Lovska zveza Maribor- Komisija za lovsko strelstvo

Z A P I S N I K

1. redne seje komisije za lovsko strelstvo pri UO LZM, ki je bila 24.012014 ob 16.00 uri na Limbuški 49, Limbuš

Prisotni: Bojan Urbančič, Boštjan Sadek,  Branko Fidler, Marijan Krevh in Marjan Gselman

Odsotni:, Marko Rožman

DNEVNI RED:

1. Pozdrav in sprejem dnevnega reda

2. Sklic strelskih referentov LD Članic LZ Maribor

3. Termini strelske lige in predlog pravil za lovsko strelsko tekmovanje »liga LZ Maribor«      za leto 2014

4. Prvenstva LZ Maribor

5. Razno 

Ad.1

Prisotne je pozdravil predsednik komisije za lovsko strelstvo Bojan Urbančič in predlagal dnevni red  redne seje.

Sklep št. 1: Prisotni so soglasno sprejeli dnevni red 1. redne seje komisije za lovsko strelstvo.

Ad. 2

Predsednik komisije za lovsko strelstvo je predlagal, da v letu 2014 organiziramo posvet strelskih referentov LD. Po razpravi vseh prisotnih je bil sprejet naslednji:

Sklep št. 2: V letu 2014 se organizira posvet strelskih referentov LZ Maribor v mesecu marcu in sicer,  5.  marca ob 18.00 uri v lovskem domu Pobrežje-Miklavž .

Ad. 3

Predsednik komisije za lovsko strelstvo je predlagal, da v letu 2014 nadaljujemo tekmovanje »liga LZ Maribor«. Po razpravi vseh prisotnih je bil sprejet naslednji:

Sklep št. 3: V letu 2014 se organizira tradicionalno lovsko strelsko tekmovanje »liga LZ Maribor« v naslednjih terminih:

  1. kolo: 29.03 S 2014 ob 9.00, Pobrežje 2. kolo: 6.4. N 2014 ob 9.00, Ruše  3. kolo: 12.4. S 2014 ob 9.00 LD Podvelka in 4. kolo: 19.4. S ob 9.00 uri 2014 LD Šmartno.

Pravila tekmovanja so napisana kot samostojen dokument. 

Ad. 4

Predsednik komisije za lovsko strelstvo je predlagal, da v letu 2014 organiziramo prvenstva LZ Maribor, tako kot vsako leto doslej. Po razpravi vseh prisotnih je bil sprejet naslednji:

Sklep št. 4: V letu 2014 se organizira prvenstva LZ Maribor in sicer:

- prvenstvo LZ Maribor v kombinaciji – 11. maja ob 9.00 uri LD Ruše-Pečke

- prvenstvo LZ Maribor za veterane (organizirano kot tradicionalni troboj zvez LZ MB, LZ Koroške in SK ZLD Celja) in

- prvenstvo LZ Maribor v disciplini bežeči merjasec.

- Lipovškov memorial v mesecu septembru

O kraju in času tekem bo izdano obvestilo.

Ad. 5 

Pod točko razno smo govorili o sojenju na ligi LZ MB. Podan je bil predlog, da na ligi sodijo deligirani sodniki v prisotnosti sodnikov, ki opravljajo tečaj za sodnike.  Zaključek: Lovske družine oz. strelske referente, se seznani o varnostnih predpisih na streliščih.

Seja je bila zaključena ob 18.30 uri.

Zapisal

Predsednik komisije za lovsko strelstvo

       Bojan Urbančič