Območno združenje upravljavcev lovišč – Slovensko goriškega LUO – IO SOZUL
 Z A P I S N I K

 6. redne seje IO SOZUL, ki je bila 6.3.2012 ob 17.00 uri v prostorih lovskega doma LD Pobrežje – Miklavž v Mariboru.

 Prisotni: Marjan Gselman, Franc Krivec, Vinko Grajfoner, Marjan Lorber, Milan Dovnik, Izidor Cojzer, Alojz Petrovič, Peter Mulec, Igor Pahor, Beno Metličar in Andrej Ivančič.

 DNEVNI RED:

1.      Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda

2.      Pregled sklepov in potrditev zapisnika 5. redne seje IO SOZUL

3.      Poročilo o Kategorizaciji odstrela in ostalih izgub za leto 2012 za LD Slovensko goriškega LUO

4.      Analiza odstrela in ostalega odvzema v letu 2012

5.      Obravnava plana odvzema za leto 2013

6.      Obvestilo o delovanju higienske službe

7.      Razno

 Ad. 1

Prisotne je pozdravil predsednik IO SOZUL Marjan Gselman. Na seji so bili prisotni vsi člani IO, ki so soglasno potrdili predlagani dnevni red.

 Sklep št. 17: Na seji je bilo prisotnih 9 članov IO SOZUL, zato je bila seja sklepčna in so prisotni lahko veljavno sklepali in odločali, soglasno so potrdili tudi predlagani dnevni red.

Ad. 2

Zaradi objektivnih razlogov se niso obravnavali sklepi in zapisnik 5. redne seje IO SOZUL.

 Ad. 3

 Zaradi opravičene odsotnosti predsednika Komisije za kategorizacijo pregleda odstrela in ostalega odvzema vseh vrst divjadi za Slovensko goriško LUO  Francija Ornika, je poročilo Kategorizacije za leto 2012 podal predsednik IO SOZUL Marjan Gselman. Prisotni so poročilo brez pripomb potrdili. Poročilo je pri originalnem zapisniku sestavni del zapisnika.

 Sklep št. 18: Potrdi se poročilo Kategorizacije odstrela in ostalega odvzema Slovensko goriškega LUO za leto 2012.

Ad. 4 in 5

Ker sta se analiza odstrela za leto 2012 in obravnava plana odvzema za leto2013 prepletali je bilo prejeto soglasno stališče, da bomo obe točki dnevnega reda združili in ju obravnavali kot eno točko.

 Izidor Cojzer

Podal je temeljito analizo odvzema posameznih vrst divjadi po posameznih LD ter izvedbo biomeliorativnih in biotehničnih del in skupno realizacijo odvzema za leto 2012 in načrta odvzema za letop 2013.Dela so bila izvedena v skladu z letnim lovsko gospodarskim načrtom za posamezna lovišča. Podal  je predlog odvzema LD za leto 2013 in na osnovi analiz predlog ZGS.

 Predloge LD in ZGS so člani IO SOZUL temeljito analizirali in na koncu za vsako vrsto divjadi podali soglasje k višini skupnega odvzema posameznih vrst divjadi za leto 2013.

Celoten predlog odvzema za vse vrste divjadi je sledeč:

 

DIVJAD

 Predlog  LD

 Predlog ZGS

Predlog OZUL

Predlog ZGS po usklajevanju z OZUL-om

USKLAJENO (DA/NE)

srna

2614

2705

2705

2705

DA

divji prašič

11

/

/

/

DA

lisica

704

800

800

800

DA

jazbec

49

49

49

49

DA

kuna zlatica

18

18

18

18

DA

kuna belica

167

167

167

167

DA

pižmovka

42

21

21

21

DA

poljski zajec

340

340

340

340

DA

fazan

978

953

958

953

DA

poljska jerebica

120

112

112

112

DA

raca mlakarica

462

400

400

400

DA

sraka

44

44

44

44

DA

šoja

68

68

68

68

DA

siva vrana

1115

1200

1200

1200

DA

Opozoril je, da nekaj LD ni vneslo v predlog načrta vseh postavk, ki so jih LD dolžne v skladu s koncesijskimi pogodbami izvajati. LD Cigonca, Črešnjevec, Laporje in Paloma Sladki vrh niso načrtovale ur za ukrepe varstva in monitoring divjadi. V tej postavki se načrtuje izvajanje lovsko čuvajske službe, monitoring divjadi in nadzor lovišč. Neizvajanje te postavke pomeni kršenje koncesijske pogodbe.

LD Benedikt ne načrtuje odvzema male divjadi, v LD Starše pa so načrtovali odvzem divjega prašiča, čeprav  ta vrsta divjadi v tem LUO ni zaželena in se mora izvajati popoln odstrel v skladu z lovnimi dobami in Etičnim kodeksom.

Predlog odstrela po posameznih vrstah divjadi je naslednji:

 SRNJAD:

Usklajen predlog višine odvzema 2705 glav, dovoljeno odstopanje odvzema v višini +/- 15 %

Odstrel srn in mladičev do 31.10. najmanj 70 % načrtovanega odvzema. Odstrel srn v razmerju do odstrela srnjakov najmanj 70 %. V letu 2012  odstrela srn v razmerju do odstrela srnjakov ni realiziralo 15 LD.

JELENJAD:

Odstrel te vrste divjadi se v LUO ne načrtuje, ker prisotnost jelenjadi v tem LUO ni želena je potrebno odstreliti vse osebke te vrste, prvotno pa košute in teleta, seveda v skladu z lovnimi dobami in Etičnim kodeksom.

DIVJI PRAŠIČ:

Odstrel te vrste divjadi se v LUO ne načrtuje, ker prisotnost divjega prašiča v tem LUO ni zaželena je potrebno odstreliti vse osebke te vrste, seveda v skladu z lovnimi dobami in Etičnim kodeksom.

DAMJAK:

Odstrel te vrste divjadi se v LUO ne načrtuje, ker prisotnost damjaka v tem LUO ni zaželena je potrebno odstreliti vse osebke te vrste, prvotno pa košute in teleta, seveda v skladu z lovnimi dobami in Etičnim kodeksom.

LISICA:

Načrt odstrela 800 lisic, dopustno odstopanje odvzema je -30 %/+100 %.

 JAZBEC:

Usklajen predlog višine odvzema je 49 jazbecev. Dopustno odstopanje je -50/+100 %

KUNA ZLATICA:

Čeprav odvzem v letu 2012 ni bil realiziran, se usklajeno potrjuje predlog načrta LD, odvzema v višini 18 kun zlatic.

Možnost odstopanja od – 50% / +100 %.

KUNA BELICA:

Tudi pri kuni belici smo upoštevali predlog LD, ki predlagajo odvzem v višini 167 kun belic.

Možnost odstopanja je tako kot pri zlatici od -50 %/ +100 %.

PIŽMOVKA:

Zaradi večletnega nedoseganja načrtovanega odvzema je ni  bil sprejet predlog LD, temveč usklajen predlog višine odvzema pižmovke v višini 21 pižmovk.

Možnost odstopanja je od – 50%/+100 %.

POLJSKI ZAJEC:

Čeprav LD že kar nekaj zadnjih let ne dosegajo načrtovanega odstrela, predlagajo vsako leto višji načrt odstrela. V letu 2012 je bila dosežena realizacija načrta v višini 86 %. Usklajen dogovor načrta za leto 2013 je, da upoštevamo predlog LD, ki predlagajo odvzem v višini 340 poljskih zajcev.

Načrta ni potrebno dosegati, navzgor pa je dovoljeno odstopanje največ v višini + 30 %.

FAZAN:

Načrt odvzema je bil v letu 2012 realiziran v višini 75 %.  LD lahko vlagajo fazana le tam, kjer naravnega fazana ni. V loviščih, ki ne vlagajo fazana se kot načrt odvzema upošteva predlog LD, preseganje je dovoljeno v višini 30 %. V loviščih, ki vlagajo fazana pa se načrtuje odvzem  največ 50 % od vloženih fazanov. Pri takšnih LD preseganje  načrta ni dovoljeno. V bodoče bo potrebno vložene fazane primerno označiti, tako da se bo videl rezultat vlaganj.

Usklajen načrt odvzema za leto 2013 je  953 fazanov.

RACA:

Čeprav je bil načrt odvzema v letu 2012 realiziran v višini 82 %, je bil upoštevan predlog LD, kar znaša 400 rac mlakaric. Načrta ni potrebno realizirati, presegati pa je dovoljeno za + 30 %.

JEREBICA:

Lov na jerebico se načrtuje samo tistim LD, ki vlagajo jerebico v lovišče. Vlaganje je dovoljeno le tam kjer naravne jerebice ni. Odvzem se lahko načrtuje v višini 25 % od vloženih jerebic.

V preteklem letu je bil načrt odvzema realiziran v višini 37 %.

Usklajen predlog odvzema za leto 2013 je 112 jerebic.

SRAKA:

Usklajena višina odvzema za srako znaša 44 srak. Načrta ni potrebno realizirati, dovoljeno pa je preseganje načrta za + 100 %.

ŠOJA:

Usklajena višina odvzema za šojo znaša 68 šoj. Načrta ni potrebno realizirati, dovoljeno pa je preseganje načrta za + 100 %.

SIVA VRANA:

LD resno pristopajo k odstrelu sivih vran. V preteklem letu je bil odvzem sivih vran presežen za  9% načrtovanega odvzema. Glede na povečane škode od sivih vran je bil sprejet usklajen predlog odvzema za leto 2013 v višini 1200 sivih vran.

Dopustno je odstopanje v višini – 30 %, navzgor pa je možno odvzem presegati za + 100 %.

 

ZGS OE Maribor  odsek za gozdne živali in lovstvo bo pripravil usklajen predlog odvzema vseh vrst načrtovane divjadi za predstavitev osnutka letnega lovsko upravljavskega načrta za Slovensko goriško LUO, na katerega bodo povabljeni vsi predstavniki, ki jih navaja Pravilnik o načrtih z gozdovi in upravljanja z divjadjo

  Ad. 6

 Igor Pahor

Prisotne je opozoril na težave, ki jih ima LD Pernica – Jarenina v zvezi  s streliščem in prometno nesrečo, ki se je pripetila že pred leti. Zahvalil se je Komisiji za pravno statutarne zadeve pri UO LZM, ki jim je nesebično pomagala pri pravnih nasvetih in jim pomagala pisati pritožbe na ustrezne inštitucije.   

 Seja je bila zaključena ob 19.00 uri.

                                                              Predsednik IO SOZUL