Lovske družine uplenjene lisice iz drugega odstavka 31. člena Odredbe, skupaj z izpolnjenim spremnim obrazcem za pošiljanje lisic v preiskavo na steklino (v nadaljnjem besedilu: Spremni obrazec - LISICE), dostavijo najbližji veterinarski organizaciji, ki je vsako uplenjeno lisico dolžna sprejeti. Sveža trupla lisic morajo lovci oddati veterinarski organizaciji v roku 24 ur po uplenitvi oziroma najdbi.

pdf_spremni obrazec divji prasici 2015.pdf

pdf_spremni obrazec lisice 2015_.pdf

Truplo uplenjene lisice lahko lovske organizacije zamrznejo le v primeru, ko žival ni bila v stiku z drugo živaljo ali človekom. Tako lisico lahko lovska družina dostavi na veterinarsko organizacijo najpozneje do petega dne v mesecu, če je bila uplenjena/najdena pretekli mesec. Veterinarska organizacija, ki sprejme lisico za preiskavo na steklino, mora lovski organizaciji izdati potrdilo o prevzemu diagnostičnega materiala, ki je sestavni del Spremnega obrazca - LISICE.

2. Veterinarska organizacija mora vse podatke o uplenjeni lisici iz Spremnega obrazca - LISICE vnesti v EPI, sklop diagnostične preiskave – divje živali (Odredba DIVJE ŽIVALI – LISICE – 2015). Spremni obrazec – LISICE, ki ga ob dostavi prinese lovec, mora veterinarska organizacija predložiti skupaj s predlogom računa za opravljene storitve iz I. poglavja tega obveznega navodila.

3. Podatke o najdenih poginulih ali povoženih lisicah, ki jih je treba v skladu z drugim odstavkom 31. člena Odredbe poslati v preiskavo na steklino, mora veterinarska organizacija oziroma NVI vnesti v EPI, sklop diagnostične preiskave – divje živali (DRUGO – pogin ali DRUGO – povoz).

4. Podatke o vseh ostalih živalih, ki se dostavijo v preiskavo v skladu s pravilnikom, ki ureja ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline (živali, za katere se sumi, da so obolele za steklino), mora veterinarska organizacija vnesti v EPI, sklop diagnostične preiskave – divje živali (DRUGO - odstrel bolna – sum ali DRUGO – pokončana).

5. Veterinarska organizacija mora vse živali, namenjene za preiskavo na steklino, opremiti s spremnim dopisom iz EPI (preden jih da k ostalim kadavrom za odvoz) in jih oddati NVI, ki izda potrdilo o prevzemu vzorca z vpisano številko spremnega dopisa in opravi preiskave na steklino.

6. Vzorce za preiskave iz tretjega odstavka 31. člena Odredbe za kontrolo uspešnosti vakcinacije lisic odvzame NVI od lisic iz prve točke tega poglavja, in sicer:

a. število vzorcev: 800 vzorcev;

b. vrsta vzorca: glede na kakovost in ocenjeno starost živali (dober vzorec, starejša žival);

7

c. preiskave: test za določanje starosti, test za prisotnost biomarkerja, test za določanje prisotnosti protiteles in določanje titra protiteles proti virusu stekline; na posameznem vzorcu se morajo opraviti vse prej naštete preiskave.

 

 

1. Lovske organizacije prevzamejo komplete za odvzem vzorcev krvi pri divjih prašičih na:

a. OU Uprave NVI  ali Lovski zvezi MARIBOR

2. Lovske organizacije odvzamejo vzorce krvi odstreljenih divjih prašičev v skladu s pogodbo in jih skupaj z izpolnjenim spremnim obrazcem za odvzem vzorcev krvi divjih prašičev za preiskavo na KPK in APK (v nadaljnjem besedilu: Spremni obrazec – DIVJI PRAŠIČI), ki je dostopen na spletni strani Uprave, dostavijo na najbližjo enoto NVI, OU Uprave ali v obrat, kjer je prisoten uradni veterinar OU Uprave. Kočevsko – belokranjski OZUL, LPN Medved, LPN Snežnik – Kočevska reka in LPN Žitna gora lahko dostavijo vzorce tudi na najbližjo veterinarsko organizacijo, ki ima koncesijo za izvajanje del iz Odredbe. Vzorci morajo biti dostavljeni na OU Uprave, NVI ali veterinarsko organizacijo v skladu z navodili, ki so napisana na hrbtni strani Spremnega obrazca – DIVJI PRAŠIČI. OU Uprave, NVI ali veterinarska organizacija, ki je vzorec sprejela, mora lovski organizaciji izdati potrdilo o prevzemu diagnostičnega materiala, ki je sestavni del Spremnega obrazca – DIVJI PRAŠIČI.

 

3. Nativne vzorce krvi, ki jih lovske organizacije iz točke 1. c. dostavijo na veterinarske organizacije, le-te sprejmejo in jih skupaj s spremnim obrazcem ohlajene (+4 do 8 oC) dostavijo na najbližjo enoto NVI v roku 48 ur po prejemu oziroma prvi delovni dan po prejemu. V tem času morajo biti vzorci v hladilniku (+4 do 8 oC). Če ohlajenih vzorcev v tem času ni mogoče dostaviti na NVI, se jih centrifugira, serum se odlije v čisto epruveto in zamrzne. Zamrznjene vzorce s spremnim obrazcem pošlje veterinarska organizacija na NVI najpozneje 7 dni po prejemu.

4. Veterinarske organizacije vzorcev ne vnašajo v EPI.

5. Za serološke preiskave na KPK in APK iz prvega odstavka 32. člena Odredbe se uporabi ELISA test za dokazovanje protiteles proti KPK oziroma proti APK. Če rezultati testov niso negativni, se nadaljnje preiskave opravijo v skladu z 2. točko Priloge 4 za KPK oziroma v skladu s prilogo 7 za APK.

 

 

1. Za preiskave najdenih poginulih in povoženih divjih prašičev se za ugotavljanje prisotnosti virusa KPK in virusa APK iz drugega odstavka 32. člena Odredbe uporabljata testa RT-qPCR v realnem času za KPK in qPCR v realnem času za APK.

2. Podatke o vzorčenih živalih in rezultatih preiskav vnese NVI v EPI, sklop diagnostične preiskave – divje živali (Odredba DIVJE ŽIVALI - DIVJI PRAŠIČI - 2015)