Lovska zveza Maribor – UO

Z A P I S N I K 

3. redne seje UO LZ Maribor, ki je bila 6.4.2010 ob 17.00 uri v prostorih lovske brunarice Golnik na Boču. 

Prisotni: Brane Kurnik, Marjan Gselman, Bojan Urbančič, Edo Goričan, Ivan Žižek, Franc Krivec, Boštjan Plaznik, Drago Vešner, Štefan Cmrečnjak, Rudi Majer, Tomo Kovačič in Andrej Ivančič 

Odsotni: Franci Ornik, Dušan Volmajer, Stane Petar in Zdravko Brezovšek

DNEVNI RED:

  1. 1.       Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
  2. 2.      Pregled sklepov in potrditev zapisnika 2. redne seje UO LZM
  3. 3.      Občni zbori:

-          Zbor upravljavcev lovišč Slovensko goriškega LUO

-          Delni občni zbor  LZS – mariborski volilni okoliš

-          Občni zbor LZ Maribor

  1. 4.      Izobraževanje v 1. ½ leta 2010
  2. 5.      Strokovna služba LZ Maribor
  3. 6.      Spletne strani LD LZ Maribor
  4. 7.      Obravnava predlogov za odlikovanja
  5. 8.      Poročila o udeležbi na občnih zborih LD LZ Maribor
  6. 9.      Razno

 Ad. 1 

Prisotne je pozdravil predsednik LZ Maribor Brane Kurnik. Posebej je pozdravil predstavnika NO Edija Goričana in se zahvalil vodstvu LD Poljčane, da smo lahko danes njihovi gosti. Na seji je bilo prisotnih 9 članov UO, ki so soglasno potrdili predlagani dnevni red.  

Sklep št. 20: Na seji je bilo prisotnih 9 članov UO, zato je bila seja sklepčna in so prisotni lahko veljavno sklepali in odločali. Soglasno so potrdili tudi predlagani dnevni red. 

Ad. 2 

Vsi sklepi 2. redne seje so realizirani. 

Sklep št. 21: Potrdijo se sklepi in zapisnik 2. redne seje UO LZ Maribor. 

Ad. 3 

Brane Kurnik

V skladu s 13. členom Pravil LZS, 11. členom Pravil LZM in 11. členom Pravil OZUL Slovensko goriškega LUO je predlagal, da skličemo 4.5.2010 delni občni zbor LZS za mariborsko volilno okrožje, zbor upravljavcev lovišč Slovensko goriškega LUO in občni zbor LZ Maribor.  Predlagal je, da zaradi racionalnosti vse tri občne zbore skličemo v lovskem domu LD Rače  in sicer:

-           ob 17.00 uri zbor upravljavcev lovišč slovensko goriškega LUO

-          ob 18.00 uri delni občni zbor LZS za mariborsko volilno okrožje

-          ob 19.00 uri občni zbor LZ Maribor

Člani UO so predlog predsednika LZM soglasno potrdili.  

Sklep št. 22: 4.5.2010 bomo v lovskem domu LD Rače sklicali: zbor upravljavcev lovišč Slovensko goriškega LUO, delni občni zbor LZS za mariborski volilni okoliš in občni zbor LZ Maribor.         

Ad. 4                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ivan Žižek

H koncu gre izobraževanje lovskih pripravnikov generacija 2010. Večina pripravnikov je k izobraževanju pristopila resno in redno opravljajo izpite, poravnali so tudi vse obveznosti, tako da bodo lahko vsi pristopili k polaganju zaključnega izpita h kateremu bodo pripravniki pristopili 23., 24. in 25. aprila 2010. 8. maja bodo mladi lovci opravili strokovno ekskurzijo – predvidoma v tehniški muzej v Bistro in 15. maja načrtujemo svečano podelitev spričeval, podpisa Etičnega kodeksa slovenskih lovcev in na tej svečanosti bomo mladim lovcem izročili tudi lovske izkaznice.

V četrtek 8. aprila bomo izvedli strokovno izobraževanje za predsednike Izobraževalnih komisij in predsednike Disciplinskih komisij. V spomladanskem času bomo opravili še izobraževanje tajnikov, gospodarjev in mentorjev, pred začetkom lovne sezone pa tudi za lovovodje.

16.4.2010 imamo načrtovan začetni in nadaljevalni tečaj za odgovorne osebe preglednikov mesa uplenjene divjadi. Vendar se je LZS na odločbo o potrditvi vsebine programa usposabljanja lovcev za pridobitev naziva usposobljena oseba  za pregled trupov divjadi s pripadajočimi organi pritožila in s tem ustavila izobraževanje. 

Brane Kurnik

VURS smo podali vlogo za  potrditev programa izobraževanja in sestav predavateljskega aktiva za pridobitev naziva usposobljena oseba za prvi pregled uplenjene divjadi. VURS je ob pregledu programa usposabljanja ugotovila, da program zajema vse teme, ki jih zahteva Pravilnik o izobraževanju usposobljenih oseb U. l. RS  št.. 33  2007 in na podlagi tega izdala Sklep s katerim je potrdila program usposabljanja.

Na sklep VURS se je pritožila LZS kot zahtevo za priznanje statusa stranske udeleženke. VURS je s tem ustavila začetek izobraževanja.

Sledila je temeljita in dolga razprava v kateri so sodelovali vsi prisotni člani UO. Poglavitna izhodišča razprave so bila:

-          o pritožbi LZS zoper sklep VURS ni bil seznanjen niti predsednik niti oba podpredsednika LZS

-          predsednik LZS mora nemudoma odvzeti pooblastila odvetniku, ki zastopa LZS in so podpisana bianco.

-          na LZS podati zahtevek, da le ta poda pisno pojasnilo kdo je v tej zadevi podal pobudo za pritožne LZS na VURS.

-          ali je v pogodbi o financiranju  določenih nalog članic Lovske zveze Slovenije opredeljeno, da usposobljene članice izvajajo izobraževanje za potrebe upravljavk lovišč?

-           VURS je potrebno vložiti novo potrditev programa izobraževanja za pridobitev naziva usposobljena oseba za pri pregled divjadi s pripadajočimi organi, katerega nosilec izobraževanja bo LD kot lovska organizacija s pomočjo LZ Maribor

-          Vso problematiko izobraževanja usposobljenih oseb bodo predstavniki LZ Maribor iznesli na seji UO LZS, z zahtevo, da se poda imena oseb, ki so podale  pritožbo in njen namen

-          Enako vprašanje bomo postavili tudi pooblaščeni osebi LZS na delnem občnem zboru LZS za mariborski volilni okoliš 

Sklep št. 23: VURS bomo v zahtevanem roku podali odgovor glede opredelitve statusa »lovske organizacije«. 

Sklep št. 24:   V kolikor VURS ne bo izdala ponovnega sklepa o začetku izobraževanja odgovornih oseb, bomo v imenu ene od LD naše LZ podali ponoven program izobraževanja odgovornih oseb za prvi pregled trupov divjadi s pripadajočimi organi.

Ad. 5 

Brane Kurnik

V prvi polovici maja letošnjega leta bo strokovni tajnik izpolnil pogoje za odhod v pokoj. Po predhodnem pogovoru  pa bo ostal v delovnem razmerju še do konca leta 2010.

Zaradi tega je predlagal, da imenujemo Komisijo, ki bo do naslednje seje pripravila rešitve za ustrezno zaposlitev v strokovni službi na LZ Maribor. V Komisijo je predlagal:

Marjana Gselmana

Štefana Cmrečnjaka

Ivana Žižeka 

Komisija bo imela nalogo, da pripravi strokovne zahteve za delovno mesto , delovne izkušnje, razpiše delovno mesto in izbere primernega kandidata. Delovno mest naj se zasede vsaj dva do tri mesece pred zaključkom dela sedanjega tajnika. 

Komisija mora do naslednje seje UO seznaniti s kriteriji razpisa delovnega mesta v strokovni službi LZM. 

Štefan Cmrečnjak

Ker bo strokovni tajnik po 12. maju zaposlen za določen čas, mora LZ Maribor za ponovno zaposlitev na Zavod RS za zaposlovanje podati prijavo prostega delovnega mesta. Prijava mora biti vložena na Zavod RS najmanj 5 dni pred ponovno sklenitvijo delovnega razmerja za določen čas. 

Sklep št. 25: UO se seznanja z odhodom strokovnega tajnika LZ Maribor Andreja Ivančiča v pokoj. 

Sklep št. 26: UO imenuje Komisijo v sestavi: Marjan Gselman, Štefan Cmrečnjak in Ivan Žižek, ki bo pripravila kriterije za razpis delovnega mesta v strokovni službi LZM, pripravila razpis in izbrala najprimernejšega kandidata. 

Sklep št. 27: Na Zavod za zaposlovanje RS bomo vložili zahtevek za ponovno zaposlitev strokovnega tajnika za določen čas. 

Ad. 6 

Brane Kurnik

Na zadnjem zboru starešin je firma »Peta dimenzija« predstavila izdelavo spletnih strani za LD LZ Maribor, ki bi gostovale na spletni strani LZ Maribor.

Informacijski sistem bo namenjen LD za interno obveščanje, hrambo podatkov, izmenjavo podatkov, vodenja koledarja dogodkov, upravljanja z dokumenti in kontakti, omogočen bo dostop do podatkov na ravni posamezne LD in določal različnim uporabnikom različne pravice do upravljanja s podatki. Sistem bo gostoval v okviru obstoječih spletnih strani na pod domeni in bo dostopen samo pooblaščenim osebam z veljavnimi uporabniškimi imeni in gesli, članom LD pa bo omogočeno branje zapisov, ki jih na spletno stran vnesla odgovorna oseba LD.

Sledila je temeljita razprava v kateri so bila izoblikovana naslednja stališča:

-           Vsaka LD bo  imela za izdelavo spletne strani en strošek to je cca 80 €, stroški zasedanja spletne strani gredo na račun LZM

-          Za opravljanje svojih tekočih zadev na svoji spletni strani bo imela vsaka LD dovolj prostora

-           Z izvajalcem programa spletnih strani bomo podpisali pogodbo v kateri morajo biti zavedene podrobnosti in obveznosti izdelovalca spletnih strani, LD in LZ Maribor. 

Sklep št. 28: Za LD LZ  Maribor bomo pristopili k izdelavi spletnih strani. 

Ad. 7 

Franc Krivec

Kritično je ocenil delo LD, glede predlaganja lovcev za lovska odlikovanja. Veliko LD več let ne predlaga nobenega lovca za sprejem lovskega odlikovanja, nato pa predlagajo ½ članov za odlikovanje. Menil je, da takšna odlikovanja lovcev izničijo namen odlikovanja. Predlagal je, da naj LD vsako leto predlagajo za odlikovanje nekaj najzaslužnejših lovcev.

Komisija za odlikovanja in priznanja je obravnavala predloge za odlikovanja in predlaga UO LZM, da potrdi naslednje kandidate, da jih odlikuje LZ Slovenije in LZ Maribor.

Red za lovske zasluge II. stopnje:

LD

LD

Tomislav KOVAČIČ

Poljčane

Alojz LOVEC

»

 

Red za lovske zasluge III. Stopnje:

LD

LD

Dragutin PIRC

Poljčane

Jože LEŠNIK

»

Anton KITAK

»

Franc BRATUŠA

»

Petar ĐURIĆ

Šmartno

Roman DOVNIK

»

Rudi MAČEK

Vurmat

Adam DOMINIK

»

Ignac HOLCMAN

»

Tomaž GOLOB

Puščava

Erih GRIČNIK

»

Srečko MUMEL

»

Milan BREZOČNIK

»

Simon FERLINC

»

Timoteju OBRULJ

»

Damir ŠMID

»

Branko JAVORNIK

»

 

Znak za lovske zasluge :

LD

LD

Gregor KOVAČIČ

Poljčane

Bojan FERK

Šmartno

Branko FIDLER

»

Vladimir DOVNIK

»

Darko VRBEK

»

Jožef LUNEŽNIK

»

Aleš ŠKRINJAR

»

Tadej VOLLMEIER

Puščava

Rafael VANER

»

Franc NAPOTNIK

»

Rudolf KAČIČ

»

Matej KRANER

»

-5-

 

Plaketa LZ Maribor :

LD

LD

Maksimiljan URBANC

Puščava

Jože GORIČAN

»

  Člani UO so predloge soglasno potrdili. Zavrne se predlog LD Poljčane za lovca Pavla Vidoviča.  

Ivan Žižek

Predlagal je, da predsednik Komisije za lovska odlikovanja in priznanja skliče sestanek s predsedniki Komisij za odlikovanja LD in jih seznani s problematiko predlaganja odlikovanj. 

Sklep št. 29:Potrdijo se predlogi za odlikovanja. Predloge bomo posredovali Komisiji za odlikovanja pri LZS v dokončno potrditev. 

Ad. 8 

O obiskih občnih zborov v LD LZ Maribor so poročali vsi člani UO, Franc Krivec, Boštjan Plaznik, Franci Ornik, Drago Vešner, Štefan Cmrečnjak, Rudi Majer, Andrej Ivančič, Brane Kurnik in Marjan Gselman. Člani UO so poročali, da so v večini LD izrazili dobro sodelovanje z LZ Maribor. Pripombe so imeli le v LD Starše in Rače. Sprejeto je bilo stališče, da bomo LD Starše podali pisni odgovor na njihove pripombe glede finančnega poslovanja, fazanerije Vurberk in drugih pripomb, ki so jih podali na občnem zboru.  

Sklep št. 30:  UO se seznanja  z obiski članov UO na občnih zborih LD LZM. LD Starše bomo podali pisni odgovor na pripombe, ki so jih podali na občnem zboru LD. 

Ad. 9 

Andrej Ivančič

LD Poljčane je na UO LZ Maribor naslovila prošnjo za sofinanciranje nakupa živih muflonov zaradi osvežitve krvi muflonov na pogorju Boča.

Po krajši razpravi je bil spret sklep, da bo LZM LD Poljčane sofinancirala nakup muflonov v višini 150 €. 

Sklep št. 31: LZ Maribor bo v višini 150 €, LD Poljčane sofinancirala nakup živih muflonov zaradi osvežitve krvi na pogorju Boča.

LZ Slovenije bo 13.4.2010 organizirala v Novem mestu seminar na temo  »Obveznosti upravljavcev lovišč – zakonodaja in pravna praksa«. Predlagal je, da zaradi aktualne tematike na predavanje povabimo čim več starešin in v ta namen organiziramo avtobusni prevoz. 

Občnega zbora LD Radlje se bo udeležil Štefan Cmrečnjak, LD Šmartno pa Bojan Urbančič. 

Rudi Majer

Poročal je o sklepih 1. redne seje Komisije za lovsko kulturo. Pomembna smernica Komisije je ustanovitev pevskega zbora in rogistov. 

Drago Vešner

Poročal je o 1. seji Komisije za stike z javnostjo. Poglavitna izhodišča delovanja Komisije so:

-           Dopolnitev Pravilnika o oceniti lovskih domov

-           Sodelovanje pri čistilni akciji

-           Sodelovanje z javnimi tiskanimi in elektronskimi mediji

-           organiziranje družabnih iger in srečanj med člani različnih LD

 

Sklep št. 32: UO se seznanja s programom dela Komisije za lovsko kulturo in Stiki z javnostjo in potrjuje program dela obeh Komisij.

Ivan Žižek

Pri LZS je bila ustanovljena delovna skupina »Mladi in lovstvo«. Predlagal je, da v to delovno skupino LZ Maribor imenuje Draga Vešnerja.        Prisotni so brez razprave predlog potrdili. 

Tomo Kovačič

Temeljito je predstavil delo in upravljanje z loviščem in divjadjo na območju LD Poljčane. Posebej je predstavil aktivnosti gospodarjenja z muflonom, divjim prašičem, srnjadjo in malo divjadjo, ter z biomeliorativnimi in biotehničnimi deli. Prav tako je prisotne seznanil z družabnim življenjem članov njihove LD s  sosednjimi LD in  drugimi gosti, ki prihajajo k njim na love. 

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.

 

       Zapisal                                                                                    Predsednik LZ Maribor

Andrej Ivančič                                                                                      Brane Kurnik