dr. Marjan Toš, 25.1.2016

Pobudnik za ustanovitev podružnice Slovenskega lovskega društva v Mariboru  leta 1921 je bil eden od soustanoviteljev  slovenske lovske organizacije leta 1907 Dragotin Klobučar. Prevzel je tudi funkcijo prvega predsednika mariborske podružnice SLD, ki je začela delovati z majnim številom članov. Bili so v glavnem Slovenci in po ohranjenem imeniku  je bilo na začetku delovanja samo 80 članov. Mariborska podružnica je ustanovila svoje odseke  v sodnih okrajih Maribor, Sv. Lenart v Slovenskih goricah, Slovenska Bistrica, Marenberg (Radlje) in  Slovenj Gradec. Imela je tudi  izjemno pomembno narodnopolitično poslanstvo, ki ga je uresničevala na različne načine.

Najučinkovitejši so bili »lovski dnevi«, ki so jih slovenski lovci v Mariboru vedno dopolnili z bogatimi narodno-kulturnimi programi.To je bilo za SV Slovenijo izjemno pomembno, še zlasti po letu 1933, ko so nacisti prevzeli oblast v Nemčiji in je nemštvo tudi v Mariboru začelo z ofenzivnejšo politično propagando na vseh področjih. Ob tem pa seveda ne smemo prezreti osnovnega poslanstva mariborske podružnice SLD, to je skrbi za obnovo nekdanjih bogatih staležev divjadi v naravno bogatih revirjih na prostranem Pohorju, na Dravskem polju in v Slovenskih goricah. Prvega predsednika podružnice Dragotina Klobučarja je nasledil primarij  dr. Hugon Robič ( iz znane narodnozavedne slovenske družine v Limbušu ), njega primarij dr. Mirko Černič in njega  dr.Bogdan Pogačnik, ki je bil hkrati podpredsednik centralnega odbora SLD v Ljubljani.

Podružnica je med leti 1930 in 1941 organizirala več odmevnih prireditev, med njimi naj posebej omenimo prvo veliko lovsko razstavo v Mariboru leta 1933. Leta 1938 je bila v mestu ob Dravi že druga velika razstava in  takrat je Maribor gostil  še skupščino osrednjega jugoslovanskega lovskega združenja. V tem času se je podružnica preimenovala v Lovsko društvo Maribor in je delovala vse do aprilske okupacije leta 1941, ko je bilo v skladu s sklepi nacističnih okupacijskih oblasti prepovedano delovanje vseh slovenskih društev, torej tudi lovskega. Zadnji predvojni občni zbor je bil 23. februarja 1941, prvi povojni občni zbor Lovskega društva v Mariboru pa je bil 1.12. 1945. Na njem je bil za predsednika izvoljen dr. Bogdan Pogačnik. Na osnovi Začasnega zakona o lovu, ki ga je sprejel Prezidij slovenskega narodnoosvobodilnega sveta z dne 23. julija 1946, so bile formirane lovske družine, ki so povezane v Okrajne lovske svete, ti pa v Lovski svet ljudske republike Slovenije. To je bila zakonska osnova za povojno delovanje lovske organizacije na širšem mariborskem območju in uradni začetek povojnega delovanja zdajšnje Lovske zveze Maribor. Gre torej za 70-letnico neprekinjena uspešnega delovanja v dobro divjadi in lovstva na Štajerskem in Koroškem. V skladu z zakonskimi spremembami je bila leta 1950 namesto Okrajnega lovskega sveta ustanovljena Okrajna lovska podzveza Maribor. Po združitvi lovskih organizacij v okrajih Maribor in Slovenj Gradec je bila lovska podzveza preoblikovana v novo Okrajno lovsko zvezo Maribor. Ta je po letu 1967 delovala pod imenom Zveza lovskih družin Maribor in bila največja območna lovska zveza v Sloveniji. Njen sedež je bil dolga leta na Partizanski cesti 12 v Mariboru .V samostojni Sloveniji se je v  začetku 90-tih let minulega stoletja  ZLD Maribor preimenovala v Lovsko zvezo Maribor s sedežem na Cesti XIV. divizije 36. Od nje so se leta 2001 odcepile lovske družine iz koroškega območja in ustanovile novo, samostojno Koroško lovsko zvezo s sedežem v Slovenj Gradcu. Od takrat šteje mariborska LZ  45 LD, v katere je vključenih 2.200 lovcev

Na našo bogato preteklost moramo biti ponosni in na teh historičnih iztočnicah  vedno znova gradimo tudi našo prihodnost sodobne, naravovarstveno naravnane lovske organizacije, vpete v vse pore družbenega dogajanja: torej moderne in ekološke nevladne lovske organizacije za  in v dobro divjadi ter njenega življenjskega okolja. Upoštevajoč zahteve sodobnega časa in globalne ekološke trende ter  vsa znanstvena in strokovna dognanja na tem področju.

                                                                                               Povzel in pripravil

                                                                                               Dr. Marjan Toš

image00001

 

image00002

 

image00003