Ocena odstrela in izgub divjadi uplenjene v letu 2019 za  Slovensko goriško LUO

 Kategorizacija uplenjene ali drugače odvzete divjadi V LETU 2019 za Slovensko goriški LUO bo v soboto 18.1.2020 od 8.00 ure dalje v prostorih Lovske zveze Maribor, Tržaška cesta 65, Maribor po naslednjem razporedu:

Ura

LD

8:00

LD Malečnik – Košaki in LD Pobrežje - Miklavž

8:30

LD Pernica in LD Duplek

9:00

LD Lenart in LD Voličina

9:30

LD Sv. Jurij Jurovski Dol in LD Sv. Ana

10:00

LD Dobrava v Slovenskih goricah in LD Benedikt

10:30

LD Velka in LD Paloma Sladki Vrh

11:00

LD Pesnica - Jarenina in LD Šentilj v Slovenskih goricah

11:30

LD Jakob, LD Cigonca in  LD Laporje

12:00

LD Črešnjevec, LD Polskava in LD Starše

12:30

LD Rače,  LD Kungota in LD Kamnica

 

Na kategorizacijo naj pride predstavnik upravljavca lovišča (starešina oz. gospodar) ter lovski pripravniki, v kolikor jih imate.

Predstavnik upravljavca lovišča mora imeti s seboj obvezno žig LD in še:

- obe evidenčni knjigi odstrela in izgub velike in male divjadi,  

 

- Komisiji se ob pregledu predloži za vso parkljasto divjad levi del spodnje čeljusti in trofeje za kategorije, ki imajo trofejo, razen za gamsa, kjer se predloži samo trofeja, ter za divjega prašiča, kjer je treba predložiti celo spodnjo čeljust. Za malo divjad komisiji ni treba predložiti materialnih dokazov.

- če je odstrel divjadi opravil lovski gost, ki je trofejo odpeljal s seboj, se komisiji predloži trofejni list in spodnjo čeljust v skladu s prejšnjim odstavkom. Trofejni list sestavi komisija za ocenjevanje odstrela in izgub posameznega upravljavca lovišča.

 

- Komisiji se v primerih, ko trofeje in čeljusti zaradi poškodovanja, uničenja, odtujitve ali iz drugih razlogov ni bilo mogoče dostaviti na pregled, predloži drug ustrezen materialni dokaz (fotografija z datumom posnetka, trofejni list, zapisnik komisije, zapisnik pristojnih javnih služb in državnih organov – Veterinarsko higienska služba, Policija ipd.).

 

Seznam odvzema divjadi se izpiše v enem izvodu, katerega podpišeta in ožigosata predstavnik upravljavca lovišča in komisija ter se dve leti hrani v originalu na OZUL, kopijo pa lahko na zahtevo prejmejo Zavod, krajevno pristojni lovski inšpektor, komisija ali upravljavec lovišča.

 

Trofeje in čeljusti morajo biti primerno očiščene in obeljene ter označene po vrstnem redu kot so bile zavedene v Evidenčni knjigi odstrela in izgub. Podatki v Evidenčni knjigi in aplikaciji LISJAK se morajo ujemati.

 

Lovski pripravniki naj imajo s seboj Dnevnik lovskega pripravnika.

Komisija mora po pregledu odstrela in izgub divjadi čeljusti trajno označiti ali uničiti.

 

Lovski zdravo!

Strokovna služba LZM