Ocena odstrela in izgub divjadi uplenjene v letu 2019 za Pohorsko LUO – Mariborski del

Kategorizacija uplenjene ali drugače odvzete divjadi V LETU 2019 v loviščih Pohorskega LUO (Mariborski del) bo v soboto 25.1.2019 od 8.00 ure dalje v prostorih Lovske zveze Maribor, Tržaška cesta 65, Maribor po naslednjem razporedu:

Ura

LD

8:00

LD Ruše in LD Puščava

8:45

LD Podvelka in LD Boč na Kozjaku

9:30

LD Hoče in LD Remšnik

10:00

LD Fram in LD Radvanje

10:30

LD Šmartno na Pohorju in LD Zreče

11:00

LD Janžev vrh in LD Slovenska Bistrica

11:30

LD Vurmat in LD Oplotnica

12:00

LD Gaj nad Mariborom in LD Kapla

12:30

LD Radlje in LPN Pohorje

Na kategorizacijo naj pride predstavnik upravljavca lovišča (starešina oz. gospodar) ter lovski pripravniki v kolikor jih imate.

Predstavnik upravljavca lovišča mora imeti s seboj obvezno žig LD in še:

- obe evidenčni knjigi odstrela in izgub velike in male divjadi,  

 - Komisiji se ob pregledu predloži za vso parkljasto divjad levi del spodnje čeljusti in trofeje za kategorije, ki imajo trofejo, razen za gamsa, kjer se predloži samo trofeja, ter za divjega prašiča, kjer je treba predložiti celo spodnjo čeljust. Za malo divjad komisiji ni treba predložiti materialnih dokazov.

- če je odstrel divjadi opravil lovski gost, ki je trofejo odpeljal s seboj, se komisiji predloži trofejni list in spodnjo čeljust v skladu s prejšnjim odstavkom. Trofejni list sestavi komisija za ocenjevanje odstrela in izgub posameznega upravljavca lovišča/lovišča s posebnim namenom.

 - Komisiji se v primerih, ko trofeje in čeljusti zaradi poškodovanja, uničenja, odtujitve ali iz drugih razlogov ni bilo mogoče dostaviti na pregled, predloži drug ustrezen materialni dokaz (fotografija z datumom posnetka, trofejni list, zapisnik komisije, zapisnik pristojnih javnih služb in državnih organov – Veterinarsko higienska služba, Policija ipd.).

 Zapisnik o pregledu odvzema divjadi se izpiše v enem izvodu, katerega podpišeta in žigosata predstavnik upravljavca lovišča in komisija ter se dve leti hrani v originalu na OZUL, kopijo pa lahko na zahtevo prejmejo Zavod, krajevno pristojni lovski inšpektor, komisija ali upravljavec lovišča.

 Trofeje in čeljusti morajo biti primerno očiščene in obeljene ter označene po vrstnem redu kot so bile zavedene v Evidenčni knjigi odstrela in izgub. Podatki v Evidenčni knjigi in aplikaciji LISJAK se morajo ujemati.

 V skladu s sklepom IO POZUL št. 5.11/2019, v  primeru ko se pri divjadi ostalega odvzema ne da nedvoumno ugotoviti spola, mora upravljavec lovišča to zapisati v opombe evidenčne knjige odstrela in izgub velike divjadi in v aplikacijo Lisjak. Na to se z zapisnikom LD opozori komisijo na kategorizaciji.

 Lovski pripravniki naj imajo s seboj Dnevnik lovskega pripravnika.

Komisija mora po pregledu odstrela in izgub divjadi čeljusti trajno označiti ali uničiti.

 

Lovski zdravo!

Strokovna služba LZM