glava dokumentov

 

Številka: LZM-339/2020

Datum: 30.3.2020

 

Zadeva: Ali prepoved gibanja in zbiranja velja tudi za lovce?

Danes je začela veljati prepoved gibanja in zbiranja. Kaj to pomeni za lovce?

Danes, 30. 3. 2020 je začel veljati Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/29), ki zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 do nadaljnjega prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah v Republiki Sloveniji, prepoveduje dostop na javna mesta Republiki Sloveniji ter prepoveduje gibanje izven občine stalnega prebivališča.

 

Odlok določa tudi nekaj izjem, med drugim za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe, za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb. Prav tako pa začasne prepovedi ne veljajo za posameznike za izvajanje delovnih nalog, opravljanje kmetijskih in gozdarskih dejavnosti in nege družinskih članov.

 

 Ali prepoved gibanja in zbiranja velja tudi za lovce?

 Lovske družine, ki imajo sklenjeno koncesijsko pogodbo, opravljajo na podlagi 21. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04. 120/06-Odl.US, 17/08, 46/04-ZON in 31/18) naloge trajnostnega gospodarjenja z divjadjo pod pogoji javne službe, zato začasna splošna prepoved gibanja in zbiranja ne velja za lovce, ki in kadar navedene naloge neposredno izvajajo.

Seveda pa moramo tudi lovci upoštevati vse ostale že sprejete ukrepe (ohranjanje varne razdalje do drugih oseb in uporaba zaščitnih sredstev), ki so navedeni v že objavljenih priporočilih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Lovska zveza Slovenije

 

 

Vpliv začasne splošne prepovedi gibanja in zbiranja za lovce in ribiče na sladkih vodah

Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v RS ter prepovedi gibanja izven občin zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 do nadaljnjega prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah v Sloveniji. Prepoveduje tudi dostop na javna mesta in gibanje izven občine stalnega prebivališča. Splošna prepoved gibanja in zbiranja ne velja za lovce, ki izvajajo zakonsko predpisane naloge. Dovoljeno je tudi izvajanje individualnega ribolova, če to občinski odlok dovoljuje ali izrecno ne prepoveduje. Ribiško-čuvajsko službo je dovoljeno izvajati v celotnem ribiškem okolišu.

Odlok določa tudi nekaj izjem za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb. Začasne prepovedi ne veljajo tudi za posameznike za izvajanje delovnih nalog, opravljanje kmetijskih in gozdarskih dejavnosti in nege družinskih članov.

Lovske družine, ki imajo sklenjeno koncesijsko pogodbo, opravljajo na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu naloge trajnostnega gospodarjenja z divjadjo pod pogoji javne službe, zato začasna splošna prepoved gibanja in zbiranja ne velja za lovce kadar neposredno izvajajo navedene naloge. Seveda pa morajo tudi lovci upoštevati vse ostale že sprejete ukrepe, kot si ohranjanje varne razdalje do drugih oseb in uporaba zaščitnih sredstev in so že navedeni v objavljenih priporočilih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Prav tako je dovoljeno individualno izvajati ribolov, če to občinski odlok dovoljuje ali izrecno ne omejuje ali prepoveduje. Tudi ribiči morajo upoštevati ohranjanje varne razdalje do drugih oseb in uporabo zaščitnih sredstev. Izjema je izvajanje ribiško-čuvajske službe, ki jo je dovoljeno izvajati v celotnem ribiškem okolišu. Pri izvajanju teh nalog v javnem interesu je treba upoštevati vse ostale že sprejete ukrepe (ohranjanje varne razdalje do drugih oseb in uporaba zaščitnih sredstev), ki so navedeni v že objavljenih priporočilih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Novica je dostopna na spletni strani MKGP   https://www.gov.si/novice/2020-03-31-vpliv-zacasne-splosne-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-za-lovce-in-ribice-na-sladkih-vodah/?fbclid=IwAR3tdW_ki7k7e_eGQYsyipMeyx0F3eP3CXSC7T5DpUyh7t_K0-V65w8vcSk

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano navaja lovske družine, ki imajo sklenjeno koncesijsko pogodbo, opravljajo na podlagi 21. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04. 120/06-Odl.US, 17/08, 46/04-ZON in 31/18) naloge trajnostnega gospodarjenja z divjadjo pod pogoji javne službe, zato začasna splošna prepoved gibanja in zbiranja ne velja za lovce, ki in kadar navedene naloge neposredno izvajajo.

21. člen
(naloge lovskih organizacij)

(1) Upravljavci lovišč in lovišč s posebnim namenom opravljajo pod pogoji javne službe naslednje naloge s področja trajnostnega gospodarjenja z divjadjo:

1. izvajanje načrtovanih ukrepov za varstvo divjadi in življenjskega okolja ter ukrepov za ohranjanje in izboljševanje življenjskih razmer za divjad;

2. izvajanje načrtovanega odvzema divjadi v skladu z načrti upravljanja z divjadjo ter izvajanje odstrela bolne ali poškodovane divjadi;

3. sodelovanje pri izvajanju ukrepov preventivnega zdravstvenega varstva divjadi in dostavljanje poginule divjadi v veterinarski pregled;

4. vodenje predpisanih evidenc o uplenjeni in najdeni poginuli divjadi;

5. zbiranje podatkov o divjadi in njenih odnosih z življenjskim okoljem po določeni metodologiji monitoringa;

6. izvajanje načrtovanih ukrepov za preprečevanje škode od divjadi in na divjadi;

7. ocenjevanje škod od divjadi in na divjadi;

8. zagotavljanje povračila škod od divjadi lastnikom ali uporabnikom zemljišč;

9. skrb za usposabljanje lovcev;

10. komuniciranje z lastniki zemljišč in javnostjo;

11. izvajanje nadzornih nalog, ki jih opravlja lovsko čuvajska služba;

12. sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu v zvezi z divjadjo in lovstvom;

13. izvajanje praktičnega dela lovskega izpita, kadar je to potrebno;

14. izvajanje ukrepov za izboljšanje življenjskih razmer vseh vrst ptic in sesalcev v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave;

15. poseganje v populacije prosto živečih vrst ptic in sesalcev v skladu s predpisi s področja varstva zavarovanih vrst in na način lova, ki ga določa ta zakon.