glava dokumentov

Zadeva: Odvzem šakalov v Pohorskem LUO - navodila upravljavcem lovišč v skladu z letnim načrtom LUO

 

S 1. 5. 2020  stopila  v veljavo spremenjena priloga 1 spremenjene »Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur. l. RS, št. 62/19)«, iz katere je šakal brisan kot zavarovana živalska vrsta.

S tem je bila podana osnova, da se je temu prilgodil zapis o šakalu v Letnem načrtu za VI. Pohorsko lovsko upravljavsko območje za leto 2020

Zbrani podatki in rezultati monitoringa, ki so ga izvajali v zadnjih letih - jasno kažejo, da se šakal v Sloveniji v zadnjih 20-ih letih prostorsko in številčno hitro širi.

Prisotnost šakala je po navedbah upravljavcev lovišč in po podatkih uradnega monitoringa po metodologiji CRP (11/2016 – 2/2020), potrjen tudi na območju lovišč Pohorskega LUO.

Nadaljevanje monitoringa stanja populacije, ki je bil vzpostavljen v okviru CRP. Cilj monitoringa je predvsem oceniti število stalno prisotnih – teritorialnih družin in prostorsko razširjenost na območju LUO.

Upravljavci lovišč so dolžni v spletni aplikaciji LZS »monitoring šakala« https://monitoring.lovska-zveza.si/ evidentirati naslednje podatke:

• lokacije in čas smrti posameznih osebkov,

• lokacije in čas oglašanja šakalov,

• lokacije in čas vseh ostalih znakov prisotnosti šakalov.

Odvzem osebkov v Pohorskem LUO:

V letu 2020 načrtujemo odvzem 5 šakalov. Odvzem se načrtuje na nivoju LUO.

Pri pripravi razdelilnika je OZUL zgolj iz operativnih razlogov (poenostavitev vnosa načrta v Lisjak) ves načrtovani odvzem za lovsko upravljavsko območje (5 živali) vnesel v razdelilnik lovišča Radvanje. Kar ne pomeni, da ostali upravljavci lovišč ne morejo izvajati odvzama.

 

V posameznem lovišču lahko odvzem znaša največ 2 šakala na zaključenih 1.000 ha lovne površine. V aplikaciji »Lisjak« se beleži spol odvzetih živali, v opombe se naj zabeleži ocenjena starost (mladič oz. do enega leta stara žival ali odrasel osebek).

 

V loviščih, katerih upravljavci niso sodelovali pri monitoringu šakala (LPN, Zreče, Dolič, Mislinja, Podgorje, Pogorevc, Bistra, Koprivna-Topla, Peca, Strojna, Prežihovo, Libeliče, Dravograd, Janžev Vrh, Podvelka, Puščava, Remšnik, Kapla, Vurmat), se lahko izvrši največ 40 % odstotkov (2 živali) načrtovanega odvzema v LUO!

S 1. 11. 2020 se nerealizirani del načrtovanega odvzema sprosti za vsa lovišča v LUO.

 

 

Dopustna odstopanja:

Načrtovanega odvzema šakala ni treba dosegati, preseganje ni dovoljeno.

Preseganje načrtovanega odvzema, ki bi nastalo kot posledica evidentiranih izgub ali drugih objektivnih razlogov po izpolnitvi načrtovanega odvzema, ne šteje kot kršitev določil načrta.

 

Za vsakega odvzetega šakala, je potrebno Komisiji za oceno odstrela in izgub v LUO predložiti okuhano in primerno očiščeno lobanjo ali fotografijo z datumom ali zapisnik veterinarsko higienske službe o odvozu kadavra.

 

Upravljavci lovišč in LPN sprotno obveščajo OZUL Pohorskega LUO o realiziranem odvzemu šakalov v loviščih/LPN. Javljanje naj poteka preko elektronskega sporočila na sedež Lovske zveze Maribor ( Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ).

OZUL Pohorskega LUO s pravočasnim obveščanjem upravljavcev lovišč/LPN skrbi za sprotno informiranost upravljavcev o realiziranem in še razpoložljivem odvzemu na ravni LUO.

Strokovna služba LZM