Lovska zveza Maribor- Občni zbor

Z A P I S N I K

Rednega občnega zbora LZ Maribor, ki je bil 10.12.2010 ob 17.00 uri v prostorih lovskega doma LD Rače v Podovi.

 Oddana pooblastila predstavnikov LD so pri originalnem zapisniku sestavni del zapisnika.

 DNEVNI RED:

1.       Pozdrav

2.      Razprava in sprejem dnevnega reda

3.      Podelitev odlikovanj

4.      Izvolitev organov občnega zbora:

Odločitev o vodenju občnega zbora

Zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika

- Verifikacijske komisije

5.      Poročilo predsednika LZ Maribor

6.      Poročilo predsednika NO LZ Maribor

7.      Poročilo predsednika Disciplinskega razsodišča  LZ Maribor

8.      Poročilo verifikacijske komisije

9.      Razprava in potrditev poročil

10.   Razprava in odločanje o višini članskega prispevka LZ  Maribor za leto 2011

11.   Predlog in potrditev finančnega načrta LZM za leto 2011

12.   Predlog in sprejem načrta dela LZM za leto 2011

13.   Razno

 Ad. 1

Pred pričetkom občnega zbora so zaigrali novoustanovljeni rogisti LZ Maribor. Prisotne je pozdravil  predsednik LZ Maribor Brane Kurnik, ki je posebej pozdravil glasbeno skupino lovskih rogistov, Rudija Majerja, ki je vložil veliko truda, da je glasbena skupina bila ustanovljena, Marjana Goloba, ki rogiste vodi, vendar je danes službeno zadržan, odlikovance, ki jih je odlikovala LZS, predstavnike LD, predstavnike UO, NO, DR in ostale udeležence občnega zbora. Zahvalil se je predstavnikom LD Rače za današnje gostoljubje. 

Ad. 2

Prisotni so brez pripomb soglasno potrdili predlagani dnevni red.

 Sklep št. 1:  Prisotni delegati občnega zbora so soglasno potrdili predlagani dnevni red.

Ad. 3

Odlikovancem, ki jih je LZS odlikovala z zlatim znakom za lovske zasluge in  redom III. in II. stopnje za lovske zasluge  sta zaslužena odlikovanja podelila podpredsednik LZ Maribor Marjan Gselman in strokovni tajnik LZ Maribor Andrej Ivančič.

V imenu odlikovancev pa se je za podeljena odlikovanja zahvalil predsednik LZ Maribor Brane Kurnik.

Ad. 4

V organe občnega zbora so bili imenovani:

Prisotni predstavniki občnega zbora so soglasno potrdili, da bo občni zbor vodil predsednik LZ Maribor Brane Kurnik.

-          Zapisnikar  Andrej Ivančič

-           Overitelja zapisnika  Franc Košir in Benjamin Metličar

-          Verifikacijska komisija Jože Vehovar, Ivan Golob in Anton Golob

Prisotni so predlog soglasno potrdili.

 Sklep št. 2: V organe občnega zbora LZ Maribor so bili imenovani; občni zbor je vodil predsednik LZ Maribor Brane Kurnik, zapisnikar Andrej Ivančič, overitelja zapisnika; Franc Košir in Benjamin Metličar, verifikacijska komisija; Jože Vehovar, Ivan Golob in Anton Golob.

Ad. 5 

Poročilo predsednika LZ Maribor je pri originalnem zapisniku sestavni del zapisnika.

Ad. 6

Poročilo predsednika NO LZM je pri originalnem zapisniku sestavni del zapisnika.

Ad. 7 

Branko Reisman

Disciplinsko razsodišče je sprejelo v obravnavo 7 disciplinskih pritožb, katere je obravnavalo na dveh ločenih obravnavah. Ugotovitev Disciplinskega razsodišča je, da Disciplinske komisije v LD delujejo neodvisno od ostalih organov LD in sprejemajo disciplinske kazni v skladu z akti LD. Na osnovi izrekov DK je DR večino pritožb potrdilo in le v dveh primerih disciplinski je ukrepa spremenilo.

Še enkrat je potrdil, da DK v LD vsako leto bolj vzorno vodijo disciplinske postopke. Vodijo zapisnike disciplinskih postopkov, opravljajo zaslišanja obdolžencev in postopke vodijo v skladu z akti LD. Pri pritožbah, ki jih LD naslavljajo na DR LZM pa prilagajo vso dokumentacijo o vodenju disciplinskih postopkov  in akte na osnovi katerih so bile izrečene disciplinske kazni.

Ad. 8

Jože Vehovar

Poročal je, da je bilo na občnem zboru od 45 vabljenih LD prisotnih 32 predstavnikov LD ali 71 % udeležba, zato je bil občni zbor sklepčen.

Sklep št. 3:   Na občnem zboru je bilo prisotnih 32 predstavnikov LD LZM ali 71 % prisotnih vabljenih predstavnikov LD, zato je bil občni zbor sklepčen in so prisotni lahko veljavno sklepali in odločali.

Ad. 9 

Rudi Majer

Zahvalil se je vsem članom novoustanovljenega ansambla Rogistov LZM in njihovemu dirigentu Marjanu Golobu za njihov trud, ki so ga vložili pri nastajanju glasbene skupine rogistov. Želeli bi številčnost rogistov povečati, zato bo dobrodošel vsak, ki ga ta vrsta kulture zanima. Komisija za lovsko kulturo ima v načrtu ustanoviti tudi lovski pevski zbor, zato je apeliral na vse prisotne naj v svojih LD spodbudijo svoje pevce, da se prijavijo za petje v lovskem pevskem zboru LZM.

Zahvalil se je starešini LD Pobrežje – Miklavž za prostore v njihovem lovskem domu, da lahko rogisti pri njih vsak teden vadijo.

 Anton Dvoršak

Kdaj bo sklican sestanek tistih LD, ki imajo pozive SKZG, da svoji lastnino vrnejo Skladu?

 Brane Kurnik

Pred kratkim ste v LD sprejeli obvestilo, da bomo sklicali sestanek LD s pravnim strokovnjakom, ki zastopa LD v primerih, ko želi država nacionalizirati lastnino LD. Sestanek bomo sklicali v najkrajšem času in vse zainteresirane LD tudi pisno obvestili. Vse LD, ki se bodo sestanka udeležile prosimo, da prinesejo s seboj  dokumentacijo v zvezi z lastništvom LD.

 Branko Reisman

Ker gre v teh primerih za civilno pravdo si morajo LD obvezno najeti pravnika, ki bo LD pripravil ugovor in LD zastopal na sodišču.

 Sklep št. 4: Potrjujejo se poročila in razprava po poročilih.

Ad. 10 

Stane Petar

UO in NO LZ Maribor sta obravnavala finančni načrt za leto 2011. Občnemu zboru predlagamo, da ostane višina članarine 22 € enako kot v letu 2010, predlagamo pa da občni zbor sprejme tudi sklep, da bi se članarina povišala za 1 €. Ta zbrana sredstva bi vodili na posebnem kontu in jih namenili izključno za namen lovske kulture to je za namen lovskih rogistov (nabava lovskih rogov, oblačila, stroški nastopov,…).

Predstavniki LD so predlog višine članarine potrdili proti je bil samo en predstavnik LD.

LD morajo članarino za leto 2011 poravnati najkasneje do 31.1.2011.

Sklep št. 5: Višina članarine za LZ Maribor znaša za posameznega lovca 23 €. 1€ od posamezne članarine  bomo namenili izključno za namene lovske kulture. Članarino morajo LD poravnati najkasneje do 31.1.2011.

Ad. 11 

Stane Petar

Prisotne je podrobno seznanil s finančnim načrtom LZ Maribor za leto 2011. Podrobno je razčlenil prihodke in odhodke, ki jih načrtujemo v letu 2011. Prihodke in odhodke načrtujemo:

Prihodki skupaj

104.200 €

Odhodki: plača, rač. ser.

  35.000 €

Funkc. odhodki

   21.400 €

Mater. odhodki

   43.455 €

Rezerva

      4.355 €

  

Stroški finančnega poslovanja se bodo porazdelili:

Plača, regres, rač. ser

33,58 %

Funkcionalni stroški

20,53 %

Materialni stroški

41,69 %

Rezerva

4,20 %

 

 Članarina pa se bo porazdelila:

Plača, regres, rač. ser.

7,69  €

Funkcionalni stroški

4,42  €

Materialni stroški

9,07 €

Rezerva

0,82 €

Boris Rožman

V preteklem letu smo podali pobudo, da bi lovci Lovski zvezi Maribor namenili razpoložljivi del dohodnine. Ali je bil kakšen odziv? Predlagal je, da tudi letos pozovemo lovce, da namenijo del dohodnine LZM.

Andrej Ivančič

Nobenega.

Sklep št. 6:Prisotni predstavniki LD so soglasno potrdili predlagani finančni načrt za leto 2011.

Ad. 12 

Pisno poročilo o načrtu dela LZM za leto 2011 je pri originalnem zapisniku sestavni del zapisnika.

Danilo Muršec

Predlagal je, da LZ Maribor in LZS uredita pri Zavarovalnicah, da bi LD lahko zavarovale lovce na lovu. V LD Dobrava v Slovenskih goricah smo dobili informacijo, da Zavarovalnica Maribor ne želi več zavarovati lovcev.

S SKZG bi bilo potrebno urediti  plačevanje najemnin za najeta zemljišča last Sklada. V LD Dobrava smo želeli najeti zemljišče, katerega bi uredili za remizo, vendar je najem propadel, ker želi Sklad, da LD poravna najemnino za dobo najmanj 10 let z enkratnim plačilom, kar je pa absolutno prevelik strošek za LD.

LZS bi morala aktivneje vključiti LD za pridobivanje evropskih finančnih sredstev za ureditev naravnih okolij za gojitev divjadi.

Na LD bi morali apelirati, da naj ne ovirajo sprejema mladih lovcev v lovske vrste. 

Sklep št. 7: Potrjuje se načrt dela LZ Maribor za leto 2011.

Ad. 13 

Alojz Petrovič

Prisotne je seznanil z načinom zavarovanja lovcev in škod nastalih od divjadi in naletov divjadi v prometu v Avstriji. Ali bi se dalo takšno zavarovanje izvesti tudi v Sloveniji?

 Brane Kurnik

Težava je v tem, da so LD zavarovane pri vseh mogočih zavarovalnicah. Pravno statutarna komisija LZS ima nalogo, da opravi razgovore z Zavarovalnicami in pridobiti Zavarovalnico, ki bi zavarovala vse LD po principu kot jih imajo urejene v Avstriji.

Branko Reisman

LD naj upravljavce cest uradno obvestijo o prehodih divjadi in na teh kritičnih mestih zahtevajo postavitev prometnih znakov, ki voznike opozarjajo na nevarnost naleta divjadi. V kolikor upravljavec ceste ne priskrbi prometnega znaka  kljub zahtevku LD nosi odgovornost za vso škodo, ki je nastala iz naslova škod naleta divjadi. V kolikor pa LD ne napravi nič v tej smeri pa nosi vso odgovornost sama.

Peter Mulec

Zanimala ga je višina članarine za LKD Maribor.

Kmetijska inšpekcija finančno kaznuje tiste kmetijce, ki opuščajo kmetijska zemljišča, kar ni dobro za gojitev divjadi.

Marjan Gselman

Enako kot v letu 2010 to je 3,5 €.

Brane Kurnik

Zahvalil se je Andreju Ivančiču, ki odhaja v pokoj za delo, ki ga je opravil v teh letih za lovstvo. V ta namen mu je v imenu vseh prisotnih in LZM podaril umetniško sliko z lovskim motivom.

Andrej Ivančič

Zahvalil se je za pozornost vsem prisotnim in njihovim članom  zaželel, obilo uspehov pri gojitvi divjadi in upravljanju z lovišči. Ko se bomo srečali ko bo v penzionu pa topel prijateljski stisk rok, kar bo znak, da smo v teh letih dobro sodelovali.

Za zaključek so rogisti LZ Maribor zaigrali še dve skladbi. Eno od skladb je uglasbil  umetniški vodja rogistov Marjan Golob.

Občni zbor je bil zaključen ob 18.45 uri.

        Zapisal                                                                                                                 Predsednik LZ Maribor

Andrej Ivančič                                                                                                                      Brane Kurnik

Overitelja zapisnika

Franc Košir

Benjamin Metličar