Lovska zveza Maribor- redni občni zbor

 

Z A P I S N I K  

rednega občnega zbora, ki je bil 14.12.2012 ob 18.00 uri v prostorih lovskega doma LD Pobrežje – Miklavž v Mariboru.

 Lista prisotnih je pri originalnem zapisniku sestavni del zapisnika.

 DNEVNI RED:

1.       Otvoritev občnega zbora, potrditev predlaganega dnevnega reda in odločitev o vodenju občnega zbora

2.       Imenovanje organov občnega zbora:

-          zapisnikarja

-          dveh overiteljev zapisnika, ki bo izvedla tudi volitve predsednika LZM

3.       Poročila predsednikov komisij pri UO LZ Maribor

4.       Poročilo predsednika nadzornega odbora

5.       Poročilo predsednika disciplinskega razsodišča

6.       Poročilo verifikacijske komisije

7.       Razprava in potrditev poročil

8.       Predlog in sprejem načrta dela  LZ Maribor za leto 2013

9.       Predlog in potrditev finančnega načrta LZ Maribor ter določitev višine članskega prispevka za leto 2013

10.    Nadomestne volitve predsednika LZ Maribor

11.    Predlog in potrditev imenovanja članov UO

12.    Razno

 Ad. 1

 Prisotne posebej pa še vdovo in hčeri  preminulega predsednika LZ Maribor Branka Kurnika je pozdravil podpredsednik LZ Maribor Marjan Gselman in s tem odprl redni občni zbor. Predlagal je, da današnji občni zbor vodi delovno predsedstvo in da namesto poročila predsednika LZ, podajo svoja poročila člani UO, ki vodijo posamezne komisije.

 

Urška Kurnik

Iskreno se je zahvalila vsem mariborskim, lovcem s celotne Slovenije in zamejskim koroškim Slovencem, ki so njenega moža v tako velikem številu s številnimi prapori pospremili na njegovi zadnji poti.

 Ad. 2

 V organe občnega zbora so bili imenovani:

-           V delovno predsedstvo; Štefan Cmrečnjak, Branko Kirbiš in Boštjan Plaznik

-          Zapisnikarja; Andrej Ivančič

-          Overitelja zapisnika; Benjamin Metličar in Igor Pahor

-          Verifikacijska in volilna komisija; Boris Mušič, Muršec Danilo in Milan Perko

Prisotni so predlagane kandidate za delovna telesa občnega zbora soglasno podprli.

 Sklep št. 1:  V delovna telesa občnega zbora so bili imenovani: delovno predsedstvo; Štefan Cmrečnjak kot predsednik ter  Branko Kirbiš in Boštjan Plaznik kot člana, zapisnikar; Andrej Ivančič, overitelja zapisnika; Benjamin Metličar in Igor Pahor ter verifikacijska in volilna komisija; Danilo Muršec kot predsednik ter Boris Mušič in Milan Perko kot člana.

 Ad. 3

 Ivan Žižek

V letošnjem letu smo izvedli naslednja izobraževanja: teoretični del lovskega izpita, varno rokovanje s kratko in dolgocevnim orožjem in prva pomoč pri nesrečah na lovu za lovske pripravnike generacija 2013, predavanje o varnem rokovanju z lovskim orožjem v LD Šentilj in Voličina, za lovske mentorje, lovovodstvo in  nudenje prve medicinske pomoči pri nesrečah na lovu za vse LD, ocenjevanje lovskih škod na in od divjadi, ocenjevanje lovskih trofej, tečaj ter polaganje izpitov za začetni in nadaljevalni tečaj usposobljenih oseb. Za vsa ta predavanja in izpite so predavatelji predavateljskega aktiva LZM porabili 412 predavateljskih ur. Predavanj se je udeležilo več kot 600 lovcev LD LZ Maribor.

 Borut Mithans

Finančno poročilo je pri originalnem zapisniku sestavni del zapisnika.

 Bojan Urbančič

Poročilo je pri originalnem zapisniku sestavni del zapisnika.

 Štefan Cmrečnjak

Pravno statutarno komisijo so LD zaprosile  v treh primerih za pravno večjo pomoč, katero smo jim tudi nudili. Več LD pa je zaprosilo za informacijsko pomoč po telefonu.

 Zdravko Brezovšek

LZM sodeluje z LKD Maribor, sodelovali smo pri pripravi Pravilniki o uporabi lovskih psov v lovišču. Pravilnik je v fazi zakonskega usklajevanja in bo pozneje podan v širšo obravnavo in nato podan v potrditev.

 Marjan Gselman

Podal je poročilo predsednika Komisije za stike z javnostjo, ker je predsednik odsoten. Pri lovskem domu LD Malečnik smo pripravili tekmovanje v kuhanju lovskega golaža, izvedli med družinsko ribiško tekmovanje ribiških trojk na ribniku Transom v Razvanju, za kar se je javno zahvalil RD Maribor, ki je lovcem odstopila ribnik in na koncu tekmovanja tekmovalce in njihove navijače pogostila s pečenimi ribami. V trgovskem centru Qolandia pa smo v okviru Turistične zveze Maribor na stojnici predstavili lovsko organizacijo s promocijskim gradivom in javnosti predstavili video kaseto o evropski srnjadi. Javnost se je na predstavitev odzvala z odobravanjem.

 Rudi Majer

Poročilo je pri originalnem zapisniku sestavni del zapisnika.

 Franc Krivec

Poročilo je pri originalnem zapisniku sestavni del zapisnika.

 Ad. 4

 

Poročilo NO je podal predsednik Boris Rožman. Poročilo je pri originalnem zapisniku sestavni del zapisnika.

 

Ad. 5

Branko Reisman

Poročilo je pri originalnem zapisniku sestavni del zapisnika.

 Ad. 6

Danilo Muršec

Na občnem zboru je od 43 vabljenih, prisotnih 28 ali 65,1 % predstavnikov LD LZ Maribor. Občni zbor je v skladu s Pravili Z Maribor sklepčen in lahko veljavno sklepa in odloča.

 Sklep št. 2: Na občnem zboru je bilo od 43 vabljenih, prisotnih 28 pooblaščenih predstavnikov LD LZ Maribor.

 Ad. 7

Ni bilo razprave po poročilih. Prisotni so soglasno potrdili podana poročila.

 Sklep št. 3: Potrdijo se vsa podana poročila.

 Ad. 8

Načrt dela LZ Maribor za leto 2013 je podal podpredsednik LZ Maribor Marjan Gselman. Pisni načrt je pri originalnem zapisniku sestavni del zapisnika. Prisotni so načrt dela za leto 2013 soglasno potrdili.

 Sklep št. 4: Potrdi se načrt dela LZ Maribor za leto 2013.

 Ad. 9

 Borut Mithans

Podrobno in razčlenjeno je predstavil finančni načrt LZ Maribor za leto 2013. Finančni načrt je predstavil v obliki dohodkov, odhodkov ter funkcionalnih in materialnih odhodkov. Finančni načrt so vse LD dobile v pisni obliki kot gradivo za občni zbor. Poročilo pa je pri originalnem zapisniku sestavni del zapisnika.

Podal je tudi predlog višine članarine za leto 2013 in ta znaša 22 € in 1€ za kulturno dejavnost, skupaj torej 23 € po članu članice LZ Maribor. Članarina mora biti poravnana do 31.1.2013.

 Sledila je temeljita razprava v kateri so sodelovali  Milan Perko, Walter Meglič, Ivan Golob, Igor Pahor, Marjan Gselman, Boris Rožman, Ivan Žižek, Franc Krivec, Alojz Cigula in Štefan Cmrečnjak.

Poglavitno izhodišče razprave je bilo, da je v finančnem poročilu potrebno realno prikazati stroške poslovanja obeh OZUL – ov. Finančno poslovanje obeh OZUL- ov je sedaj prikazano le kot strošek 4 LD, ki jih LZ Maribor nakazuje Ptujsko ormoškemu OZUL in pa stroški kilometrine članov IO obeh OZUL in pogostitev obeh komisij Kategorizacije in Zbora upravljavcev obeh OZUL, niso pa prikazani stroški strokovnega delavca ter funkcionalnih in materialnih stroškov poslovanja za oba OZUL – a.

Sledila je tudi razprava o plačevanju članarine. Nekateri lovci težko plačajo članarino, LD pa jim na različne načine omogočajo plačilo na več obrokov. 

Sklep št. 5: Prisotni so soglasno potrdili predlagani finančni načrt LZM in članarino za leto 2013 v višini  23 € po članu članice LZ Maribor. Članarina mora biti poravnana najkasneje do 31.1.2013.

Ad. 10

Štefan Cmrečnjak

Glede na predlog NO je prisotne seznanil, da pristopimo k tajnim volitvam predsednika LZ Maribor. Glede na predlog NO je predlagal, da izvedemo nadomestne volitve za obdobje enega leta. Kot kandidata za predsednika LZ Maribor je predlagal Marjana Gselmana. Volilna komisija v sestavi Danilo Muršec, Boris, Mušič in Milan Perko je prevzela 28 žigosanih glasovnic in jih predala

posameznim predstavnikom LD. Po preteku določenega časa je Volilna komisija občni zbor seznanila z izidi volitev.

Oddanih je bilo 28 glasovalnih lističev, vrnjenih je bilo 28 volilnih lističev od tega je 27 predstavnikov LD glasovalo za kandidata Marjana Gselmana en listič pa je bil neveljaven.

Glede na število oddanih glasov je bil na rednem občnem zboru  s 27 glasovi za in enim neveljavnim glasom za obdobje do decembra 2013 izvoljen za predsednika LZ Maribor dosedanji podpredsednik Marjan Gselman.

Sklep št. 6:  Z 27 glasovi za in enim neveljavnim glasom je bil za obdobje do decembra 2013, ko bodo redne volitve v organe LZ Maribor izvoljen za predsednika LZ Maribor Marjan Gselman.

Ad. 11

Marjan Gselman

Vsem prisotnim se je zahvalil za izkazano zaupanje z obljubo, da bo nadaljeval delo žal pokojnega predsednika Braneta Kurnika. V potrditev je predlagal naslednje člane UO, ki bodo delovali do konca mandata to je do decembra 2013. Kandidati za člane UO LZ Maribor zraven predsednika LZM so:

Boštjan Plaznik

Franc Krivec

Bojan Urbančič

Ivan Žižek

Zdravko Brezovšek

Drago Vešner

Dušan Volmajer

Štefan Cmrečnjak

Franci Ornik

Borut Mithans

Miro Knez

Rudi Majer

Prisotni so predlog predsednika LZ Maribor soglasno potrdili.

Predlagal je, da občni zbor potrdi kot podpredsednika LZ Maribor Ivana Žižeka, kar so prisotni tudi storili.

 Sklep št. 7: V UO LZ Maribor se zraven predsednika LZM za obdobje december 2013 izvolijo naslednji člani UO: Boštjan Plaznik, Franc Krivec, Bojan Urbančič, Ivan Žižek, Zdravko Brezovšek, Drago Vešner, Dušan Volmajer, Štefan Cmrečnjak, Franci Ornik, Borut Mithans, Miro Knez in Rudi Majer. Za podpredsednika LZ Maribor je bil na predlog predsednika LZ Maribor izvoljen Ivan Žižek.

 Ad. 12

  Razprave pod to točko ni bilo.

 Občni zbor je bil zaključen ob 20.05 uri.

 

 

  Zapisal                           Overitelja zapisnika                                  Predsednik delovnega predsedstva

Andrej Ivančič                   Benjamin Metličar                                           Štefan Cmrečnjak

               

                                             Igor Pahor