Lovska zveza Maribor – UO

Z A P I S N I K

7. redne seje UO LZ Maribor, ki je bila 23.11.2010 ob 16.00 uri v prostorih lovske koče LD Ruše na Čandrovini.

 Prisotni; Brane Kurnik, Marjan Gselman, Bojan Urbančič, Franci Ornik, Boris Rožman, Stane Petar, Dušan Volmajer, Boštjan Plaznik, Zdravko Brezovšek, Ivan Žižek, Franc Krivec, Štefan Cmrečnjak, Drago Vešner in Andrej Ivančič

 Odsoten: Rudi Majer

 DNEVNI RED:

  1. 1.        Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
  2. 2.       Pregled sklepov in potrditev zapisnika zadnje seje
  3. 3.       Določitev datuma in kraja sklica rednega občnega zbora LZ Maribor
  4. 4.       Obravnava finančnega načrta LZ Maribor za leto 2011
  5. 5.       Obravnava dopisa LD Puščava
  6. 6.       Razno

 Ad. 1

Prisotne je pozdravil predsednik LZ Maribor Brane Kurnik, posebej še predsednika NO Borisa Rožmana. Na seji je bilo prisotnih 12 članov UO, ki so soglasno potrdili predlagani dnevni red.

 Sklep št. 65:  Na seji je bilo prisotnih 12 članov UO, zato je bila seja sklepčna in so prisotni lahko veljavno sklepali in odločali, potrdili so tudi predlagani dnevni red.

 Ad. 2

Vsi sklepi 6. redne seje so realizirani.

 Štefan Cmrečnjak

Še vedno ni dobro formuliran sklep št. 46 s 5. redne seje. Pravilna formulacija sklepa se glasi:

 UO LZ Maribor pooblašča podpredsednika LZ Maribor Marjana Gselmana, da bo v imenu delodajalca LZM, podpisal pogodbo o zaposlitvi strokovnega tajnika za nedoločen čas.

 Sklep št. 66: Potrjujejo se sklepi in zapisnik 6. redne seje UO LZM. 

Ad. 3

Brane Kurnik

Predlagal je, da skličemo redni občni zbor LZ Maribor v petek 10. decembra 2010 v lovskem domu LD Rače. Dnevni red  bo standarden.

Po kratki razpravi so prisotni člani UO predlog soglasno potrdili. Vabila in gradivo za občni zbor bomo LD poslali v roku, kot to opredeljeno v Pravilih LZ Maribor.

 Sklep št. 67: Občni zbor LZ Maribor bomo sklicali v petek 10. decembra 2010 ob 17.00 uri v prostorih lovskega doma LD Rače.

 

Stane Petar

Pri predlogu finančnega načrta izhajamo s postavko, da bi ostala višina članarine v letu 2011 za LZ Maribor  enaka kot je bila v letu 2010 to je 22 €.

Nato je podrobno predstavil finančni načrt LZM za leto 2011.

 

Prihodki skupaj

104.200 €

Odhodki: plača, rač. ser.

  35.000 €

 

Funkc. odhodki

   21.400 €

 

Mater. odhodki

   43.355 €

 

V letošnjem letu smo ustanovili glasbeno skupino lovskih rogistov. Potrebno je bilo nakupiti nekaj lovskih rogov, zato bi občnemu zboru predlagali, da bi članarino LZM povišali za 1 € . To povišanje za 1 €   bi bila  zbrana finančna sredstva  namenjena izključno za delovanje rogistov LZM.

Rok plačila članarine je 31.1.2011, ki ga LD nakažejo na TR LZM.

 Sklep št. 68:   Občnemu zboru LZM bomo predlagali višino članarine za leto 2011 v višini 22 € oz. 23€ (1 € za namen delovanja glasbene skupine lovskih rogistov).

 Ad. 4 

Brane Kurnik

Člane UO je seznanil z vsebino pisma, ki ga je na sedež LZM poslala LD Puščava. Vsebina pisma se nanaša na po njihovem mnenju nezdružljivost funkcije strokovnega tajnika in predsednika LZM.

Sledila je temeljita razprava v kateri so sodelovali vsi člani UO. Ker je UO v zvezi s to tematiko že zavzel svoje stališče, je bil o sprejeto stališče, da bo o vsebini pisma razpravljala Pravno statutarna komisija pri  UO LZM. Z vsebino sklepa Komisije bomo pisno seznanili LD Puščava.

 Sklep št. 69:   O vsebini pisma LD Puščava bo razpravljala Pravno statutarna komisija pri UO LZM. O sklepih Komisije bomo pisno obvestili LD Puščava. 

Ad. 5 

Franc Krivec

Člane UO je podrobno seznanil o nesreči, ki se zgodila na lovu v LD Sv. Jurij. Posebej je poudaril, da bo potrebno na lovih podati še večjo skrb ravnanju z lovskim orožjem, disciplino na lovu, predvsem pa uporabi varovalnih jopičev in trakov. 

Brane Kurnik

Čeprav vsako leto organiziramo predavanja o lovovodstvu odziv s strani LD ni takšen kot bi ga pričakovali. Morda bo nesreča, ki se je zgodila v LD Sv. Jurij v bodoče spodbudila, da se bo predavanj v bodoče udeležilo več lovcev. 

Boštjan Plaznik

LZ Maribor ima na spletni strani interneta svojo spletno stran, ki je precej obiskana. Predlagal je, da bi dodali stran, kjer bi lovci naše LZ lahko brezplačno prodajali ali kupovali lovske potrebščine.

Po krajši razpravi so prisotni predlog soglasno podprli. 

Sklep št. 70: Na spletni strani LZ Maribor bomo dodali spletno stran za objavo nakupa in prodaje lovskih potrebščin za člane LD LZ Maribor. Objava oglasov bo za lovce brezplačna. 

Andrej Ivančič

Lovska inšpekcija je na OLZ poslala dopis, ki je bil naslovljen na Ministrstvo za promet, v zvezi s postavitvijo prometnih znakov. Z vsebino dopisa smo seznanili tudi LD naše LZ. V kolikor se kateri od LD zgodi podoben primer je potrebno o tem takoj obvestiti lovsko inšpekcijo, ki bo vodila nadaljnje postopke. 

ZGS je kot načrtovalec začel  z izdelavo gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov za obdobje 2011 – 2020.  ZGS se kot izdelovalec načrtov  obrača na upravljavke lovišč, da podajo svoje pobude, ki bi jih načrtovalci smiselno vnesli v načrte. 

Brane Kurnik

Vodstvu LD Ruše je izrekel čestitke ob končani rekonstrukciji njihove lovske koče na Čandrovini in se iskreno zahvalil za današnje gostoljubje.

  Seja je bila zaključena ob 17.30 uri.

  

                       Zapisal                                                                            Predsednik LZ Maribor

                Andrej Ivančič                                                                               Brane Kurnik