Območno združenje upravljavcev lovišč Slovensko goriškega LUO – IO SOZUL

Z A P I S N I K

 

13. redne seje IO SOZUL, ki je bila 23.2.2011 ob 16.00 uri v prostorih lovskega doma LD Pobrežje – Miklavž.

Prisotni: Branko Kurnik, Marjan Gselman, Rudi Majer, Franc Krivec, dr. Marjan Toš, Boris Rožman in Izidor Cojzer

Odsotni: Franc Oman, Dušan Poštrak,  Branko Repnik

DNEVNI RED:

  1. Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
  2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 16. redne seje IO POZUL
  3. Poročilo o opravljeni kategorizaciji v LD Pohorskega LUO za leto 2010
  4. Analiza odvzema divjadi in upravljanja z lovišči v letu 2010 in obravnava predloga plana odvzema LD Pohorskega LUO za leto 2011
  5. Razno
  6.  

Ad. 1

Prisotne je pozdravil predsednik IO SOZUL Branko Kurnik. Na seji je bilo prisotnih 6 članov IO, ki so soglasno potrdili predlagani dnevni red.

 Sklep št. 51: Na seji je bilo prisotnih 6 članov IO SOZUL, zato je bila seja sklepčna in so prisotni lahko veljavno sklepali in odločali. Soglasno so potrdili tudi predlagani dnevni red.

Ad. 2 

Vsi sklepi 12. redne seje so realizirani.

Sklep št. 52: Potrdijo se sklepi in zapisnik 12. redne seje IO SOZUL.

Ad. 3

Brane Kurnik

V odsotnosti predsednika komisije za oceno odstrela in izgub v Slovensko goriškem LUO je podal

 obširno poročilo o kategorizaciji, ki se je vršila 22.1.2011 v prostorih Osnovne šole Lenart v Lenartu

V  poročilu je bilo izpostavljeno predvsem naslednje:

Pregled je potekal v skladu s Pravilnikom o evidentiranju odstrela in izgub divjadi  ter o imenovanju komisije za oceno odstrela in izgub divjadi v LUO.

Pregleda so se udeležile vse upravljavke lovišč – lovske družine  Slovensko goriškega LUO. Odgovorne osebe LD so komisiji predložile ves potreben dokazni material:

-         evidenčni knjigi odstrela in izgub velike in male divjadi,

-         za parkljasto divjad trofeje in levi del spodnje čeljusti (na čeljusti mora označena št. iz evidenčne knjige, datum odstrela),

-         za divjega prašiča podnjo čeljust oz. njen prednji del,

-         če je bil odstrel opravljen z lovskim gostom, ki je trofejo odpeljal s seboj,   trofejni list, ki ga je izpolnila komisija za ocenjevanje trofej v LD in  tudi levi del spodnje čeljusti (s št. iz evidenčne knjige, datumom odstrela),

-         v primerih, ko  trofeje in čeljusti zaradi poškodovanja, uničenja ali odtujitve  ni bilo mogoče dostaviti na pregled, so  predložili drug ustrezen materialni dokaz (fotografija, potrdilo VHS, zapisnik o pokopu LD).

-         komisija je zagotovila označevanje (vrtanje) dokaznega materiala – čeljusti.

-         večjih nepravilnosti komisija ni zaznala, pripombe je vpisala v opombe zapisnika. Opazen je  napredek od pregleda prejšnjih let, kjer je bilo nekaj nepravilnosti pri posameznih LD.

-         komisija je korigirala starost posameznih odstreljenih živali, predvsem srnjadi, največ napak je zaznala pri kategoriji 1-letne srnjadi. Komisija je popravke vnesla v evidenco odstrela in izgub v računalniški aplikaciji LISJAK, ter sestavila zapisnike o pregledu za posamezne upravljavke lovišč. Zapisniki so bili sestavljeni in podpisani s strani komisije ter odgovorne osebe LD v 4 izvodih, od katerih je 1 izvod  prejela LD, 1 izvod pristojni lovski inšpektor, 1izvod Zavod za gozdove Slovenije ter 1 izvod komisija LUO.

-         pregledu je prisostvoval inšpektor za lovstvo pri KMGP Bojan Kotnik in predsednik SOZUL Branko Kurnik.

 

Sklep št. 53: Člani IO SOZUL se seznanjajo s poročilom komisije za oceno odstrela in izgub divjadi v Slovensko goriškem LUO o opravljenem delu za leto 2010.

Ad. 4 

Izidor Cojzer

Člane IO je seznanil z analizo odvzema divjadi in upravljanja z lovišči v letu 2010 in  predlogom načrta odvzema, ki so ga predlagale lovske družine Slovensko goriškega LUO za leto 2011 in sicer:

 

 

 

 

 

 

 

 

VRSTA DIVJADI

PLAN 2010

REALIZACIJA 2010

%

PREDLOG LD  2011

PREDLOG POZUL 2011

OPOMBA

LISICA

785

811

103

705

811

Plan je realizacija preteklega leta

JAZBEC

30

47

157

48

48

Upošteva se predlog LD

KUNA ZLATICA

17

13

76

13

13

Upošteva se predlog LD

KUNA BELICA

213

153

72

195

195

Upošteva se predlog LD

PIŽMOVKA

15

7

47

31

31

Upošteva se predlog LD

P. ZAJEC

370

275

74

375

310

Plan je relizacija preteklega leta !

FAZAN

938

750

80

993

929

 

POLJSKA JEREBICA

116

32

28

117

117

Upošteva se predlog LD

RACA MLAKARICA

464

323

70

469

388

Plan je relizacija preteklega leta !

SRAKA

3

9

1

25

16

Plan je 5 letni trend!

ŠOJA

14

24

30

75

55

Plan je 5 letni trend!

SIVA VRANA

926

965

104

965

965

Upošteva se predlog LD

SRNA

2705

2660

98,3

2532

2705

Plan je enak lanskemu

 

V razpravi v kateri so sodelovali vsi prisotni so bile podane tudi pisne prošnje LD Dobrava, LD Jakob in LD Kungota za zmanjšanje odstrela srnjadi. Prisotni so bili enotnega mnenja, da glede na analizo preteklega petletnega obdobja in primerjavo podatkov z ostalimi OZUL-i v RS ni strokovnih razlogov za zmanjševanje načrta odvzema v letu 2011. Potrebno pa bo v načrtu za leto 2011 zagotoviti odpravo razlik med posameznimi lovišči glede števila odvzema srnjadi na 100 ha lovne površine.

 

Sklep št. 54: IO SOZUL se seznanja z analizo odvzema divjadi in upravljanja z lovišči v letu 2010 in  predlogom načrta odvzema, ki so ga predlagale lovske družine Slovensko goriškega LUO za leto 2011. IO SOZUL predlaga za načrt odvzema posameznih vrst divjadi usklajeno število z ZZGS OE Maribor, kot je zapisano  v gornji tabeli pod rubriko »PREDLOG SOZUL 2011«.

Ad. 5 

V razpravi je R. Majer izpostavil problematiko vzpodbujanja države za čiščenje in sekanje zaradi vse večjega zaraščanja določenik površin. Problem je v tem, da se to dogaja prav v času poleganja in gnezdenja, kar ima na divjad seveda negativne posledice. Prisotni so se strinjali, da je potrebno odgovorne državne institucije o omenjeni problematiki pisno opozoriti.

Sklep št. 55: V imenu  SOZUL bomo posredovali dopis vsem odgovornim državnim

         institucijam dopis z vsebino problematike sekanja in čiščenja v času poleganja

         in gnezdenja.

Seja je bila zaključena ob 17.00 uri.

 

                                                                                                                 Predsednik IO SOZUL

                                                                                                                        Branko Kurnik