glava dokumentov

 

Razpis volitev predsednika LZS ter organov LZS za mandatno obdobje 2020 do 2024

Kandidacijski postopki se izvedejo po posameznih volilnih okoliših. S sklepom UO LZS o razpisu volitev za mandatno obdobje 2020 - 2024 je določenih 20 volilnih okolišev, ki v bistvu zajemajo vseh 20 območnih lovskih zvez oziroma zvez lovskih družin. Kandidacijske postopke v posameznem volilnem okolišu vodijo posamezni člani Kandidacijske komisije pri LZS s pomočjo strokovnih tajnikov območnih zvez.

Kandidacijsko konferenco vsakega volilnega okoliša posebej skliče član Kandidacijske komisije, ki je zadolžen za izvedbo kandidacijskih postopkov v posameznih volilnih okoliših. Predvidoma bodo kandidacijske konference po volilnih okoliših izvedene v mesecu juniju 2019.

Članice LZS v VO Maribor naj pričnejo s postopki za predlaganje kandidatov za predsednika LZS in organe LZS (upravni odbor, nadzorni odbor, razsodišče, odbor etičnega kodeksa) ter pravočasno, to je najkasneje 10 dni pred izvedbo Kandidacijske konference volilnega okoliša, vložijo na sedežu volilnega okoliša kandidature (Lovska zveza Maribor, Tržaška cesta 65, 2000 MARIBOR).

 

 

 

 

Strokovna služba LZM