O K R O Ž N I C A   št. 4/ 2011

 - Vsem LD LZ Maribor

  1. Prijave v aplikaciji LISJAK za prijavo kandidatov (pripravnikov) za tečaj varno ravnanje z orožjem in prva pomoč

V aplikaciji LISJAK je v modulu izobraževanje odprta prijava za izobraževanje pripravnikov za »Preizkus znanja o varnem ravnanju z orožjem in osnove prve pomoči pri ranah s strelnim orožjem«. Prosim, da prijavite vse vaše pripravnike, ker morajo tovrstno izobraževanje opraviti letos v mesecu septembru. Aplikacija LISJAK bo za prijave odprta do konca avgusta – 31.8.2011.

  1. Razpis volitev v organe Lovske zveze Slovenije

 Glede na to, da se sedanjim organom in funkcionarjem LZS koncem leta 2011 izteče mandat je  UO LZS  na svoji 35. seji sprejel sklep, da se razpišejo volitve organov in funkcionarja LZS in sicer za:

-         Predsednika LZS

-         Članov upravnega odbora

-         Članov nadzornega odbora

-         Članov razsodišča

-         Članov odbora etičnega kodeksa

Istočasno je razpisano tudi evidentiranje za glavnega urednika glasila »Lovec« ter za člane uredniških odborov in komisij, ki jih imenuje UO LZS (priloga).

V zvezi z razpisanimi kandidacijskimi postopki, prosimo vse članice našega volilnega okoliša, da predlagajo kandidate za razpisane funkcije in s tem zagotovijo ustrezno zastopanost našega volilnega okoliša v organih LZS. Podatke o predlaganih kandidatih nam posredujte na priloženih obrazcih z izpolnjenimi podatki na sedež LZ Maribor do 20. Avgusta 2011.

      3. Delo pisarne LZ Maribor v času dopustov:

 V času od 15. julija do 15. avgusta bo pisarna strokovne službe LZ Maribor poslovala ob ponedeljkih in sredah v času od 8.00 do 12.00 ure.