1. Obveščamo vas, da lahko do vključno 9.1.2016 v aplikaciji »LISJAK« v rubriki »Kategorizacija«  popravljate in vnašate podatke, ki jih pri posameznih vnosih niste vnesli (mase in točke  trofej, starost določena na osnovi ocenjevanja trofej v vaši LD,…).

 

  1. Kategorizacija uplenjene ali drugače odvzete divjadi V LETU 2015 Pohorskega LUO (Mariborski del) bo v soboto 23.1.2016 od 8.00 ure dalje v prostorih učnega Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede – Meranovo nad Limbušem po naslednjem razporedu:

 

Ura

LD

8:00

LD Ruše in LD Puščava

8:45

LD Podvelka in LD Boč na Kozjaku

9:30

LD Hoče in LD Remšnik

10:00

LD Fram in LD Zreče

10:30

LD Šmartno na Pohorju in LD Janžev vrh

11:00

LD Slovenska Bistrica in LD Vurmat

11:30

LD Oplotnica in LD Gaj nad Mariborom

12:00

LD Kapla in LPN Pohorje

12:30

LD Radvanje in LD Radlje

 

 3. Na kategorizacijo naj pride predstavnik upravljavca lovišča (starešina oz. gospodar) ter lovski pripravniki.

Predstavnik upravljavca lovišča mora imeti s seboj obvezno žig LD in še:

- obe evidenčni knjigi odstrela in izgub velike in male divjadi,  

 

- Komisiji se ob pregledu predloži za vso parkljasto divjad levi del spodnje čeljusti in trofeje za kategorije, ki imajo trofejo, razen za gamsa, kjer se predloži samo trofeja, ter za divjega prašiča, kjer je treba predložiti celo spodnjo čeljust. Za malo divjad komisiji ni treba predložiti materialnih dokazov.

- če je odstrel divjadi opravil lovski gost, ki je trofejo odpeljal s seboj, se komisiji predloži trofejni list in spodnjo čeljust v skladu s prejšnjim odstavkom. Trofejni list sestavi komisija za ocenjevanje odstrela in izgub posameznega upravljavca lovišča.

 

- Komisiji se v primerih, ko trofeje in čeljusti zaradi poškodovanja, uničenja, odtujitve ali iz drugih razlogov ni bilo mogoče dostaviti na pregled, predloži drug ustrezen materialni dokaz (fotografija z datumom posnetka, trofejni list, zapisnik komisije, zapisnik pristojnih javnih služb in državnih organov – Veterinarsko higienska služba, Policija ipd.).

 

Seznam odvzema divjadi se izpiše v enem izvodu, katerega podpišeta in žigosata predstavnik upravljavca lovišča in komisija ter se dve leti hrani v originalu na OZUL, kopijo pa lahko na zahtevo prejmejo Zavod, krajevno pristojni lovski inšpektor, komisija ali upravljavec lovišča.

 

 

Lovski pripravniki naj imajo s seboj Dnevnik lovskega pripravnika.

 

Trofeje in čeljusti morajo biti primerno očiščene in obeljene ter označene po vrstnem redu kot so bile zavedene v Evidenčni knjigi odstrela in izgub. Podatki v Evidenčni knjigi in aplikaciji LISJAK se morajo ujemati.

 

 

4. Člani Komisije za pregled in oceno odstrela in izgub imenovanih od MKGP morajo biti v prostorih na Meranovem 23.1.2016 ob 7:30 uri, zaradi dogovora o načinu dela in razporeditvi članov Komisije.

 

Komisija mora po pregledu odstrela in izgub divjadi čeljusti trajno označiti ali uničiti. 

 

 

Lovski zdravo!

 

 

   Pripravil tajnik LZ Maribor

        Božidar Kunej, inž.gozd.lov.