glava dokumentov

Številka: LZM-332/2020
Datum: 24.3.2020

Zadeva: Priporočila MKGP lovcem pri ocenjevanju škod in ravnanju z uplenjeno divjadjo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izdalo navodila in priporočila lovskim družinam v Sloveniji, kako ravnati z uplenjeno divjadjo.

V času epidemije prihaja s strani lovskih družin vse več vprašanj v zvezi s pregledom in prevzemom uplenjene divjadi ter ocenami škode, ki jo povzroči divjad. MKGP priporoča, da naj lovske družine upravljavke lovišč v času epidemije COVID-19 uplenjeno divjad še naprej prevzemajo v skladu s predpisi s področja divjadi in lovstva. Enako velja tudi v primeru ocenjevanja škod, ki jo povzroči divjad.

Lovske družine morajo poskrbeti, da se pregled uplenjene divjadi s strani usposobljenih oseb, opravlja v skladu z vsemi varnostnimi priporočili in ukrepi, ki v splošnem veljajo v času epidemije. To pomeni, da naj usposobljene osebe pregled uplenjene divjadi opravijo posamezno. Priporočljivo je, da se v zbiralnici divjadi istočasno zadržuje samo ena oseba.
Kjer imajo vsi lovci dostop do zbiralnice naj divjad oddajo in obvestijo usposobljeno osebo, da bo opravila pregled. Pregled se lahko opravi kasneje brez prisotnosti uplenitelja. Kjer imajo samo usposobljene osebe dostop do zbiralnice in prevzemajo odstreljeno divjad, se priporoča, da se omogoči dostop vsem. Poleg tega naj usposobljena oseba za pregled uporablja ustrezna zaščitna sredstva in zbiralnico pred in po opravljanem pregledu razkuži z razkužilom na delih, kjer je prišlo do neposrednega stika (kljuke vrat in komor, kavlji za obešanje divjadi, tehtnica, noži ...). Ministrstvo še priporoča, če je v posamezni lovski družini to mogoče, da si uredijo tudi dežurstva usposobljenih oseb – preglednikov (en teden opravlja delo ena usposobljena oseba - preglednik, ki po opravljenem dežurstvu za seboj vse razkuži itd.).

MKGP v zvezi z ocenami škode po divjadi sporoča, da morajo lovske družine, če je le mogoče upoštevati roke za oceno škod, ki jo povzroči divjad na kmetijskih in gozdnih kulturah. Pri sami oceni škode naj ocenjevalci upoštevajo vse varnostne ukrepe, ki že sicer veljajo v času epidemije. To pomeni, da se pri oceni škode ohranja varnostna razdalja med člani komisije in oškodovancem. Lovska družina oz. pooblaščena komisija za oceno škode lahko škodo oceni tudi sama, vendar s predhodno oceno vednosti škode oškodovanca in njegovo privolitvijo. Ravno tako pa morajo svojo oceno o škodi od divjadi ter zapisnik o oceni škode od divjadi oškodovancu predati v vednost in podpis. Ta se lahko posreduje tudi po pošti.

Strokovna služba LZM