Lovska zveza Maribor – UO

 

 

Z A P I S N I K  

24. redne seje UO LZ Maribor, ki je bila 22.1.2013 ob 16.00 uri v prostorih lovskega dom LD Cigonca. 

Prisotni: Marjan Gselman, Ivan Žižek, Boštjan Plaznik, Borut Mithans, Dušan Volmajer, Franc Krivec, Štefan Cmrečnjak, Drago Vešner, Miro Knez, Rudi Majer, Zdravko Brezovšek, Bojan Urbančič in Andrej Ivančič

 Odsotna: Franci Ornik in predsednik NO Boris Rožman (oba zaradi zdravstvenih težav)

 DNEVNI RED:

  1. Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
  2. Pregled sklepov 23. redne in dopisne seje UO LZ Maribor
  3. Potrditev stroškovnika izobraževanja lovskih pripravnikov – generacija 2013
  4. Poročilo o Kategorizaciji v Slovensko goriškem in Pohorskem LUO
  5. Pregled zapisnika zadnje seje UO LZS
  6. Predlogi za odlikovanja funkcionarjev LZM
  7. Razno

 Ad. 1

Prisotne je pozdravil predsednik LZ Maribor Marjan Gselman, zahvalil se je starešini LD Cigonca in novemu članu UO LZ Maribor Miru Knezu za današnje gostoljubje v njihovem lovskem domu. Na seji je bilo prisotnih 12 članov UO, zato je bila seja sklepčna.

 Miro Knez

Na kratko je predstavil LD Cigonca. V LD  je včlanjenih 35 lovcev, katerih povprečna starost je 59 let in upravljajo z divjadjo na 2162 ha skupne površine od tega je 158 ha ni lovne, kar znaša2004 ha lovne površine lovišča .Lovišče je pretežno nižinsko, upravljajo v glavnem z malo divjadjo in srnjadjo. Prehodna divjad so tudi prašiči in jelenjad.

 Sklep št. 182: Na seji je bilo prisotnih 12 članov UO, zato je bila seja sklepčna in so prisotni lahko veljavno sklepali in odločali, soglasno so potrdili tudi predlagani dnevni red.

Ad. 2

Vsi sklepi 23. redne in dopisne seje so realizirani.

 Drago Vešner

Ker še nima povezave za elektronsko pošto prosi, da se mu zapisniki pošiljajo po normalni pošti.

 Sklep št. 183: Potrdijo se sklepi in zapisnik 23. redne in dopisne seje UO LZ Maribor.

 Ad. 3

Ivan Žižek

UO je seznanil s stroškovnikom tečaja za lovske pripravnike generacija 2013.

 IZRAČUN STROŠKOV TEČAJA ZA LOVSKE PRIPRAVNIKE IN OPRAVLJANJA LOVSKIH IZPITOV V MARIBORU ZA LETO 2013

ČAS TRAJANJA: januar - marec 2013

 KRAJ IZVAJANJA:

-          lovski dom LD Miklavž - Pobrežje

-          prikaz dela z lovskimi psi

-          Prostori LZ Maribor ali lovski dom LD Miklavž – Pobrežje. Zaključni izpit iz zakonodaje, gospodarjenje z divjadjo in biologije divjadi v   lovskem domu LD Miklavž – Pobrežje       

ŠTEVILO PRIJAVLJENIH KANDIDATOV:

-          skupaj prijavljenih kandidatov predvidoma 45, predviden osip 2, ostane 43 tečajnikov

 IZRAČUN STROŠKOV NA POSAMEZNEGA KANDIDATA:

-izhodišča so naslednji podatki:

- 56 predavateljskih ur

- 90 izpitnih ur

- 10 ur za vodenje tečaja

156 ur skupaj

-4050 prevoženih kilometrov

- stroški za uporabo učilnice

- 43 kandidatov

 KONKRETNI IZRAČUN:

Predavateljske ure skupaj: 156 X 35€ (bruto)                                                      5.460,00 €

Skupaj prevoženi kilometri 4050 X 0,37 €                                                           1.498,50 €

Uporaba dvorane 15 dni X 50,00 €                                                                        750,00 €

Materialni stroški (pisarniški material, virmani, ..)                                                  50,00 €

Strokovna ekskurzija (avtobus, vstopnina v muzej)                                                 600,00 €

Skupaj:                                                                                                          8.358,50 €

 8.358,50 + 20%  DDV =                                                                                  10.030,20 €

 Začetni strošek na kandidata znaša 350,00 €  (po sklepu UO LZS) in se v celoti poravna do 05. 02. 2013 na transakcijski račun LZ Maribor po predloženi položnici, ki jo bo vsak tečajnik sprejel na začetku izobraževanja. Lovski pripravniki članic LZM imajo pri izobraževanju 35 % popust.

Vsako ponavljanje izpita poravna tečajnik v višini 20 € na transakcijski račun LZ Maribor pred naslednjim izpitnim rokom, kar dokaže kandidat s predloženo položnico.

Sledila je temeljita razprava članov UO in sicer: Marjan Gselman, Boštjan Plaznik, Franc Krivec, Zdravko Brezovšek in Drago Vešner. V razpravi so člani UO obravnavali višino stroškov za lovske pripravnike članov LD, ki so članice LZM in tistih, ki to niso.

 Sklep št.183:Stroški izobraževanja lovskih pripravnikov generacija 2013 znašajo za posameznega pripravnika 350 €. Lovskim pripravnikom članom članic LZM, priznamo 35 % popust. Stroški šolnine za izobraževanje morajo biti poravnati najkasneje do 5.2.2013 v nasprotnem primeru tečaja ne morejo več obiskovati.

 Ad. 4

Marjan Gselman

Kategorizacija v Slovensko goriškem LUO je potekala brez težav, podatki v Evidenčnih knjigah odvzema in aplikacijo Lisjak so se ujemali. Za raziskovalne namene je bilo petim LD odvzeto zobovje srnjadi, katerega bo na Erico Velenje poslal lovski inšpektor, ki na izvedbo Kategorizacije ni imel pripomb.

 Zdravko Brezovšek

Tudi v Pohorskem delu LD, članic LZM, za katere smo izvedli Kategorizacijo na Meranovem ni bilo pripomb. LD so se na Kategorizacijo dobro pripravile. Pri nekaterih LD je težava nedoseganja odstrela srn v višini 80 % glede na odstrel srnjakov.

V LD Radvanje je bil mimo načrta uplenjen enostransko kronski jelen.

 Na podani ustni poročili o obeh Kategorizacijah člani UO niso imeli pripomb. Poročali so kje so že bile in kje še bodo lovske razstave v okviru LGB. V Lenarškem LGB je razstava že bila v nedeljo 20.1.2013 v lovskem domu LD Sv. Ana, prav tako je že bila izvedena razstava v Pesniškem LGB, prirediteljica je bila LD Pernica. V Pohorskem LGB bo razstava 2.2.2013 v kulturnem domu v Hočah, V Radeljskem LGB bo razstave izvedena v LD Podvelka in to 24.2.2013 v Slovenskobistriško dravsko poljskem LGB razstave ne bo, ker sedanji predsednik LGB še ni niti enkrat sklical seje LGB. Za LD Bočkega LGB bo razstava izvedena v okviru celotnega Ptujsko – ormoškega OZUL-a  in to v mesecu marcu na Ptuju.

 Ad. 5

 Marjan Gselman

Člani UO, ki smo tudi člani UO LZS moramo na naslednji seji UO LZS postaviti nekaj vprašanj in zahtevati na vprašanja tudi odgovore. Vprašanja so:

-          na kakšni podlagi je finančna komisija sprejela sklep (s katerim se seveda strinjamo) , da se stroški nove lovske izkaznice znižajo iz 14 na 6 €, in, če do znižanja ne bi prišlo, za kakšen namen bi se potrošila sredstva?

-          zakaj člani UO LZS nismo bili uradno obveščeni, da je delavka LZS Tina Drolc, zapustila delo na LZS ?

-          predsednik LZS je na svojo roko imenoval komisijo, ki je opravila razpis in na delovno mesto novinarja in predstavnika stike z javnostjo imenovala novo delavko, kar ni v skladu z pravili LZS!

 Boštjan Plaznik

Člane UO LZ Maribor je seznanil z zapisom iz zapisnika 6. seje UO LZS iz katerega izhaja, da so Ivan Malešič,dr. Ivan Kos, dr. Boštjan Pokorny, Srečko Žerjav in Srečko F. Krope 13.11.2012 sodelovali na delavnici v Polskavi. Udeleženci delavnice so menili, da bi bilo MKO nesmiselno ponuditi možnost prevzema lovsko upravljavskega načrtovanja saj bi po njihovem mnenju za to LZS potrebovala 300.000 do 400.000 €  za plače. Slovenski lovci namreč po njihovem mnenju niso sposobni opravljati navedene funkcije in bi torej zato morali zaposliti pet ustreznih profesionalcev. Podpirajo pa ustanovitev Zavoda za lovstvo v okviru MKO. Poudariti pa je potrebno, da je temu nasprotoval Lado Bradač in da je bil kasneje sprejet sklep v skladu s sklepi 4. lovskih dni  da UO LZS predlaga MKO da LZS prevzame načrtovanje. Prav tako bi bilo pomembno v skladu s tem korigirati vizijo in program LZS ter kot prioriteto izpostaviti prevzem in vodenje načrtovanja v lovstvu. Dopis, ki smo ga poslali na LZS v zvezi z razpravo na seji UO LZM ni bil napisan najbolj korektno, zato takojšna reakcija direktorja skupnih služb. Zapis njegove razprave na 23. seji ni bil zapisan tako kot je na seji razpravljal, zato prosi, da se njegova razprava v zapisniku popravi.

Brez razprave je bila pripomba Boštjana Plaznika upoštevana in v zapisniku se bo razprava zapisala, tako kot je bila navedena na zadnji seji UO LZM.

Sklep št. 188: V zapisniku 23. redne seje UO LZM se popravi tekst v izvajanju Boštjana Plaznika v zvezi z razpravo o lovskem načrtovanju

 Ad. 6

Franc Krivec

Strokovna služba je pripravila preglednico funkcionarjev LZM, kateri izpolnjujejo pogoje za prejem lovskega odlikovanja LZS. Komisija za lovska odlikovanja pri UO LZM je predloge pregledala in predlaga, da UO predloge potrdi, da jih bomo lahko posredovali Komisiji za odlikovanja pri LZS, da bo dokončno odločila o opravičenosti za podelitev predlaganih odlikovanj. Lovci, ki izpolnjujejo pogoje za posamezna odlikovanja so:

 Red za lovske zasluge I. stopnje:

Ime in priimek

LD

Funkcija

Andrej Ivančič

Fram

Strokovni tajnik

Dušan Volmajer

Podvelka

Član UO

 Red za lovske zasluge II. stopnje:

Ime in priimek

LD

Funkcija

Bojan Urbančič

Ruše

Član UO

Edvard Goričan

Puščava

Član NO

Franc Vraber

Kapla

»

Danilo Obersnel

Ruše

Član discpl.. razsodišča

Vili Lesjak

Fram

Član finančno gosp. komisije

Vinko Graifoner

Lenart

»

Peter Stergar

Malečnik - Košaki

Član izobraž. komisije

Jože Pušnik

Kapla

Član komisije za lov. kulturo

Marjan Malek

Starše

Član prav. Stat. komisije

Igor Arzenšek

Kungota

Član komisije za lov. turizem

Zlati znak  za lovske zasluge:

Ime in priimek

LD

Funkcija

Ivan Žižek

Ruše

Predsednik Komisije za izob.

 Znak  za lovske zasluge:

Ime in priimek

LD

Funkcija

Martin Breznik

Velka

Član pravn. statut. komisije

Liljana Šurlan

Puščava

Članica izob. komisije

Franc Jager

Paloma

Član komis. za stike z javnostjo

Člani UO LZM so vse predloge soglasno potrdili. Predloge bomo  preko aplikacije Lisjak posredovali Komisiji za lovska odlikovanja pri LZS v dokončno potrditev.

 Rudi Majer

Predlagal je, da ne pozabimo na naše rogiste. V LD Fram delujejo rogisti krajši čas pa so že podali predloge za odlikovanja za njihove rogiste. Običajno se rogistom in pevcem priznanja podeljujejo ob okroglih obletnicah.

Po krajši razpravi je bilo sprejeto stališče, da na rogiste  LZM ne bomo pozabili, vendar bomo predloge za odlikovanja podali ko bodo delovali že 5 let.

 Sklep št. 184: UO LZM potrjuje predloge za odlikovanja LZS za funkcionarje LZM. Predloge bomo posredovali Komisiji za odlikovanja pri LZS preko aplikacije LISJAK.

 Marjan Gselman

LD Šmartno prireja v sodelovanju z LZM 2.2.2013 na smučišču pri Treh kraljih lovsko tekmovanje v veleslalomu.  Ker organizacija takšnega tekmovanja zahteva kar nekaj finančnih sredstev, so poslali prošnjo, da jim LZM finančno pomaga pri nabavi pokalov, medalj in priznanj, prosijo tudi da bi na zaključku prireditve sodelovali rogisti naše LZ.

Po krajši razpravi so člani UO prošnjo ugodno rešili.

 Sklep št. 185: Lovska zveza Maribor bo za lovsko veleslalomsko tekmo, ki jo bo 2.2.2013 organizirala LD Šmartno v sodelovanju z LZM, sofinancirala nabavo pokalov, medalj in priznanj v višini 175,00 €.

 LZS in Komisija za organizacijska in pravna vprašanja bosta 5.2.2013 izvedli strokovno izobraževanje z naslovom »Vodenje disciplinskega postopka v LD«. Vabilo so sprejele vse LD. UO LZM priporoča, da se zaradi pravilnih postopkov vodenja disciplinskih zadev v LD, strokovnega izobraževanja udeležijo vsaj vsi predsedniki Disciplinskih komisij v LD, priporočamo pa tudi udeležbo članov DK.

 Komisija za izobraževanje predlaga LD in OLZ, da na bližajočih se občnih zborih kot točka dnevnega reda  določi tudi krajša izobraževalna vsebina za vse člane LD. V kolikor bodo LD pokazale interes za posamezne teme bomo LD priskrbeli usposobljene predavatelje.

 LD Rače nudi za izobraževanje lovskih pripravnikov svoj lovski dom, po ceni 60 € za en dan predavanj, LD Pobrežje – Miklavž pa je svoj lovski dom ponudila ceno 50 € za en dan predavanj, zato  bomo letos izvedli predavanja v tej LD, v bodoče pa bomo glede na št. lovskih pripravnikov zaprosili za lovski dom tudi LD Rače.

 Predlagal je, da bi do konca leta 2013 sklicevali seje UO LZM vsak drugi torek v mesecu.

Predlog je bil soglasno sprejet v zimskem času ob 17.00 v poletnem času pa ob 18.00 uri.

 Sklep št.186: Do konca leta 2013 bomo seje UO LZM sklicevali vsak drugi torek v mesecu.

 Predlagal je, da bi članom Komisije za Kategorizacijo odstrela in ostalega odvzema priznali dnevnice za 8 do 12 ur.

Predlog je bil soglasno sprejet.

 Sklep št. 187: Članom komisije za Kategorizacijo odstrela in ostalih izgub za POZUL in SOZUL bomo na osnovi potnega naloga priznali dnevnico za 8 do 12 ur.

 Drago Vešner

V kratkem bomo sklicali sejo Komisijo za stike z javnostjo  in prireditve, ena od nalog Komisije je, da bi ponovno pregledali urejenost lovskih domov. Pripravili bomo tudi plan dela v letu 2013 (turnir v igranju kart, kuhanje golaža, ribolov,…).

 Marjan Gselman

Rogisti LZM so izrazili željo, da bi pred srečanjem slovenskih pevskih zborov in rogistov imeli pred javnostjo svoj nastop. Predlagal je, da bi njihov nastop organizirali na dan tekmovanja v kuhanju lovskega golaža. Na njihov nastop pa bi povabili tudi nekaj drugih pevskih zborov in rogistov. Predvsem pa Lovski pevski zbor LD Velka, ki je bil ustanovljen pred kratkim, vendar že dobro deluje.

 Predsednike komisij pri UO je zadolžil, da do naslednje seje UO pripravijo plan dela svojih komisij za leto 2013.

 Ivan Žižek

V letošnjem letu moramo  nadaljevati z aktivnostmi dela »Mladi in lovstvo«. Upamo, da bo med članstvom večji interes kot je bil v preteklem letu.

 Boštjan Plaznik

Zaradi različnih govoric o višini članarine v posameznih LD je predlagal, da zberemo podatke kakšna je višina članarine po posameznih LD.

 

Ivan Žižek

Zaradi različnih strokovnih del, ki se nalagajo v lovski organizaciji bi bilo dobro, če bi v LD poslali anketni list koliko je med člani LZM diplomiranih gozdarskih, kmetijskih, biologov,veterinarjev računalničarjev  in drugih strokovnjakov, ki bi lahko prevzeli naloge, ki jih sedaj izvajajo inštitucije, ki so financirane iz državnega proračuna.

 Sklep št. 189: V LD bomo poslali anketni list za pridobitev podatkov o št. visoko izobraženih lovcev gozdarske, kmetijske, biološke, veterinarske, računalniške ali druge visoko šolske izobrazbe.

 Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.

           Zapisal                                                                           Predsednik LZ Maribor

   Andrej Ivančič                                                                           Marjan Gselman