. Predlagal je, da jim plačamo poslane čestitke.

Člani UO so predlog soglasno potrdili. 

Sklep št. 298: Založbi UNSU d.o.o. umetnikov, ki slikajo z usti ali nogami bomo poravnali kolekcijo njihovih novoletnih čestitk v višini 20 €. 

Na internetnih straneh je bila objavljena Peticija za zaščito Pohorja, narave in divjih živali. Pobudniki peticije med drugimi pozivajo tudi LZS, da se zavzame za ustavitev uničenja  izjemnih naravnih bogastev in znamenitosti nacionalnega in mednarodnega pomena, kot so n. pr. Božje štenge na Pohorju.

LZS je predala peticijo v pristojnost LZ Maribor, da vsebino peticije obravnavamo in na njo podamo svoje stališče. 

LZS je sprejela sklep in v LD že poslala položnice za plačilo članarine, ki mora biti poravnano do 15.12.2009. UO LZ Maribor pa je na svoji zadnji seji sprejel sklep, da bo znašala članarina LZ Maribor za leto 2010 enako kot v letu 2005 to je 22 €, zato bomo o tem sklepu seznanili LD naše LZ, da bodo lahko od članstva pobrale članarino skupaj s članarino LZS. Rok poravnave članarine za LZ Maribor za leto 2010 bo enak kot za LZS to je 15.12.2009. 

Sklep št. 299:  LD LZM bomo takoj seznanili, da znaša plačilo članarine za vsakega lovca člana LD LZM za leto 2010 22 €. Rok plačila je 15.12.2010.

Seja je bila zaključena ob 17.45 uri.

 

                                                      Zapisal                     Predsednik LZ Maribor

                                                 Andrej Ivančič                       Brane Kurnik