glava dokumentov

Zadeva: Odvzem šakalov v Slovensko goriškem LUO - navodila upravljavcem lovišč v skladu z letnim načrtom LUO

 

S 1. 5. 2020 je stopila  v veljavo spremenjena priloga 1 spremenjene »Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur. l. RS, št. 62/19)«, iz katere je šakal brisan kot zavarovana živalska vrsta.

S tem je bila podana osnova, da se je temu prilgodil zapis o šakalu v Letnem načrtu za X. Slovensko goriško lovsko upravljavsko območje za leto 2020

Zbrani podatki in rezultati monitoringa, ki so ga izvajali v zadnjih letih - jasno kažejo, da se šakal v Sloveniji v zadnjih 20-ih letih prostorsko in številčno hitro širi.

Prisotnost šakala je po navedbah upravljavcev lovišč in po podatkih uradnega monitoringa po metodologiji CRP (11/2016 – 2/2020), potrjena na območju 18 lovišč znotraj Slovensko goriškega LUO (vseh lovišč je 23).

Nadaljevanje monitoringa stanja populacije, ki je bil vzpostavljen v okviru CRP. Cilj monitoringa je predvsem oceniti število stalno prisotnih – teritorialnih družin in prostorsko razširjenost na območju LUO.

Upravljavci lovišč so dolžni v spletni aplikaciji LZS »monitoring šakala« https://monitoring.lovska-zveza.si/ evidentirati naslednje podatke:

• lokacije in čas smrti posameznih osebkov,

• lokacije in čas oglašanja šakalov,

• lokacije in čas vseh ostalih znakov prisotnosti šakalov.

Odvzem osebkov v Slovensko goriškem LUO:

V letu 2020 načrtujemo odvzem 20 šakalov. Odvzem se načrtuje na nivoju LUO.

Pri pripravi razdelilnika je OZUL zgolj iz operativnih razlogov (poenostavitev vnosa načrta v Lisjak) ves načrtovani odvzem za lovsko upravljavsko območje (20 živali) vnesel v razdelilnik lovišča Laporje. Kar ne pomeni da ostali upravljavci lovišč ne morejo izvajati odvzama.

 

V posameznem lovišču lahko odvzem znaša največ 2 šakala na zaključenih 1.000 ha lovne površine. V Lisjaku se beleži spol odvzetih živali, v opombe naj se zabeleži ocenjena starost (mladič oz. do enega leta stara žival ali odrasel osebek).

 

V loviščih, katerih upravljavci niso sodelovali pri monitoringu šakala (Črešnjevec, Pesnica-Jarenina, Velka, Sveta Ana, Benedikt), se lahko izvrši največ 20 % odstotkov (4 živali) načrtovanega odvzema v LUO!

Po 1. 11. 2020 se nerealizirani del načrtovanega odvzema sprosti za vsa lovišča v LUO.

 

Dopustna odstopanja:

Načrtovanega odvzema šakala ni treba dosegati, preseganje ni dovoljeno.

Preseganje načrtovanega odvzema, ki bi nastalo kot posledica evidentiranih izgub ali drugih objektivnih razlogov po izpolnitvi načrtovanega odvzema, ne šteje kot kršitev določil načrta.

 

Za vsakega odvzetega šakala, je potrebno Komisiji za oceno odstrela in izgub v LUO predložiti okuhano in primerno očiščeno lobanjo ali fotografijo z datumom ali zapisnik veterinarsko higienske službe o odvozu kadavra.

 

Upravljavci lovišč so dolžni sprotno (najkasneje v 48 urah) javljati odvzem vsakega šakala. Javljanje naj poteka preko elektronskega sporočila na sedež Lovske zveze Maribor ( Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ).

Strokovna služba v nadaljevanju obvešča Zavod za gozdove - načrtovalca in ob doseganju skupne kvote vse upravljavce lovišč na območju LUO ter lovsko inšpekcijo.

Strokovna služba LZM