Lovska zveza Maribor – UO

Z A P I S N I K 

4. redne seje UO LZ Maribor, ki je bila 18.3.2014 ob 18.00 uri v prostorih Univerze v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in bio sistemske vede na Meranovem. 

Prisotni: Marjan Gselman, Franc Krivec, Slavko Štiberc Zdravko Brezovšek, Rudi Majer, Boris Urbančič, Darjan Vesenjak, Ivan Žižek, Tomo Kovačič, Dušan Volmajer, dr. Marjan Toš, Danilo Muršec, Borut Mithans in Andrej Ivančič. 

Odsoten: Drago Vešner 

DNEVNI RED:

1. Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda

2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 3. redne seje UO LZM

3. Poročilo o izobraževanjih LZM

-        pripravniki

-        motorna žaga

-        pregled predlaganih izobraževanj

4. Organizacija promocije izdaje zgoščenke rogistov LZM

-        zadolžitve

5. Poročila članov UO z občnih zborov LD LZM

6. Obravnava razpisa za udeležbo Rogistov LZM na 41. srečanju pevskih zborov in rogistov v Kopru

7. Določitev občnega zbora LZM

8. Razno 

Ad. 1 

Prisotne je pozdravil predsednik LZ Maribor Marjan Gselman. Na seji je bilo prisotnih 12 članov UO, ki so soglasno potrdili predlagani dnevni red. 

Sklep št. 22: Na seji je bilo prisotnih 12 članov UO, zato je bila seja sklepčna in so prisotni lahko veljavno sklepali in odločali, soglasno so potrdili tudi predlagani dnevni red. 

Ad. 2 

Vsi sklepi so realizirani. 

Sklep št. 23: Vsi sklepi 3. redne seje so realizirani, zato se potrdijo sklepi in zapisnik 3. redne seje UO LZM. 

Ad. 3 

Ivan Žižek

Izobraževanje lovskih pripravnikov gre h koncu, ostali sta le še dve predavanji. Zaključni izpit bo izveden 26. aprila, 10. maja bomo izvedli strokovno ekskurzijo v Prekmurje, kjer si bodo mladi lovci ogledali fazanerijo v Beltincih in si na poti domov ogledali tudi znamenitosti Ptuja, popoldan pa bo sledila podelitev spričeval in svečani podpis Etičnega kodeksa slovenskih lovcev.

Tečaj redno obiskuje 31 lovskih pripravnikov, ki pa tudi zelo uspešno polagajo posamezne sklope izpitov. Pričakovati je, da zaključni izpit opravilo vseh 31 pripravnikov. Zaključena izobraževanja v letu 2014:

-        21. in 22.2  smo izvedli začetni in obnovitveni tečaj za odgovorne osebe. Izpit je opravilo 20 odgovornih oseb, obnovitveni tečaj pa je obiskalo 24 odgovornih oseb. 

           -   28.2. smo izvedli predavanje za strelske lovske sodnike. Po predavanju je strelski lovski izpit opravilo 51 strelskih sodnikov.

           - 7.3. smo izvedli tečaj za informatike LIS. Tečaj je obiskalo 28 informatikov LD LZM. 

LZS razpisuje v letošnjem letu še naslednja izobraževanja:

-        Nadaljevalno usposabljanje članov LD za varno rokovanje z lovskim orožjem. Usposabljanje bo v letu 2014 namenjeno prvenstveno članom, ki so mentorji lovskim pripravnikom. Na razpis se bomo prijavili, predavanja bomo predvidoma izvedli v začetku meseca maja.

-        Izhodiščne teze dela z mladimi – delo s pripravniki v LD, tudi na to izobraževanje se bomo prijavili

-        Izvedba lovskih taborov mladih, prijavili se bomo za enodnevni tabor, ki traja 7 šolskih ur.

-        Tečaj za vodnike krvosledcev vseh lovskih pasem. V letošnjem letu so tečaji že razdeljeni, LZM pa bo izvedla tečaj naslednje leto.

- Izdelava filmske predstavitve psov lovskih pasem, šolanja in dela v loviščih je povezana s finančnimi stroški v  kolikor bi dobili snemalno ekipo, ki bi zadevo izvedla v finančno ceni  razmislili.

-        Izvedba izbirnih strelskih tekmovanj za nastop na tekmah, ki jih na državnem prvenstvu organizira LZS. Prijavili se bomo za izvedbo ene ali dveh strelskih tekem. 

Sklep št. 24: UO se seznanja s potekom in izvedbo izobraževanj v LZM v letu 2014. 

Ad. 4 

Slavko Štiberc

Na LZS smo podali Komisiji  za kulturno dejavnost prijavo za sofinanciranje pri promociji zgoščenke Rogistov LZ Maribor.

Na promociji zgoščenke bo sodelovalo 7 lovskih glasbenih skupin in sicer 4 skupine rogistov, 2 skupini pevskih zborov in duet Franc – Tinček.

Promocijo zgoščenke bomo izvedli 27.3.2014 ob 19.00 uri v kinodvorani v gradu v Račah.

Vsem nastopajočim, sosednjim OLZ, županom Dravskega polja, LZS, predsedniku LZS, predsedniku Komisije za kulturno dejavnost LZS in Francu Rotarju smo poslali vabila in program koncerta.

Prav bi bilo na koncert pride čim več lovcev in to v lovskih oblekah z vejico za klobukom.

Pred samo prireditvijo bodo na razpolago zgoščenke in program koncerta za obiskovalce.

Za vse nastopajoče smo pripravili zahvale, katere bomo podelili takoj po končanem nastopu vsake glasbene skupine, vsaki skupini bomo podarili zgoščenko.

Po končanem koncertu bomo za vse obiskovalce pripravili zakusko z dobro kapljico domačega. 

Marjan Gselman

Zgoščenke bodo na razpolago vsem obiskovalcem. Predlagal je, da za zgoščenke pobiramo prostovoljne prispevke. Za pobiranje prostovoljnih prispevkov in razdelitev zgoščenk bo zadolžena Komisija za stike z javnostjo pri UO LZM. Predstavniki UO, ki boste ta teden obiskali občne zbore obvestite o prireditvi navzoče lovce. 

Tomo Kovačič

O tej lovsko kulturni prireditvi bi morali obvestiti tudi drugo javnost preko javnih medijev, TV, radio, časopis. Tudi oder je potrebno aranžirati. Predlagal je, da bi prireditev posneli s kamero.

To bomo storili naslednji teden. 

Sklep št. 25: UO potrjuje organizacijo izvedbe promocijskega koncerta Rogistov LZM. 

Ad. 5 

Vseh občnih zborov, ki so jih do sedaj sklicale LD so se udeležili predstavniki LZ Maribor. Člani, ki so se občnih zborov udeleževali so poročali o posameznih občnih zborih.

V nekaterih LD so izvedli volitve. V večini LD so občni zbori potekali brez pripomb in brez večjih razprav, kar pomeni, da so v LD vse nejasnosti razčistili že pred občnimi zbori. Občnih zborov so se udeležili: Marjan Gselman, Franc Krivec, Zdravko Brezovšek, Rudi Majer, Ivan Žižek, Drago Vešner, Borut Mithans in Andrej Ivančič. 

Sklep št. 25: UO se seznanja z izvedbo občnih zborov LD LZM, ki so bili sklicani do sedaj. 

Ad. 6 

Slavko Štiberc

Komisija za kulturno dejavnost LZS je razpisala 41. srečanje lovskih pevskih zborov in rogistov, ki bo 21.6.2014 v Kopru. Rogisti LZM se bomo srečanja udeležili. Organizator prosi, da pošljemo prijave za sodelovanje najkasneje do 10.4.2014. Srečanja se lahko udeležijo tudi drugi ljubitelji lovskih rogov in pesmi. Če želi kdo z rogisti v Koper se mora prijaviti najkasneje na sedež LZM najkasneje do 5.4.2014 in tudi sporočiti ali se bo peljal z rogisti ali svojim prevoznim sredstvom. Organizator želi to vedeti zaradi organiziranja parkirnih mest. Z rogisti bo potoval tudi praporščak LZM Silvester Gregorič s praporom LZM. 

Sklep št. 26: Na 41. srečanje lovskih pevskih zborov in rogistov se bodo udeležili tudi Rogisti LZM. Srečanja se lahko udeležijo tudi drugi ljubitelji lovske kulture. Svojo udeležbo morajo prijaviti na sedež LZM zaradi organizacije parkiranja v Kopru.  

Ad. 7 

Marjan Gselman

LZS je za 8.5.2014 razpisala delni občni zbor za mariborski volilni okoliš. Ker je delni občni zbor razpisan za 17.00 uro je predlagal, da zaradi racionalizacije ta dan  skličemo tudi Zbor upravljavcev lovišč Slovensko goriškega LUO in OZ LZM.

Zbor upravljavcev lovišč Slovensko goriškega LUO bomo sklicali ob 16.00 uri, delni občni zbor LZS ob 17.00 uri in ob 18.00 uri Občni zbor LZM.

Prisotni so predlog predsednika LZM soglasno potrdili. 

Sklep št. 27: 8.5.2014 bomo ob 16.00 uri sklicali zbor upravljavcev lovišč SG LUO, ob 17.00 uri delni občni zbor LZS in ob 18.00 uri občni zbor LZ Maribor. 

Ad. 8 

Marjan Gselman

LD Zreče bo 29.3.2014 organizirala že 30. tradicionalni lovski ples. V ta namen prosijo LZM za donacijo, ker želijo ta ples obeležiti bolj slovesno, kar pa je povezano tudi z večjimi stroški.

Po krajši razpravi je bilo sprejeto stališče, da bo LZM donirala finančna sredstva v višini 150 €, kar so prisotni soglasno potrdili. 

Sklep št. 28: LZ Maribor bo LD Zreče prispevala 150 € kot pomoč pri organizaciji 30. tradicionalnega lovskega plesa v Zrečah. 

MKO je na prošnjo IO SOZUL izdalo odločbo za podaljšanje lovne dobe za sivo vrano do 1.5.2014. LD tega LUO naj resno pristopijo k lovu na to vrsto divjadi, zaradi možnosti nastanka škod. IO SOZUL bo  po 1.6.2014 moral podati poročilo o realiziranem odstrelu v času podaljšane lovne dobe. 

Andrej Ivančič

MKO je izdalo sklep o imenovanju izpitnih komisij za opravljanje izpita. V Komisiji LZ Maribor so naslednji člani:

Branko Reisman

Ivan Žižek

Izidor Cojzer – ZGS

Marjan Gselman – nadomestni član 

Slavko Štiberc

LZS vljudno vabi na dobrodelni koncert za  dva otroka, ki sta težko bolna in starši za njuno življenju nujno potrebujejo finančna sredstva. Koncert bo v soboto 22.3.2014 ob 19.00 uri v športni dvorani Osnovne šole Ig.

Če želi kdo otrokoma pomagati se naj udeleži tega dobrodelnega koncerta. 

Seja je bila zaključena ob 19.45 uri. 

      Zapisal                                                                                         Predsednik LZ Maribor

Andrej Ivančič                                                                                         Marjan Gselman